„Meldžiuosi, kad sugebėtume atverti sielą“

Tota pulchra est Maria, et macula originalis non est in te! – Visa tu graži, Marija, ir nėra tavyje gimtosios dėmės! – giedama džiūgaujančioje liturgijoje. Nėra joje nė menkiausio dvilypumo šešėlio; kasdien meldžiuosi mūsų Motinai, kad sugebėtume atverti sielą dvasiniame vadovavime ir visą mūsų elgesį nušviestų malonės šviesa!Marija gaus mums nuoširdumo drąsos, idant labiau priartėtume prie Švenčiausiosios Trejybės, jei tik jos prašysime. (Vaga, 339)

Neapleisk manęs, mano Viešpatie: argi nematai, į kokią bedugnę prarają nupultų šis vargšas Tavo vaikas?

– Mano Motina, esu ir Tavo vaikas. (Kalvė, 314)

Dažniau apsilankyk koplyčioje, kad pasakytum Jėzui: atsiduodu į Tavo rankas.

– Palik prie Jo kojų tai, ką turi: savo menkystes!

– Ir šitaip, nepaisant daugybės dalykų, kuriuos nešiojiesi mintyse, tu niekada neprarasi ramybės. (Kalvė, 306)

Nunc coepi! – Dabar pradedu! – tai šūksnis įsimylėjusios sielos, kuri kiekvieną akimirką, ar būdama ištikima, ar pritrūkusi didžiadvasiškumo, vis atnaujina savo pasiryžimą visiškai ištikimai tarnauti Dievui – mylėti Jį! (Vaga, 161)

Gauti žinutes el. paštu

email