„Puoselėk gyvą pamaldumą mūsų Motinai“

Šaukis Švenčiausiosios Mergelės; nesiliauk Jos prašęs, kad visada elgtųsi kaip tavo Motina – monstra te esse Matrem! – ir kad su savo Sūnaus malone tavo protą nušviestų geru mokymu, o tavo širdį pripildytų meilės ir tyrumo – tam, kad žinotum kelią pas Dievą ir atvestum Jam daug sielų. (Kalvė, 986)

Puoselėk gyvą pamaldumą mūsų Motinai. Ji moka subtiliai atsiliepti į mūsų dovanas jai.

Be to, jei kasdien kalbi šventąjį rožinį tikėjimo ir meilės dvasia, Švenčiausioji Mergelė apsiims tave nuvesti labai toli savo Sūnaus keliu. (Vaga, 691)

Kaipgi galima ištverti kasdienėje kovoje be mūsų Motinos pagalbos! Ar tu nuolat jos sieki? (Vaga, 692)

Meilė mūsų Motinai bus dvelksmas, kuris gyva liepsna uždegs po tavo abejingumo pelenais rusenančias dorybių žarijas. (Kelias, 492)

Mylėk Dievo Motiną. O Ji tau gausiai išprašys malonių, kad galėtum laimėti kasdienę savo kovą. Ir nieko nelaimės nelabasis iš tų ydingų dalykų, kurie kyla ir kyla virdami tavyje, grasindami savo aštraus kvapo puvėsiuose paskandinti didžiuosius idealus ir tauriuosius paliepimus, kuriuos pats Kristus įdiegė tavo širdin. Serviam! (Tarnausiu!) (Kelias, 493)

Pas Jėzų visuomet einama ir visuomet pas Jį grįžtama per Mariją. (Kelias, 495)

Gauti žinutes el. paštu

email