CÍRKEVNĚ-PRAVNÍ FORMA

Opus Dei je personální prelatura mezinárodního rozsahu, ústřední sídlo se nachází v Římě.

Sestává z preláta, duchovenstva prelatury -v současné době více než 1.000 kněží- a laiků, kteří na základě Božího povolání dobrovolně vstoupili do prelatury. Aby mohli požádat o členství, musejí dovršit 18. rok života. Vždy po roce je třeba žádost obnovit, teprve po 5 letech (nejdříve od 23 let) mohou získat definitivní členství v Díle. Klérus přivtělený k prelatuře pochází z řad laiků-příslušníků Opus Dei. Laikové se věnují plnění výše uvedených cílý prelatury na základě některých přiměřených závazký, charakteristických pro jejich křesťanský život, které mají povahu svobodně uzavřeného smluvního vztahu -vztahu, který však v žádném případě nezmění nic na jejich postavení v církvi jako normálních věřících křesťaný.

O tom se v prohlášení Kongregace pro biskupy ze den 23.8.1982 mimo jiné praví: "Laikové, kteří se stali členy prelatury, nenabudou nového teologického a církevně-právního osobního postavení, nýbrž zůstávají normálními věřícími a jako takoví jednají při veškeré své činnosti, zvláště pak při svém apoštolátu".

Podle toho členové Opus Dei vyvíjejí apoštolskou činnost v rámci své normální práce a své specifické, což znamená vždy laické, životní situace. Protože ve všech společenských, politických a hospodářských činnostech a činnostech v aměstnání mají stejné možnosti a volnost jako ostatní občané jejich země, jednají vždy na vlastní zodpovědnost. To znamená: nejednají jako "pověřenci" prelatury a prelatura se neztotožňuje s aktivitami svých jednotlivých věřících, ani se s nimi nenechá ztotožňovat.

Laikové v Opus Dei podléhají pravomoci preláta ve všem, co se týká plnění asketických, apoštolských a studijních povinností, které na sebe dobrovolně vzali při vstupu do prelatury. Ve všem, co platné církevní právo stanoví pro všechny katolické věřící, podléhají pravomoci diecézního biskupa.

Všichni věřící prelatury, ať již duchovenstvo nebo laici, mají jedno a totéž povolání: povolání Boží. S přijetím Božího povolání přejímají věřící stejné asketické a vzdělávací povinnosti, přizpůsobené však stavu příslušného jedince, jeho osobním poměrým. Tak se všichni členové prelatury plně podílejí na specifickém apoštolském poslání Opus Dei. Prelatura Opus Dei tvoří pastorální jednotu -organickou a nedělitelnou. Uskutečňuje prostřednictvím mužské a ženské větve, které obě podléhají prelátovi, Boží příkaz, čímž slouží celé církvi. V něm je dána a zaručena dokonalá jednota spirituality a pravomoci mezi oběma větvemi.

S prelaturou je nerozlučně spjata "Kněžská společnost od svatého kříže", jejímž generálním prezidentem je prelát Opus Dei. Tato společnost umožňuje účast na Díle diecéznímu duchovenstvu, to znamená kněžím, kteří svou kněžskou službu chtějí podřídit duchu, askezi a spiritualitě Opus Dei. Tím se nikterak nemění jejich podřízenost i nadále jejich jediným církevním představeným.

Konečně podporují Opus Dei také spolupracovníci, kteří, aniž by patřili k prelatuře, spolupůsobí na jejím poslání modlitbou, prací a peněžitými dary. Ne všichni tito spolupracovníci jsou katolíci, mnozí dokonce nejsou ani křesťané.