Poselství preláta (15. května 2024)

U příležitosti svátku Seslání Ducha Svatého nás prelát Opus Dei zve, abychom rozjímali o působení Ducha svatého v našich duších. A nadále nás povzbuzuje k modlitbě za probíhající studium Stanov.

Milovaní, ať Ježíš opatruje mé dcery a syny!

19. tohoto měsíce budeme slavit slavnost Seslání Ducha Svatého, příležitost připomenout si viditelné seslání Ducha svatého na rodící se církev. V podobě očistného ohně a prudkého větru dal Paraklét, Utěšitel, apoštolům novou moudrost, novou lásku a odvážný evangelizační impuls.

Zároveň je tento svátek příležitostí rozjímat, děkovat a otevřít se působení Ducha svatého, nekonečné Lásce. On nás svou posvěcující milostí stále více ztotožňuje s Kristem a v Kristu nás přetváří v děti Boha Otce.

Jako příprava na svátek Seslání Ducha Svatého nám může pomoci v průběhu příštích dnů rozjímat znovu tento text svatého Pavla: „Neboť všichni, kdo se dávají vést Božím Duchem, jsou Boží synové. Nedostali jste přece ducha otroctví, že byste museli zase znova žít ve strachu. Dostali jste však ducha těch, kdo byli přijati za vlastní, a proto můžeme volat: ‚Abba, Otče!‘ “ (Řím 8,14-15) Okamžitě se mi vybaví, a jsem si jistý, že i mnohým z vás, následující slova našeho Otce, v nichž vypráví o události, která se odehrála v tramvaji v Madridu 16. října 1931: „Pocítil jsem dotyk Pána, díky kterému se v mém srdci a na mých rtech zrodila s velkou naléhavostí tato invokace: Abba! Otče!“ (Dopis 9. 1. 1959)

Tak se v srdci svatého Josemaríi zrodil smysl pro božské synovství jako základ ducha Díla. Synovství, které nutně pokračuje v odpovídajícím bratrství v církvi - a v Díle jako malé části církve - a v apoštolských iniciativách.

O tom všem a o mnoha dalších věcech o Duchu svatém a o božském synovství jste jistě mnohokrát četli a rozjímali. Nepřestávejme ale uvažovat a děkovat za tuto nadpřirozenou skutečnost. Snažme se ji prožívat s obnovenou nadějí, abychom ji s Pánovou pomocí jako dcery a synové Boha v Kristu skrze Ducha svatého mohli také stále více prožívat v bratrské lásce a ve službě druhým lidem.

Jak vám často připomínám, spoléhám se na modlitbu každé a každého z vás, cor unum et anima una (Sk 4,32) - je to věc nás všech - za probíhající studium našich Stanov. Začátkem tohoto měsíce se konala první schůzka čtyř členů Dikasteria a čtyř kanonistů Opus Dei, tři profesoři a jedna profesorka. Na konec června je připravená druhá, podobná schůzka a po létě se bude určitě pokračovat. Cílem je co nejlépe vyprofilovat Stanovy Díla v souladu s pokyny dané papežem „na ochranu charisma“ (Ad charisma tuendum), tj. zachovat jejich základní prvky (sekulární a převážně laický charakter, jednotu povolání mezi laiky - muži i ženami - a kněžími atd.). Slavnost Seslání Ducha Svatého nám pomáhá se svěřit působení Parakléta i prostřednictvím těchto prací a zároveň je prožívat, každý zvlášť i jako rodina, v duchu synovství, o kterém jsem mluvil výše.

Dá-li Bůh, 25. tohoto měsíce se uskuteční kněžské svěcení devětadvaceti vašich bratrů Díla: pamatujme na ně také v těchto dnech v našich modlitbách.

V polovině měsíce května slavíme svátek Seslání Ducha Svatého. Může nám pomoci úvaha, že Panna Maria, prostřednice všech milostí, je - slovy svatého Ondřeje z Kréty - „matka, z níž se vylévá Duch na všechny lidi“ (Mariánská homilie II).

S velkou láskou vám žehná

váš Otec

Fernando Ocáriz

Řím, 15. května 2024