Rok Viery (I)

ŽIVOT VIERY (I) Homília svätého Josemaríu

Od 11. októbra začína Rok Viery. Preto Vám touto cestou chceme ponúknuť každý mesiac tematické texty o viere a tak Vám aj napríklad pomohli rozjímať nad touto zaujímavou a dôležitou témou v živote každého kresťana.

Svätý Josemaría Escrivá napísal homíliu o viere: "Život viery". Práve touto homíliou by sme Vám chceli

ŽIVOT VIERY (I)

Homília z 12. 10. 1947

190 Občas počujeme, že v dnešnej dobe sú vraj zázraky menej časté než kedysi. Nebude to snáď preto, že čoraz menej ľudí má živú vieru? Boh predsa nemôže nedostáť svojmu prísľubu: ,,Žiadaj si odo mňa a dám ti do dedičstva národy a do vlastníctva celú zem.“[1] Náš Boh je Pravda, základ všetkého bytia a nič sa nedeje bez jeho všemohúcej vôle.

,,Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždy a na veky vekov.“[2] Pán sa nemení, nepotrebuje sa naháňať za niečím, čo by nemal, on sám je všetok pohyb, všetka krása a všetka veľkosť. Dnes tak ako včera. ,,Veď nebo sa ako dym rozplynie a zem sa sťa odev rozpadne... moje spasenie však potrvá naveky a moja pravda nezanikne.“[3] Boh skrze Ježiša Krista uzavrel s ľuďmi novú a večnú zmluvu. Dal svoju všemohúcnosť k službám našej spáse. Keď ľudia strácajú dôveru, keď sa trasú pre nedostatok viery, opäť počujeme Izaiáša, oznamujúceho v Pánovom mene: ,,Či mi je ruka prikrátka spasiť? A či nemám sily vyslobodiť? Hľa, svojou hrozbou vysušujem more a rieky na púšť obraciam, ich ryby pohnijú v nedostatku vody a budú zmierať od smädu. Nebesá odejem čierňavou, vrecovinu im urobím závojom.“[4]

191 Viera je nadprirodzená cnosť disponujúca náš rozum k tomu, aby prijal zjavené pravdy, aby odpovedal áno Kristovi, ktorý nám dal v plnosti poznať spasiteľský zámer Najsvätejšej Trojice. ,,Mnoho ráz a rozličným spôsobom hovoril kedysi Boh otcom skrze prorokov. V týchto posledných dňoch prehovoril k nám v Synovi, ktorého ustanovil za dediča všetkého a skrze ktorého stvoril aj svet. On je odblesk jeho slávy a obraz jeho podstaty a udržuje všetko svojím mocným slovom. Preto keď vykonal očistenie od hriechov, zasadol po pravici velebnosti na výsostiach.“[5] [1] Ž 2, 8.

[2] Doxológia Sláva Otcu... [3] Iz 51, 6.

[4] Iz 50, 2-3.

[5] Hebr 1, 1-3.

opusdei.sk