31. Bylo normální, že se kolem Ježíše pohybovalo tolik žen?

Jedna z 54 častých otázek o Ježíši Kristu a církvi, na které odpovídá tým profesorů historie a teologie Navarrské univerzity.

Ježíšovo chování a jeho učení - podle kterého se později řídila prvotní komunita křesťanů, viz kniha Skutků apoštolů a listy Nového zákona - dávalo ženám důstojnost, jež byla v protikladu ke zvykům tehdejší doby.

I když mezi vyššími společenskými třídami a třídami lidovými rozdíly existovaly, jejich společnou charakteristikou bylo, že žena neměla ve veřejném životě žádné místo. Jejím místem byla domácnost, kde byla podřízená manželovi: z domu vycházela málo a pokud ano, tvář měla zahalenou a s muži nemluvila. Manžel jí mohl dát rozlučkový list a propustit ji. Toto všechno samozřejmě neplatilo doslova, protože například ženy musely pomáhat na poli. Ale i tak se o samotě s mužem setkávat nemohly.

Největší rozdíly vůči mužům nacházíme ale v rovině náboženské: žena je zákazům Zákona podřízena, ale od příkazů je osvobozena (chodit na pouť do Jeruzaléma, recitovat denně Šemu atd.). Nemusela studovat Zákon a školy byly vyhrazené chlapcům. Podobně ženy byly v synagoze s dětmi a od mužů byly oddělené mřížkou. Velikonoční hostiny se neúčastnily, ani nepatřily k těm, kdo pronášeli požehnání po jídle.

Naproti tomu v evangeliích je mnoho příkladů, kde Ježíš je vůči ženám otevřený: mnoho žen uzdravil, často je dává za příklad, například žena, která vymete dům a hledá ztracenou drachmu (Lk 15,8), vdova vytrvalá v modlitbě (Lk 18,3) nebo chudá a štědrá vdova (Lk 21,2). Vysvětlil a napravil to, jak se chápal rozvod (Lk 16,18), a dovolil, aby ho ženy následovaly.

Postoj Ježíše byl otevřený i ve všem, co se týkalo jeho následování, jeho učedníků. Ježíš měl následovníky, můžeme říci usedlé učedníky, kteří žili ve svých domovech, jako např. Lazar (Jan 11,1; srov. Lk 10,38-39) nebo Josef z Arimatie (Mt 27,57). Podobně jako je můžeme považovat za následovníky i Martu a Marii (Lk 10,38-41). O Marii se říká, že „se posadila Pánu k nohám a poslouchala jeho řeč“ (Lk 10,39); vyjadřuje se tím postoj Pánova učedníka (srov. Lk 8,15.21). I v evangeliu se mluví o putovním poslání Ježíše a jeho učedníků.

V tomto kontextu je třeba chápat Lk 8,2-3 (srov. Mt 27,55-56; Mk 15,40-41): Ježíš „procházel městy a vesnicemi a kázal a hlásal radostnou zvěst o Božím království. Bylo s ním Dvanáct apoštolů a některé ženy, které byly uzdraveny od zlých duchů a nemocí: Marie, zvaná Magdalská, z které vyšlo sedm zlých duchů; dále Jana, manželka Herodova správce Chuzy, Zuzana a mnoho jiných, které se o něho staraly ze svého majetku.“

Existuje skupina žen, které doprovázejí Ježíše a apoštoly při hlásání Království a které vykonávají dílo diakonie, služby.

54 otázek o Ježíši Kristu a církvi

Vicente Balaguer