Motu Proprio "Ad charisma tuendum": pytania i odpowiedzi

Proponujemy kilka pytań i odpowiedzi przygotowanych przez Biuro Informacyjne Opus Dei dotyczących Motu Proprio "Ad charisma tuendum".

Motu Proprio “Ad charisma tuendum”: preguntas y respuestas

1.) Jaki jest cel tego Motu Proprio?

2.) Co oznacza to Motu Proprio dla życia wiernych Prałatury?

3.) Dlaczego nacisk kładzie się na "charyzmat" i czy charyzmat i hierarchia są rzeczywistościami przeciwstawnymi?

4.) Jak charyzmat i hierarchia uzupełniają się w Opus Dei?

5.) Czy coś się zmieniło w rządzie Prałatury?

6.) Czym są Statuty i dlaczego są tak ważne dla Prałatury?

7.) Dlaczego stwierdza się, że prałat nie będzie biskupem?

8.) Do czego odnosi się wspomniany w Motu Proprio tytuł supernumerarnego protonotariusza apostolskiego?

1.) Jaki jest cel tego Motu Proprio?

Motu Proprio "Ad charisma tuendum" ("Dla ochrony charyzmatu") rozwija i konkretyzuje zmianę wprowadzoną przez Konstytucję Apostolską "Praedicate Evangelium", przenosząc kompetencje w zakresie prałatur personalnych z Dykasterii Biskupów do Dykasterii Duchowieństwa. Zarówno tytuł, jak i wstęp oddają determinację Ojca Świętego, aby ta zmiana została przeprowadzona w pełnym poszanowaniu charyzmatu Opus Dei.

2.) Co oznacza to Motu Proprio dla życia wiernych Prałatury?

Motu Proprio jest wezwaniem do uświadomienia sobie potencjału charyzmatu Opus Dei w misji Kościoła. Jak mówi Ojciec Święty, "zgodnie z darem Ducha otrzymanym przez św. Josemaríę Escrivá de Balaguer, Prałatura Opus Dei, pod kierunkiem samego Prałata, spełnia zadanie szerzenia w świecie wezwania do świętości poprzez uświęcenie pracy oraz obowiązków rodzinnych i społecznych". Ponieważ to sam Papież przypomina o tej odpowiedzialności, wierni Opus Dei będą zachęcani do coraz głębszego wnikania w ten charyzmat i rozeznawania, w świetle Ducha Świętego, jak wcielać go w nowe sytuacje naszego świata.

3.) Dlaczego nacisk kładzie się na "charyzmat" i czy charyzmat i hierarchia są rzeczywistościami przeciwstawnymi?

Dary hierarchiczne i charyzmatyczne, jak mówi Sobór Watykański II, są wykorzystywane przez Ducha Świętego do kierowania Kościołem ("Lumen Gentium", 4). To Motu Proprio potwierdza charyzmat Opus Dei, otrzymany przez św. Josemaríę Escrivá, oraz jego misję w ramach budowania Kościoła. Niektóre dary służą innym, a Kościół potrzebuje ich wszystkich i na przestrzeni dziejów mądrze znajdował sposoby, aby je wzajemnie wzbogacać i chronić. Motu Proprio przypomina nam, że rządzenie w Opus Dei musi być w służbie charyzmatu - którego jesteśmy administratorami, a nie właścicielami - aby mógł on wzrastać i przynosić owoce, ufając, że to Bóg działa we wszystkich.

4.) Jak charyzmat i hierarchia uzupełniają się w Opus Dei?

Charyzmat Opus Dei polega na duchowej pomocy wszystkim ludziom, mężczyznom i kobietom, wszelkiego pochodzenia i profesji, w uświęcaniu się tam, gdzie się znajdują, oraz na pomocy w szerzeniu powszechnego wezwania do świętości pośród świata, z samego tytułu przyjęcia chrztu. Dlatego wierni Prałatury nie tworzą grup ani nie działają w grupie z powodu przynależności do Opus Dei.

Charyzmat Opus Dei potrzebuje posługi kapłańskiej: to tutaj hierarchia musi interweniować. Z tego powodu, jak przypomina obecnie papież Franciszek, "w celu ochrony charyzmatu mój poprzednik św. Jan Paweł II w Konstytucji Apostolskiej Ut sit z 28 listopada 1982 r. erygował Prałaturę Opus Dei, powierzając jej pasterskie zadanie przyczyniania się w szczególny sposób do ewangelizacyjnej misji Kościoła". Wraz ze stopniowym dojrzewaniem i przyswajaniem soborowej nauki o darach hierarchicznych i charyzmatycznych, będzie coraz bardziej oczywiste, że w Opus Dei, są to rzeczywistości komplementarne, dalekie od bycia w opozycji do siebie.

5.) Czy coś się zmieniło w rządzie Prałatury?

Zmiana dotyczy relacji Prałatury ze Stolicą Apostolską. Motu Proprio nie wprowadza bezpośrednio zmian w zarządzaniu Prałaturą, ani w relacjach władz Prałatury z biskupami. Jednocześnie przewiduje, że Opus Dei może zaproponować dostosowanie Statutów do konkretnych wskazań Motu Proprio.

6.) Czym są Statuty i dlaczego są tak ważne dla Prałatury?

Kodeks Prawa Kanonicznego przewiduje, że Stolica Apostolska w samym momencie tworzenia prałatury personalnej nadaje statuty, czyli normy określające zakres działania prałatury, szczególną misję duszpasterską, która uzasadnia jej istnienie, oraz ustalenia dotyczące formy jej zarządu. Są one zatem, wraz z ustanawiającym je dokumentem papieskim, normami konstytucyjnymi podmiotu. W przypadku Statutów Prałatury Opus Dei, oprócz zdefiniowania misji (promocja świętości pośród świata) i zadeklarowania jej uniwersalnego charakteru, zawierają one opis charyzmatu - "daru Ducha otrzymanego przez świętego Josemaríę Escrivá de Balaguer", o którym mówi papież Franciszek - oraz środków, za pomocą których wierni Opus Dei mają żyć swoją misją. Statut opisuje organizację rządu Prałatury. Oprócz przepisów dotyczących wikariuszy i rad, które bezpośrednio wspomagają prałata, Statuty regulują, że sprawowanie władzy ma się odbywać według dwóch wytycznych, wyraźnie pożądanych przez świętego Josemaríę: kolegialności w podejmowaniu decyzji i znaczącego udziału świeckich (mężczyzn i kobiet).

7.) Dlaczego stwierdza się, że prałat nie będzie biskupem?

Jest to inicjatywa i decyzja Stolicy Apostolskiej, w ramach restrukturyzacji władz Kurii, w celu wzmocnienia - jak mówi Motu Proprio - wymiaru charyzmatycznego.

8.) Do czego odnosi się wspomniany w Motu Proprio tytuł

 protonotariusza apostolskiego supra numerum?

Przyznaje on osobie prałata tytuł honorowy i traktowanie, które potwierdzając stan świecki - będący centralnym elementem charyzmatu Opus Dei - jednoczy go w szczególny sposób z Ojcem Świętym, jako część tzw. "rodziny papieskiej". Nazywa się go "supra numerum" , aby odróżnić go od tych, którzy są notariuszami w Stolicy Apostolskiej.