Poselství preláta (1. října 2019)

Mons. Ócariz nás vybízí k tomu, abychom v sobě a v mnoha dalších lidech pěstovali optimismus a zápal pro dobrodružství spočívající v postavení Krista na vrchol všech lidských činností.

Milovaní, ať mi Ježíš opatruje mé dcery a syny!

Minulý měsíc jsme v Římě věnovali několik dní přemýšlení nad potřebou a výzvami křesťanské formace v dnešní době. Mezi jiným jsme si připomněli, že Náš otec byl přesvědčený o tom, že formace poskytovaná v Opus Dei má směřovat k formování „zapálených křesťanů plných optimismu, schopných prožívat ve světě své nadpřirozené dobrodružství“ (Dopis 2–X–1939).

Buďme – a pomáhejme v tom i ostatním – optimističtí a plni naděje, vždyť víme, že nepočítáme jen a jen s našimi ubohými silami, ale s milostí Boží (srov. Mt 28,20). Buďme zapálení, nedejme se ovládnout liknavostí a naslouchejme neustále Duchu svatému (srov. 2 Kor 3,6). Tak se budeme moci každý den vrhat s nadpřirozenou odvahou do dobrodružství spočívající v seznamování lidí s Kristem v běžném životě (srov. Mk 16,15).

Teď, když se blížíme k 2. říjnu, nám tyto úvahy mohou posloužit k tomu, abychom v sobě a v mnoha dalších lidech pěstovali optimismus a zápal pro dobrodružství spočívající v postavení Krista na vrchol všech lidských činností.

Na závěr těchto řádků bych vás chtěl poprosit o modlitbu za plody mimořádného misijního měsíce října, který vyhlásil papež František, a za biskupskou synodu, která začne za několik dní v Římě.

S velkou láskou

vám žehná

váš Otec

Řím, 1. října 2019