Naším úkolem je pracovat z lásky

Hospodářské Noviny vydaly 25.června článek od preláta Opus Dei Javier Echevarría, kde se připomíná, že • nová encyklika Svatého otce Františka Laudato si' je spojena s prvními stránkami Písma svatého • každému Bůh svěřuje úkol rozvíjet potenciál, který on sám zasadil do svého stvoření • pokud si lidstvo osvojí úmysl otisknutý do stvoření, každá důstojná lidská aktivita se přetvoří v nástroj pokroku a důstojnosti každého člověka.

Nová encyklika Svatého otce Františka Laudato si' je spojena s prvními stránkami Písma svatého: Bůh stvořil člověka − muže a ženu −, a vzal tedy člověka a usadil ho v zahradě Edenu, aby ji obdělával a chránil. Poté stvořil všechna zvířata a přivedl je k člověku, aby viděl, jaké jim dá jméno. Jednalo se o skutek Boží lásky, vyjádření důvěry v každou lidskou bytost. Každému Bůh svěřuje úkol rozvíjet potenciál, který on sám zasadil do svého stvoření. Pokud si lidstvo osvojí úmysl otisknutý do stvoření, každá důstojná lidská aktivita se přetvoří v nástroj pokroku a důstojnosti každého člověka.

Právě tento rok si připomínáme 40. výročí úmrtí sv. Josemaríi Escriváa de Balaguer. Tento svatý kněz − zakladatel Opus Dei − hlásal celému světu evangelijní hodnotu práce konané z lásky. "Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné," napsal v knize Jít s Kristem. Proto − připomíná − "by se člověk neměl omezovat na pouhé dělání věcí, vyrábění předmětů. Práce se rodí z lásky, demonstruje lásku, podřizuje se lásce. Boha poznáváme nejenom pozorováním přírody, ale i prostřednictvím vlastní práce, svého snažení. Práce se tak stává modlitbou, díkučiněním, protože víme, že jsme byli na zemi posláni Bohem, že nás miluje, že jsme dědici jeho zaslíbení". Práce skrze to, co a jak se dělá, má schopnost zničit nebo propůjčit člověku jeho důstojnost, kultivovat nebo pustošit přírodu, poskytnout nebo zanedbat patřičnou péči o bližního.

Nejlépe rozumí tomu, jak práce propůjčuje člověku důstojnost, ten, kdo je nezaměstnaný nebo zakouší úzkost z nedostatku ekonomických prostředků. Proto nezaměstnaní jsou vždy přítomni v modlitbách a pomoci křesťanů. Jak papež připomíná, "musí být peněžní pomoc chudým vždycky jen provizorní prostředek k řešení naléhavých situací". Pravý cíl by naproti tomu "měl spočívat v tom, že se jim skrze práci umožní důstojný život". Stejným způsobem nám encyklika připomíná, že "odmítnout investovat do lidí, aby se obdržel větší bezprostřední zisk, je pro společnost ten nejhorší podnik".

Benedikt XVI. popsal křesťana jako "srdce, které vidí". Pro práci by ekonomická účinnost měla být bezpochyby kritériem, ale ne jediným. Křesťan dává do práce své srdce, protože tak činil Kristus. Snaží se ze své píle učinit prostředek služby druhým, což je také oslavou Stvořitele. Pouze tehdy, když práci chápeme jako službu, když do středu práce stavíme člověka, když pracujeme pro lásku k Bohu, pak se práce stává zdrojem pozemského a věčného štěstí žen a mužů dnešní doby.

https://archiv.ihned.cz/c1-64218870-nasim-ukolem-je-pracovat-z-lasky