Poselství preláta (21. října 2023)

Prelát Opus Dei prosí o modlitby za biskupskou synodu a nabízí několik úvah o povaze církve.

Milovaní, ať Ježíš opatruje mé dcery a syny!

Konání biskupské synody přináší pochopitelně v některých sdělovacích prostředcích různé zprávy a komentáře. Kromě modliteb za tuto církevní událost, ke kterým jsem vás už vyzval v předchozím poselství, vám chci nyní krátce navrhnout, abychom se zamysleli nad několika málo aspekty božsko-lidské skutečnosti církve.

Na začátku těchto úvah bych rád slovy našeho Otce připomněl, že „Církev je Kristus mezi námi; Bůh, který přichází k lidstvu, aby ho spasil, nás volá svým zjevením, posvěcuje nás svou milostí, neustále nám pomáhá svou milostí v malých i velkých zápasech každodenního života“ (Jít s Kristem, č. 131). Ve světle tohoto spojení Krista s církví rozumíme známému a přesvědčivému výroku svatého Cypriána: „Nikdo nemůže mít Boha za Otce, pokud nemá církev za matku“ (O jednotě katolické církve, 6).

Církev je Kristus a také jsme to i my, muži a ženy, přivtělení Kristu skrze křest; a v tomto lidském prvku je vedle tolika svatosti přítomno i mnoho projevů lidské slabosti. Slabost - naše i slabost druhých -, která nesmí ubírat na síle naší víry, když vyznáváme „unam, sanctam, catholicam et apostolicam Ecclesiam“ (jedna, svatá, katolická a apoštolská církev).

Naše láska k Dílu je nutně spojená s naší láskou k církvi. Náš Otec, v duchu katolickém a univerzálním, nám říká: „Moje děti, nemůžeme hledět jen na Dílo: díváme se nejprve a vždy na svatou církev“ (Dopis 14. 9. 1951, č. 27).

Svatý Augustin říkal: „Církev je usmířený svět“ (Kázání 96, č. 8); tj. rozvíjí se a usmiřuje svět s Bohem. To je velké apoštolské poslání všech věřících v církvi, v krásné jednotě, v různosti nespočetných institucí a iniciativ. Usmiřovat svět s Bohem znamená přinášet mír do světa, který je tolik rozdělený a zmítaný válkami, jak je to nyní mezi Ukrajinou a Ruskem a v nejposlednější době ve Svaté zemi. Zůstaňme úzce spojeni s celou církví v prosbě za mír, která byla samozřejmě silně přítomna v mé modlitbě ve Fatimě 5. října. Zejména se velkoryse připojme ke dni modlitby, půstu a pokání, který papež František vyhlásil na 27. října.

A nepřestávejte se také modlit za současné studium Stanov Díla, jak jsem vás prosil v poselství ze září tohoto roku.

S veškerou láskou vám

žehná váš otec

Řím, 21. října 2023