Saligförklaringsprocessen av Dora del Hoyo

Processen öppnades i Rom den 18 juni 2012

Åtta år efter hennes död inledde biskop Javier Echevarría den kyrkorättsliga undersökningen av Dora del Hoyos liv och dygder. Dora var den första assisterande numerarien i Opus Dei.

Dora del Hoyo föddes den 11 januari 1914 i Boca de Huérgano (Spanien). År 1939 flyttade hon till Madrid och arbetade först som hembiträde hos olika familjer och sedan på La Moncloa, ett studenthem under Opus Deis andliga ledning. Där mötte hon den helige Josemaría och lärde sig att helga sitt arbete enligt Opus Deis anda. Den 14 mars 1946 bad hon i Bilbao om att bli medlem i Opus Dei och bidrog hädanefter till dess apostoliska spridning.

I slutet av december 1946 flyttade Dora till Rom och levde där ända till sin död den 10 januari 2004. Genom sitt exempel och sin vänskap fortsatte hon att yrkesmässigt och andligt utbilda människor från hela världen. Hon bidrog på detta sätt till att delta i Opus Deis apostoliska arbete. Med stor yrkeskompetens ägnade Dora sig åt hushållsarbete i olika Opus Dei-center. I allt visade hon tydligt sin kärlek till Gud och sin tillgivenhet för medmänniskorna.

Sedan hennes död har mer än 300 personer skriftligt uttryckt sin tacksamhet för det inflytande som Doras kristna liv har haft i deras liv. De flesta vittnesmålen kommer från de kvinnor hon arbetade med. Dessutom har Opus Dei tagit emot talrika vittnesmål om bönhörelser som tillskrivs hennes förböner.

Att inleda en saligförklaringsprocess är alltid en följd av den spontana vördnad som uppkommer genom den levande tro som finns i Guds folk, vars trovärdighet kyrkan i en undersökning i efterhand prövar i detalj. Enligt de hithörande föreskrifterna från den kanoniska rätten och efter att man har verifierat bevisens hållbarhet, har prelaten av Opus Dei, biskop Javier Echevarría, nu påbörjat en undersökningsprocess över Dora del Hoyos liv och för detta ändamål tillsatt en undersökningsdomstol.

Under ceremonin sade Opus Deis prelat: "Jag är mer och mer övertygad om hur viktig denna kvinna har varit och kommer att vara i kyrkan och samhället, då Gud kallat henne till ett arbete som liknade det som Guds Moder utförde i huset i Nasaret." Biskop Echevarría fortsatte: "Denna kvinnas kristna exempel och trohet kommer att bidra till att främja idealet att tjäna och i vårt samhälle sprida familjens betydelse som en äkta huskyrka, såsom hon dag efter dag förkroppsligade den med sitt generösa och glatt utförda arbete."

En saligförklaringsprocess skall framför allt tjäna de troendes väl och på detta sätt främja kyrkans frälsning. Denna process kommer att bidra till större förståelse för den människa som förvandlade det vardagliga livet till ett ständigt offer till Gud, genom det hushållsarbete hon utfört med stor glädje.

I en bön för privat bruk om Doras förböner står det: "Herre, du kallade Dora att ägna sig åt samma uppgifter som den saliga jungfrun Maria utförde i sitt hem i Nasaret. Hjälp mig att finna dig i vardagens olika situationer och att i min omgivning sprida en sådan familjevärme som hon skapade omkring sig genom att utföra sitt arbete med glädje och självförsakelse enligt den helige Josemarías lära."