„Zajeď na hlubinu“ je výzvou pro člověka třetího tisíciletí

Ve středu 21. června 2006 sloužil v Praze v chrámu Panny Marie před Týnem slavnou mši svatou ke cti svatého Josemarii mons. Pavel Posád, biskup litoměřický. Slavení liturgické památky zakladatele Opus Dei se zúčastnilo na 300 věřících.

Nejnovější zprávy

Mons. Posád ve svém kázání zdůraznil především vztah člověka a práce, nalézající svůj základ ve stvoření světa. Práce je pro člověka nedílnou součástí jeho života Božího dítěte. Bůh stvořil člověka ke svému obrazu a umístil ho do Edenu, který měl pomocí svých sil spravovat. Lidská práce se tak stává přímou součástí podstaty našeho života, pomocí které člověk naplňuje Boží vůli, aby spravoval a pečoval o stvořený svět.

Lidská práce by však ztratila svůj smysl, kdybychom ji dnes a denně nevztahovali k vrcholu ekonomie spásy, tedy k Ježíši Kristu. Bez toho by celý náš život, naše každodenní úsilí nabylo podoby, kterou nám líčí evangelista Lukáš při popisu okolností, které předcházely zázračnému rybolovu: „…celou noc jsme se lopotili, a nic jsme nechytili.“ (Lk 5,5). Práce bez toho, aniž bychom ji pojali v jejím nadpřirozeném rozměru, se redukuje na pouhou mechanickou činnost bez toho, aniž by měla svůj počátek a konec. Je břemenem, které je člověku na obtíž a které nepřináší žádné plody.

Kdybychom však skončili náš výklad na tomto místě, jistě by to nebyl důvod k radosti. Pro nalezení odpovědi na otázku ptající se po smyslu našeho života, by však měl každý člověk společně se Šimonem Petrem na Pánovu výzvu: „Zajeď na hlubinu a spusťte sítě k lovení.“ (Lk 5,4) jednoznačně odpovědět: „…na tvé slovo spustím sítě“ (Lk 5,5).

Je to práce vnímaná jako odpověď na jednoznačnou výzvu živého Slova, která tím získává svůj jedinečný a neopakovatelný existenční smysl. Dnes a denně jsme povoláni k tomu, odpovídat na Kristova slova: „Zajeď na hlubinu…“, protože jedině v Kristu – Bohu, který z lásky k nám přijal naši přirozenost, se nám ukazuje člověk tak, jak byl na počátku světa stvořen k Božímu obrazu a kterému byl darován Eden, aby ho strážil a obdělával.

Proto je „Duc in altum“ pro papeže Jana Pavla II. mottem a výzvou pro každého člověka třetího tisíciletí. Je to výzva skutečně „zajet na hlubinu“ a svým životem přispívat k apoštolskému úsilí celé církve – tedy dávat poznat Krista druhým. To je i důvod, proč si slova „Duc in altum.“ zvolil mons. Posád jako své biskupské heslo.