Poselství preláta (13. září 2023)

Prelát Opus Dei nás vybízí k rozjímání nad některými z následujících svátků a oznamuje, že 25. září začnou práce s Dikasteriem pro klérus, které mají připravit návrh úprav Stanov pro Svatého otce.

Milovaní, ať Ježíš opatruje mé dcery a syny!

Svátek Povýšení svatého kříže, který budeme zítra slavit, nám připomíná, že „v utrpení Kříž už není symbolem trestu, ale stává se znamením vítězství. Kříž je symbolem Vykupitele: in quo est salus, vita et resurrectio nostra: tam je naše spása, náš život a naše vzkříšení“ (Svatý Josemaría, Křížová cesta, II. zastavení, č. 5). U příležitosti tohoto svátku vám doporučuji se znovu pozorně zahledět na tajemství kříže. Tam objevíme, že „Křesťanská svoboda je tedy všechno jiné než svévole; je následováním Krista v sebedarování až k oběti Kříže. Může se to jevit jako paradox, ale vrchol své svobody Pán prožil na kříži, jako vrcholku lásky. Když na něj na Kalvárii křičeli: ‚Jsi-li Syn Boží, sestup z kříže!‘, dokázal svou svobodu Syna právě tím, že zůstal na popravčím nástroji, aby dovedl až do důsledků milosrdnou vůli Otcovu“ (Benedikt XVI., Angelus, 1. 7. 2007).

V následujících týdnech obnovíme naši vděčnost Pánovi, protože oslavíme nové výročí dne, kdy Pán dal poznat sv. Josemaríovi Opus Dei. 6. října si plni radosti připomeneme jeho svatořečení. Náš zakladatel si vždy uvědomoval, že je pouhým nástrojem k uskutečnění Boží vůle. Vzpomeňme si, že když Opus Dei začínalo, napsal nám: „Boží Dílo přichází naplnit Boží vůli. Proto buďte hluboce přesvědčeni o tom, že nebi záleží na tom, aby se uskutečnilo“ (Instrukce 19. 3. 1934).

Při mé nedávné cestě v Asii a Oceánii, a také ze zpráv, které mi přicházejí z mnoha jiných míst, jsem si znovu uvědomil touhu tolika duší být věrnými věřícími duchu, který započal svou pozemskou cestu v roce 1928. Buďme naplněni nadpřirozeným nadšením pro úkol, který nám Bůh svěřil. Neumenšujme své obzory: ať už jsme kdekoli - spolu s mnoha našimi bratry a sestrami ve víře - můžeme být rozsévači pokoje a radosti - pokoje a radosti Pána - v tomto našem světě.

S radostí vám oznamuji, že po letní přestávce na severní polokouli spolupracujeme s Dikasteriem pro klérus na formulaci návrhu změn Stanov, který bude předložen Svatému otci. I nadále doprovázejte tento proces vašimi modlitbami a postojem, plný naděje, synovské odevzdanosti. V médiích a na sociálních sítích nechyběly interpretace této záležitosti a mnozí z vás poslali své dotazy a obavy. Děkuji vám a rozumím vaší starosti o Dílo, které patří všem; využijme to a s radostí rozšiřujme ducha, kterého jsme od Pána dostali. Stejně jako v předchozích poselstvích z 3. června a 10. srpna - které doporučuji, abyste si znovu přečetli - vás budeme, podle uvážení Dikasteria, o postupu této práce informovat.

V prvních říjnových dnech začne biskupská synoda. Prosím vás, abyste se za toto setkání modlili, jak nás o to žádal papež František. Mezi 4. a 9. tohoto měsíce budu v Portugalsku. Spoléhám na to, že mě budete duchovně na této cestě, kde se setkám s mnoha lidmi, doprovázet. Svěřuji se Panně Marii Fatimské, abych i s vaší pomocí mohl konat dobré dílo. A vás všechny svěřuji pod její mateřskou ochranu.

Posílám vám své srdečné požehnání.

Fernando Ocáriz

Řím, 13. září 2023