Hymn "Triságium angélicum"

Trisagium Angelicum odmawia się się przez trzy dni, począwszy od piątku poprzedzającego uroczystość Trójcy Przenajświętszej.

Z okazji uroczystości Trójcy Przenajświętszej bp Javier Echevarría napisał (1.06.2012):

Abyśmy wśród życiowych zdarzeń nie zapomnieli o czekającym nas szczęśliwym przez­na­czeniu, liturgia zaprasza nas do obchodzenia i kontemplowania w najbliższą niedzielę mis­te­rium Trójcy Przenajświętszej: jednego jedynego Boga w trzech Osobach, w którym ostatecznie będziemy się radować, osiągając cel naszej egzystencji. Przygotujmy się jak najlepiej do tej uro­czys­tości. Św. Josemaria zalecił, aby zgodnie ze starożytnym zwyczajem Kościoła przez trzy dni w Ośrodkach Dzieła odmawiano hymn Trisagium Angelicum, który prowadzi nas do wew­nę­trz­nego uczestnictwa w modlitwie chwały, dziękczynienia i uwielbienia, jaką aniołowie i błogo­sławione dusze bezustannie kierują do Boga w Trójcy Jedynego. Mając możliwość odmawiania go w towarzystwie naszego Ojca widzieliśmy radość, z jaką w tych dziesiątkach wysławiał on trzy Osoby Boskie.

Tibi laus, Tibi glória, Tibi gratiárum áctio in sæcula sempitérna, o Beáta Trínitas! – tak będziemy wołać do Boga podczas tego triduum, kierując błaganie do Ojca, Syna i Ducha Świętego. Tobie chwała, Tobie uwielbienie, Tobie dziękczynienie na wieki wieków o bło­go­sła­wiona Trójco! Tak łączyć się będziemy ze śpiewem niebieskim, powtarzając: Sanctus, Sanctus, Sanctus Dóminus Deus exercítuum... – Święty, Święty, Święty Pan Bóg zastępów. Pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej.

Bardzo znaczący jest fakt, że właśnie wtedy, gdy rozpoczyna się liturgiczny okres zwykły, Kościół zaprasza nas, by wznieść serce, głos i spojrzenie ku Trójcy Prze­naj­świętszej. Taki powinien być cel wszystkich mężczyzn i kobiet już na ziemi, ponieważ zos­taliśmy stwo­rzeni, aby poznać i kochać Boga teraz, a potem radować się Nim w wieczności.

Podajemy tekst hymnu, do którego nawiązywał bp Javier.

Wersja PDF - Wersja ePub


W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

In nómine Patris et Fílii et Spíritus Sancti. Amen.

K. Panie, otwórz wargi moje.

V. Dómine, lábia mea apéries.

W. A usta moje będą głosić Twoją chwałę.

R. Et os meum annuntiábit láudem tuam.

K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.

V. Deus, in adiutórium meum inténde.

W. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.

R. Dómine, ad adiuvándum me festína.

K. Chwała Ojcu...

V. Glória Patri,...

W. Jak była na początku...

R. Sicut erat...

PIERWSZA DZIESIĄTKA

PRIMA DECAS

Na początku wszyscy razem mówią Sanctus Deus; następnie osoba prowadząca rozpoczyna Modlitwę Pańską, którą pozostali kontynuują. Następnie dziewięć razy osoba prowadząca rozpoczyna modlitwę Tobie Chwała, i wszyscy odpowiadają Święty Boże. Na zakończenie odmawia się Chwała Ojcu

Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami.

Sanctus Deus, Sanctus fortis, Sanctus immortális, miserére nobis.

Ojcze nasz...

Pater noster...

K. Tobie chwała, Tobie uwielbienie, Tobie dziękczynienie na wieki wieków, o błogosławiona Trójco!

V. Tibi laus, Tibi glória, Tibi gratiárum áctio in sǽcula sempitérna, o Beáta Trínitas!

W. Święty, Święty, Święty Pan Bóg Zastępów. Pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej.

R. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dóminus Deus exercítuum. Pleni sunt cæli et terra glória tua.

K. Chwała Ojcu...

V. Glória Patri...

W. Jak była na początku...

R. Sicut erat...

Dwie następne dziesiątki odmawia się podobnie, rozpoczynając słowami Sanctus Deus.

Po zakończeniu ostatniej dziesiątki wszyscy razem mówią:

ANTYFONA.

Całym sercem i ustami wyznajemy i uwielbiamy Ciebie, Boże Ojcze Wiekuisty, Ciebie Synu Jednorodzony, Ciebie Duchu Święty Pocieszycielu, święta i nierozdzielna Trójco, Tobie chwała na wieki.

ANTÍPHONA

Te Deum Patrem ingénitum, te Fílium unigénitum, te Spíritum Sanctum Paráclitum, sanctam et indivíduam Trinitátem, toto corde et ore confitémur, laudámus atque benedícimus: tibi glória in sǽcula.

K. Błogosławmy Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

V. Benedicámus Patrem, et Fílium cum Sancto Spíritu.

W. Chwalmy Go i wywyższajmy na wieki.

R. Laudémus et superexaltémus eum in sǽcula.

MÓDLMY SIĘ

ORÉMUS

Wszechmogący i wieczny Boże, który światłem prawdziwej wiary dałeś Twoim sługom poznać chwałę wiecznej Trójcy i uwielbiać Jedność w potędze majestatu, spraw, prosimy, abyśmy mocą tej wiary byli wolni od wszystkich przeciwieństw. Przez Chrystusa Pana naszego.

Omnípotens sempitérne Deus, qui dedísti fámulis tuis, in confessióne veræ fídei, ætérnæ Trinitátis glóriam agnóscere, et in poténtia maiestátis adoráre unitátem: quǽsumus; ut, eiúsdem fídei firmitáte, ab ómnibus semper muniámur adversis. Per Christum Dóminum nostrum.

W. Amen.

R. Amen.

Kończąc modlitwę wszyscy dodają:

Zbaw nas, wyratuj nas, ożyw nas, Przenajświętsza Trójco!

Líbera nos, salva nos, vivífica nos, o Beáta Trínitas!