7. Narodil se Ježíš v Betlémě nebo v Nazaretě?

Jedna z 54 častých otázek o Ježíši Kristu a církvi, na které odpovídá tým profesorů historie a teologie Navarrské univerzity.

Svatý Matouš výslovně říká, že Ježíš se narodil v „Betlémě v Judsku v době vlády krále Herodese“ (Mt 2,1; prv. 2,5.6.8.16) a totéž i svatý Lukáš (Lk 2,4.15). Čtvrté evangelium to zmiňuje nepřímo. U příležitosti Ježíšovy totožnosti došlo k diskuzi a „někteří z nich říkali: To je skutečně ten Prorok. Druzí zase: To je Mesiáš. Ale jiní namítali: Copak přijde Mesiáš z Galileje? Neříká Písmo, že Mesiáš vzejde z potomstva Davidova a z vesnice Betléma, odkud David pocházel?“ (Jan 7,40-42). Čtvrtý evangelista je tu ironický: on i křesťanský čtenář ví, že Ježíš je Mesiáš a že se narodil v Betlémě. Někteří oponenti Ježíše chtějí dokázat, že Ježíš není Mesiáš, a říkají proto, že kdyby byl, byl by se narodil v Betlémě; oni naproti tomu ví (věří, že ví), že se narodil v Nazaretu. Ve čtvrtém evangeliu je postup normální (Jan 3,12; 6,42; 9,40-1). Například Samaritánka se ptá: „Jsi snad větší, než náš praotec Jakub?“ (Jan 4,12). Janovi posluchači ví, že Ježíš je Mesiáš, Boží syn, nadřazený Jakubovi, takže otázka této ženy jen tuto nadřazenost potvrzovala. Proto evangelista dokazuje, že Ježíš je Mesiáš, i tím, co tvrdí jeho oponenti.

Všeobecná shoda mezi věřícími a badateli trvala více než 1900 let. Nicméně v minulém století někteří badatelé tvrdili, že Ježíš je v celém Novém zákoně považován za „Nazaretaňa“ (ten, který je nebo pochází z Nazareta) a že zmínka o Betlémě jako místu jeho narození je výmyslem prvních dvou evangelistů, kteří přidávají Ježíšovi jednu z charakteristik, jež se v dané chvíli připisují budoucímu mesiáši: být Davidovým potomkem a narodit se v Betlémě. Jisté je, že takováto argumentace nic nedokazuje. V prvním století se o budoucím mesiáši říkala spousta věcí, které se v Ježíši nenaplnily, a z toho, co víme - navzdory všemu zdání (Mt 2,5; Jan 7,42) - se nezdá, že by narození v Betlémě byl důkaz, na který se nejčastěji odkazovalo. Myšlení je třeba vést opačným směrem: protože Ježíš, který pocházel z Nazaretu (tj. byl tam vychován), se narodil v Betlémě, objevují evangelisté v starozákonních textech, že se na něm tato mesiášská vlastnost naplňuje. Krom toho k vážnosti údajů z evangelií přispívají i všechna svědectví tradice. Svatý Justin, který se narodil v Palestině kolem roku 100 po Kristu, zmiňuje asi o padesát let později, že Ježíš se narodil v jeskyni poblíž Betléma (Dialog 78). I Origenes o tom podává svědectví (Proti Celsovi I, 51). Apokryfní evangelisté svědčí o tomtéž (Pseudo Matouš, 13; Jakubovo protoevangelium, str. 17...; Evangelium dětství, 2-4).

Shrnutě řečeno, společným názorem dnešních badatelů je, že neexistují dostatečné argumenty proti tomu, co tvrdí evangelisté a co přijala celá tradice: Ježíš se narodil v Betlémě v Judsku v čase krále Herodese.

54 otázek o Ježíši Kristu a církvi

Vicente Balaguer