Čo môžem ja urobiť pre jednotu kresťanov?

Cirkev nás pobáda do intenzívnejšej modlitby počas Oktávy modlitieb za jednotu kresťanov od 18. do 25. januára, sviatku Obrátenia svätého Pavla. Svätý Josemaría, pohnutý túžbou podporovať jednotu, nabáda všetkých kresťanov, aby sme mali rovnakú vôľu.

S rovnakým duchom

Pros Boha, aby v svätej Cirkvi, našej Matke, boli srdcia všetkých jedno srdce, tak ako v prvotnom kresťanstve; aby sa až do konca čias skutočne plnili slová: „Multitudinis autem credentium erat cor unum et anima una“ — množstvo veriacich malo jedno srdce a jednu dušu. — Hovorím ti to vážne: nech sa kvôli tebe táto svätá jednota neporuší. Vezmi si to do modlitby!

Vyhňa, 632

aby všetci kresťania boli jednej vôle, jedného srdca a ducha

Obetuj modlitbu, umŕtvovanie a skutky za tento úmysel: „Ut sint unum!“ — aby všetci kresťania boli jednej vôle, jedného srdca a ducha, aby „omnes cum Petro ad Iesum per Mariam!“ — všetci, úzko spojení s pápežom išli k Ježišovi cez Máriu.

Vyhňa, 647

Denne sa modli za tento úmysel: aby všetci katolíci boli verní a rozhodli sa bojovať o svätosť. — Je to logické! Čo iné by sme mohli želať tým, ktorých máme radi, tým, ktorí sú s nami spojení silným putom viery?

Vyhňa, 925

Ježiš vraví: „Hovorím vám: proste a dostanete; hľadajte a nájdete; klopte a otvoria vám.“ Modli sa! V ktorom ľudskom podnikaní môžeš mať väčšiu záruku úspechu?

Cesta, 96

Rozšíriť si srdce

Zo všetkých síl si ctím Petrov a Pavlov Rím, obmytý krvou mučeníkov, centrum, z ktorého vyšlo toľko ľudí hlásať do celého sveta spásonosné Kristovo slovo. Byť rímsky nenesie ako spojenie nijaké známky partikularizmu, ale skôr opravdivého ekumenizmu; predpokladá prianie rozšíriť si srdce, otvoriť ho všetkým so spásnou Kristovou túžbou, ktorá hľadá všetkých od počiatku ako prvá milovala.

Milovať Cirkev, 28

Vyliatie Ducha Svätého pretvárajúce nás v Krista nám dáva povedomie Božích detí. Utešiteľ, ktorý je láska, nás učí, aby sme touto cnosťou nechali preniknúť celý náš život; a keď budeme s Kristom consummati in unumdokonale jedno (Jn 17, 23), môžeme byť medzi ľuďmi tým, čo svätý Augustín videl v Eucharistii: „znak jednoty“ a „puto lásky“.

Ísť s Kristom, 87

Žiť jednotu

V akom nádhernom tóne hovorí náš Pán o tejto náuke! Znásobuje slová a obrazy, aby sme to pochopili, aby sa nám do našej duše vryla túžba po jednote. Ja som pravý vinič a môj Otec je vinohradník. On každú ratolesť, ktorá na mne neprináša ovocie, odrezáva, a každú, ktorá ovocie prináša, čistí, aby prinášala viac ovocia. Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám povedal. Ostaňte vo mne a ja vo vás. Ako ratolesť nemôže prinášať ovocie sama od seba, ak neostane na viniči, tak ani vy, ak neostanete vo mne. Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia; lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť (Jn 15, 1-5).

Milovať Cirkev, 20

Prekvapilo ťa, že som schvaľoval nedostatok „uniformity“ v apoštoláte, v ktorom pracuješ. A povedal som ti:

Jednota a rozmanitosť. — Musíte byť takí rozmanití, ako sú rozmanití svätí v nebi, pretože každý z nich má svoje špecifické osobnostné črty. — A jednako musíte byť podobní jeden druhému, tak ako svätí, ktorí by neboli svätými, keby sa každý z nich nebol stotožnil s Kristom.

Cesta, 947

Celý deň nosím v srdci, v hlave a na perách strelnú modlitbu: Rím!

Pri pomyslení na toľko okamihov v dejinách, ktoré sa diabol snaží stále znovu opakovať, zdala sa mi veľmi trefná jedna tvoja úvaha, ktorú si mi napísal o vernosti: „Celý deň nosím v srdci, v hlave a na perách strelnú modlitbu: Rím!“

Brázda, 344

Na začiatku vám chcem pripomenúť slová. Ktorými sa k nám prihovára svätý Cyprián: „Všeobecná Cirkev sa nám predstavuje ako ľud, ktorého jednota pramení z jednoty Otca, Syna a Ducha Svätého.“

Milovať Cirkev, 1

Vzájomne si pomáhať

Mysli na svoju Matku svätú Cirkev a uvažuj: čo cíti jeden úd, cíti celé telo. — Tvoje telo potrebuje každý z jeho údov, avšak každý úd potrebuje aj celé telo. — Čo keby moja ruka vypovedala svoju činnosť... alebo by mi srdce prestalo biť?

Vyhňa, 471

Bude pre teba ľahšie konať svoju povinnosť, keď si pomyslíš na pomoc, ktorú ti poskytujú tvoji bratia a na pomoc, ktorú im odopieraš, keď nie si verný.

Cesta, 549

Referenčný bod: Peter

Láska k rímskemu pontifikovi má byť v nás prekrásnou vášňou, lebo v ňom vidíme Krista

„Neexistuje iná katolícka Cirkev než tá, ktorá je vybudovaná na samotnom Petrovi a ktorá sa pozdvihuje skrze jednotu viery a lásky v jediné spojené a súdržné telo“ (Pius IX., Mystici corporis 1943). Tým, že s výnimočnou vernosťou dávame najavo jednotu s pápežom, teda vlastne jednotu s Petrom, prispievame k tomu, aby bol tento apoštolský charakter všetkým zrejmejší. Láska k rímskemu pontifikovi má byť v nás prekrásnou vášňou, lebo v ňom vidíme Krista. Ak vytvoríme spoločenstvo s Pánom v modlitbe, budeme kráčať s odhodlaným pohľadom, ktorý nám umožní vidieť dokonca i udalostiach, ktorým občas nerozumieme alebo ktoré nám prinášajú plač či bolesť, pôsobenie Ducha Svätého.

Milovať Cirkev, 30