Dopis preláta (5. dubna 2017)

Dopis od Mons. Fernanda Ocárize z 5. dubna 2017. Před blížícím se Svatým týdnem připomíná prelát ústřední postavu Ježíše Krista v životě křesťana.

Nejdražší, ať mi Ježíš chrání mé dcery a mé syny!

Blíží se Svatý týden. Snažme se tyto nejbližší dny prožívat intenzivně, tak abychom vždy znovu mohli říct se sv. Pavlem: mihi vivere Christus est! život je pro mě Kristus! (srv.Fil 1,21). Pán pro nás není jen vzorem. Přicházejí mi na mysl slova Svatého otce: «Vždycky mě velmi upoutávalo, jak papež Benedikt říkal, že víra není nějaká teorie, filosofie, idea: je to setkání. Setkání s Ježíšem»1. Pro nás život je Kristus. A jestliže někdy kvůli své slabosti, únavě nebo tolika životním okolnostem tuto skutečnost ztratíme z očí, On nás stále očekává, a dokonce se dává nalézt těm, kdo ho nehledají2.

Číst s láskou evangelium nám pomáhá růst v přátelství s Ježíšem, v přátelství, «na kterém závisí všecko»3: hledat Krista, potkat ho, stýkat se s ním, milovat ho4. Když kontemplujeme Pánův život, Bůh nás vždy překvapí tím, že nás něco nového osvítí. I když se někdy může zdát, že v nás četba nezanechává stopu, později vyvstanou na rtech či na mysli Ježíšova slova, jeho reakce a činy, které osvítí běžné i méně běžné situace našeho života. Jde o to – a tento dar u Pána vyprošuji nám všem – abychom dýchali s Evangeliem, s Božím slovem. K tomu nám pomáhají mnohé dobré komentáře Písma svatého jak ve spisech sv. Josemaríi, tak také v mnoha dalších textech: v životopisech Krista, ve spisech Otců atd.

Nedávný Generální kongres zdůraznil, že Ježíš Kristus musí mít ústřední místo: jsme nadšeni tím, že v této velké katechezi, kterou je Dílo, se všechno stále víc točí okolo jeho Osoby5. S touto touhou vložit se naplno do Evangelia budete při svých rozmluvách, přednáškách, rozjímáních nebo rozhovorech o křesťanském životě s přáteli předávat s větší jasností tu ohromnou zprávu o Boží lásce ke každému člověku. Sv. Ambrož řekl: «Nabírej vodu Kristovu (...). Naplňuj touto vodou své nitro, aby tvá půda byla důkladně zavlažená (...); a až budeš naplněn, budeš zavlažovat druhé»6. Prosím Pannu Marii, aby nás naučila uchovávat a rozvažovat ve svém srdci, tak jako ona, vše, co se týká Ježíše (srv. Lk 2,19), abychom kráčeli a pomáhali kráčet druhým, každému tam, kam jej Bůh volá, cestami kontemplace.

I když to ještě není tak dlouho, co jsem vám napsal list, ve kterém jsem shrnul závěry Generálního kongresu, možná jste přeci jen minulý měsíc postrádali dopis Otce. Poté, co jsem to v klidu zvážil a poradil se s Centrální acesorií a Generální radou, zdá se mi vhodné s vámi komunikovat tak, že dopisy vyměním za kratší zprávy, které vám budu předávat prostřednictvím webových stránek Díla, když je teď internet dalším prostředkem, jak můžeme zůstávat ve spojení.

Během Velikonočního týdne se vydám na krátkou pastorační cestu do Irska: doprovázejte mě svými modlitbami. A modlete se nadále také za 31 věřících Prelatury, kteří 29. dubna obdrží kněžské svěcení. Konečně, chci vám poděkovat za blízkost, již jste mi projevili svými dopisy a svými modlitbami. Také má modlitba vás provází stále.

S přáním radostných Velikonoc Vzkříšení vám se vší láskou žehná váš Otec

Fernando.

Řím, 5. dubna 2017.

1 František, Homilie, 28-XI-2016.

2Sv. Josemaría, Homilie „Sacerdote para la eternidad“ (Knězem navěky) (13-IV-1973), in Amar a la Iglesia (Milovat Církev), Palabra 1986, 69.

3 Benedikt XVI., Ježíš Nazaretský (I), 8.

4Sv. Josemaría, Boží přátelé, č. 300.

5 Srv. Dopis, 14-II-2017, č. 8.

6 Sv. Ambrož, Dopis 2, 4 (PL 16, 880).