Ilość artykułów: 212

Czym są rzeczy ostateczne?

Śmierć. Sąd. Piekło. Niebo. Niektóre fragmenty nauczania Katechizmu Kościoła Katolickiego o dobrym zwyczaju modlitwy za zmarłych krewnych i przyjaciół, szczególnie wskazane do rozważania podczas miesiąca listopada.

Doktryna

Boże synostwo — źródło życia duchowego

Przedstawiamy artykuł „Świadomość Bożego synostwa źródłem życia duchowego”, napisany przez profesora teologii Javiera Sesé i opublikowany w „Scripta Theologica” 31 (1999/2).

Doktryna

Dlaczego chrześcijanie szukają posłuszeństwa woli Bożej?

"Moim pokarmem jest wypełnić wolę Tego, który Mnie posłał, i wykonać Jego dzieło" (J 4, 34). W ten sposób Jezus opisuje całe swoje życie, jako wezwanie do życia w wolności, stając się sługą wszystkich, przez miłość.

Doktryna

60 małych umartwień na Wielki Post

Okres Wielkiego Postu pomaga w odkryciu na nowo chrześcijańskiego znaczenia umartwień. Czym są właściwie umartwienia? W artykule proponujemy ich sześćdziesiąt, od pobudki wcześnie rano po odinstalowanie aplikacji na telefonie.

Doktryna

“Idź, i ty czyń podobnie” (I): Mnieście to uczynili

Potrzeby społeczne, prawa i obowiązki obywateli, stosunki między państwami, dialog i działania polityczne stawiają przed nami, jako chrześcijanami, dziećmi tego samego Ojca, wyzwanie, abyśmy „byli w sposób czynny, wolny i odpowiedzialny obecni w życiu publicznym” (św. Josemaría).

Doktryna

Temat 35. Modlitwa w życiu chrześcijańskim

Treść modlitwy może być bogata i różnorodna. Modlitwa błagalna jest częścią powszechnego doświadczenia religijnego. Świadomość otrzymanego dobra kieruje duszę ku Bogu. Istotną częścią modlitwy jest również uznanie i głoszenie wielkości Boga. Katechizm rozróżnia modlitwę ustną, medytację i modlitwę kontemplacyjną. Wszystkie trzy mają jedną podstawową cechę wspólną: skupione serce. Modlitwa nie jest czymś opcjonalnym dla życia duchowego, ale istotną koniecznością.

Doktryna

Temat 36. Modlitwa Ojcze Nasz

Dzięki modlitwie Ojcze Nasz Jezus pragnie uświadomić swoim uczniom, że są dziećmi Boga. Ważną konsekwencją uczucia synostwa Bożego jest zaufanie i synowskie oddanie się w ręce Boga. Modlitwa Pańska jest wzorem dla wszystkich modlitw: nie tylko prosimy o wszystko, czego możemy słusznie pragnąć, ale także według porządku, w jakim powinniśmy tego pragnąć.

Doktryna

36 tekstów, które streszczają wiarę katolicką

Proponujemy 36 tekstów, które poruszają niektóre z głównych prawd wiary. Są to teksty przygotowane przez teologów i kanonistów z nastawieniem przede wszystkim katechetycznym, odwołujące się do Pisma Świętego, Katechizmu Kościoła Katolickiego, nauczania Ojców i Magisterium.

Doktryna

Temat 25. Życie chrześcijańskie. Prawo a sumienie

Prawo wieczne, prawo naturalne, Nowe Prawo lub Prawo Chrystusa, ludzkie prawa polityczne i kościelne są prawami moralnymi w bardzo różnym sensie, chociaż wszystkie mają coś wspólnego. Sumienie formułuje „obowiązek moralny w świetle prawa naturalnego, jest „najbliższą normą moralności osobistej”. W celu ukształtowania prawego sumienia konieczne jest kształcenie inteligencji w poznaniu prawdy, w czym chrześcijanin może liczyć na pomoc Magisterium Kościoła.- oraz kształcenie woli i uczuć poprzez praktykę cnót.

Doktryna

Temat 26. Podmiot moralny. Moralność czynów ludzkich.

Jedynie działania dobrowolne mogą stanowić przedmiot właściwej oceny moralnej. Podstawowym elementem formacji i życia chrześcijańskiego jest kształcenie w zakresie złożonego świata uczuć. Środkiem do zapanowania nad emocjami jest nabywanie nawyków moralnych zwanych cnotami. Przedmiot, intencja i okoliczności stanowią „źródła" lub elementy konstytutywne moralności ludzkich czynów. Czyn moralnie dobry zakłada jednocześnie dobro przedmiotu, celu i okoliczności.

Doktryna