List apostolski w formie Motu Proprio "Ad charisma tuendum".

Proponujemy własne, tymczasowe tłumaczenie Motu Proprio "Ad charisma tuendum".

Motu Proprio “Ad charisma tuendum”

Dla ochrony charyzmatu mój poprzednik św. Jan Paweł II w Konstytucji Apostolskiej Ut sit z 28 listopada 1982 r. erygował Prałaturę Opus Dei, powierzając jej pasterskie zadanie przyczyniania się w szczególny sposób do misji ewangelizacyjnej Kościoła. Zgodnie z darem Ducha otrzymanym przez św. Josemaríę Escrivá de Balaguer, Prałatura Opus Dei, pod kierownictwem swojego Prałata, realizuje zadanie szerzenia w świecie wezwania do świętości, poprzez uświęcenie pracy oraz zobowiązań rodzinnych i społecznych, za pośrednictwem inkardynowanych do niej duchownych i przy organicznej współpracy świeckich, którzy poświęcają się dziełom apostolskim (por. kan. 294-296, CIC).
Mój czcigodny Poprzednik oświadczył: "Z największą nadzieją Kościół kieruje swoją matczyną troskę i uwagę na Opus Dei..., aby było ono zawsze trafnym i skutecznym narzędziem zbawczej misji, którą Kościół prowadzi dla życia świata" [1].
Celem niniejszego Motu Proprio jest potwierdzenie Prałatury Opus Dei w autentycznie charyzmatycznej sferze Kościoła, poprzez określenie jej organizacji w harmonii ze świadectwem Założyciela, św. Josemaríi Escrivá de Balaguer, oraz z nauką soborowej eklezjologii o prałaturach personalnych.
Na mocy Konstytucji apostolskiej Praedicate Evangelium z 19 marca 2022 r., która reformuje organizację Kurii Rzymskiej, aby lepiej promować jej posługę ewangelizacyjną, wydało mi się stosowne powierzenie Dykasterii ds. Duchowieństwa kompetencji we wszystkim, co dotyczy Stolicy Apostolskiej w odniesieniu do prałatur personalnych, z których jedyną dotychczas erygowaną jest prałatura Opus Dei, ze względu na pierwszeństwo zadań wykonywanych w niej przez duchownych, zgodnie z normą prawa (por. kanon 294 CIC).
Pragnąc zatem zabezpieczyć charyzmat Opus Dei i promować akcję ewangelizacyjną, którą jego członkowie prowadzą w świecie, a jednocześnie dostosowując przepisy dotyczące Prałatury do nowej organizacji Kurii Rzymskiej, dekretuję, aby przestrzegano następujących norm.

Art. 1. Tekst art. 5 Konstytucji Apostolskiej Ut sit otrzymuje odtąd brzmienie: "Zgodnie z art. 117 Konstytucji Apostolskiej Praedicate Evangelium, Prałatury zależą od Dykasterii ds. Duchowieństwa, która w zależności od przedmiotu sprawy oceni wraz z innymi Dykasteriami Kurii Rzymskiej kwestie, które należy w każdym przypadku rozstrzygnąć. Dykasteria ds. Duchowieństwa, zajmując się różnymi sprawami, będzie korzystać z kompetencji innych dykasterii przez odpowiednie konsultacje lub przekazywanie dokumentacji".
Art. 2.
Tekst art. 6 Konstytucji Apostolskiej Ut sit otrzymuje odtąd brzmienie: "Każdego roku prałat przedstawi Dykasterii ds. Duchowieństwa sprawozdanie o sytuacji prałatury i o rozwoju jej pracy apostolskiej".
Art. 3. Na mocy modyfikacji Konstytucji Apostolskiej Ut sit wprowadzonych przez ten List Apostolski, Statuty właściwe dla Prałatury Opus Dei zostaną odpowiednio dostosowane, na wniosek samej Prałatury, do zatwierdzenia przez kompetentne organy Stolicy Apostolskiej.
Art. 4. W pełnym poszanowaniu natury specyficznego charyzmatu opisanego w wyżej wymienionej Konstytucji Apostolskiej pragnie się umocnić przekonanie, że dla ochrony szczególnego daru Ducha Świętego konieczna jest forma rządów oparta bardziej na charyzmacie niż na władzy hierarchicznej. Dlatego prałat nie otrzyma konsekracji biskupiej, ani nie przewiduje się dla niego jej w przyszłości.
Art. 5.
Biorąc pod uwagę, że insygnia pontyfikalne są zarezerwowane dla tych, którzy otrzymali święcenia biskupie, Prałatowi Opus Dei, z racji jego urzędu, przyznaje się używanie tytułu  Protonotariusza Apostolskiego supra numerum z tytułem Wielebnego Prałata, i dlatego może on nosić insygnia lub odznaki odpowiadające temu tytułowi.

Art. 6. Od wejścia w życie Konstytucji Apostolskiej Praedicate Evangelium wszystkie sprawy toczące się w Kongregacji Biskupów, dotyczące Prałatury Opus Dei, będą rozpatrywane i rozstrzygane przez Dykasterię ds. Duchowieństwa.
Dekretuję, że niniejszy list apostolski w formie Motu Proprio zostanie ogłoszony przez publikację w L'Osservatore Romano, wchodząc w życie 4 sierpnia 2022 r., a następnie opublikowany w oficjalnym komentarzu Acta Apostolicae Sedis.

W Rzymie, u Świętego Piotra,  14  lipca 2022 roku, w dziesiątym roku mego Pontyfikatu.

Franciszek

[1] Por. Preambuła, Ut sit.