Fernando Ocáriz: „Svatý Pavel VI. a Oscar Arnulfo Romero, propagátoři jednoty a bratrství v církvi.“

Nabízíme text preláta Opus Dei, mons. Fernanda Ocárize, o svatém životě Pavla VI., biskupa Óscara Arnulfa Romera a dalších, kteří budou v neděli 14. října svatořečeni.

Dva noví svatí, Pavel VI. a Oscar Arnulfo Romero, se naplno odevzdali pastýřské službě církvi a své době a byli neúnavnými propagátory jednoty a bratrství. Svatořečení, které se bude konat příští neděli, je radostnou událostí, jež je pro nás výzvou, abychom prosili Pána o to, aby všem lidem udělil tyto nepostradatelné dary a aby je v nich zachoval a rozmnožil.

Svatý papež Pavel VI. vytrvale usiloval o společenství v církvi a o jednotu mezi všemi křesťany a vždy spojoval touhu po duchovní obnově s naprostou věrností evangeliu. Jeho služba několika papežům, kterou vykonával předtím, než se sám stal nástupcem Petra, je zářným příkladem snahy o jednotu s papežem, s ostatními pastýři církve a se všemi věřícími. Slovy „modlitby za víru“, kterou tento svatý papež složil v roce 1972, můžeme Boha prosit, aby „otevřel ještě více naši duši a srdce konkrétním požadavkům lásky vůči našim bratřím, abychom se čím dál tím více stávali tvůrci míru“.

Nový svatý Oscar Arnulfo Romero často rozjímal nad Kristovou prosbou za jednotu: „Ať všichni jsou jedno. Jako ty, Otče, ve mně a já v tobě.“ Nazýval ji „pravou jednotou“ a říkával: „Bratři, nejednota v církvi je smutná věc, je to pravý opak Krista“ (homilie z 30. dubna 1978). Velmi mu záleželo na jednotě v církvi, na jednotě katolíků mezi sebou a se Svatým otcem. Jeho, který tolik miloval svůj lid, prosme také zvláště za to, aby pro všechny obyvatele San Salvadoru vyprošoval jednotu a vzájemnou úctu a aby skončilo násilí, které tuto zemi sužuje.

Papež František v neděli svatořečí ještě kněze Francesca Spinelliho a Vicenza Romana, řeholnice Marii Katharinu Kasperovou a Marii Ignacii od Svaté Terezie, a mladého laika Nunzia Sulprizia. Nyní, když církev rozjímá o víře a o rozlišování povolání mladých lidí, můžeme Boha prosit o to, aby na přímluvu těchto sedmi nových světců otevřel mladým lidem nové horizonty a aby Ježíšovo poselství i nadále oslovovalo mladé dívky a chlapce a inspirovalo je k velkorysému následování Krista po nejrůznějších cestách církve.

Mons. Fernando Ocáriz

Prelát Opus Dei