Słowo od Prałata (17 kwietnia 2023 r.)

Prałat Opus Dei jest wdzięczny za modlitwy i pracę wszystkich, którzy przyczynili się do zakończonego właśnie Nadzwyczajnego Kongresu Generalnego. Został on zwołany w celu dostosowania statutów Prałatury do motu proprio "Ad charisma tuendum".

El prelado del Opus Dei agradece la oración y el trabajo de todas las personas que han contribuido al desarrollo del Congreso general extraordinario (12 al 16 abril))

Kochani! Niech Jezus zachowa moje córki i moich synów!

Właśnie zakończył się Nadzwyczajny Kongres Generalny i chciałbym napisać te słowa, aby jeszcze raz podziękować wam za wasze modlitwy. Były to dni, w których w szczególny sposób prosiliśmy o pomoc Ducha Świętego. Jeszcze raz dostrzegliśmy łączące nas więzy synowstwa i braterstwa, a także naszą miłość do Kościoła i do Ojca Świętego. Przy tym wszystkim mogliśmy podziękować Bogu za tak wiele inicjatyw ewangelizacji i służby wielu duszom na całym świecie. Gdy w Rzymie spotykali się ludzie z tak wielu krajów, naturalne było również, że pamiętaliśmy o całym Opus Dei, o wszystkich współpracownikach i przyjaciołach, że modliliśmy się za siebie nawzajem, a zwłaszcza za tych z was, którzy żyją w krajach dotkniętych wojną lub różnymi formami ubóstwa i niedostatku.

Przez ostatnie dni wasze siostry i bracia na Kongresie mogli dogłębnie przepracować sugestie, które napłynęły ze wszystkich regionów. Propozycje zmian w Statutach nabierają kształtu, będąc odpowiedzią na prośbę Papieża zawartą w motu proprio Ad charisma tuendum. Propozycje te zostaną przedłożone Stolicy Apostolskiej w najbliższych miesiącach.

Jak powiedziałem wam w poprzednim liście, sugestie, które nie miały zastosowania do tego, o co teraz prosi Stolica Apostolska, mogą zostać przestudiowane w ciągu najbliższych tygodni roboczych i w ramach przygotowań do następnego zwyczajnego Kongresu Generalnego, który odbędzie się w 2025 roku. Jak wam również powiedziałem, w przeciwieństwie do innych kongresów, na których ustala się pewne priorytety apostolskie, w tym przypadku jedynym celem było przygotowanie wspomnianych wyżej propozycji. Z tego powodu ostateczny wynik będzie znany dopiero po rozpatrzeniu sprawy przez Stolicę Apostolską, do której należy ostatnie słowo.

Pracując w tych dniach kierowaliśmy się dwoma podstawowymi kryteriami: wiernością charyzmatowi, który święty Josemaría otrzymał 2 października 1928 roku, oraz synowskim przylgnięciem do woli wyrażonej przez Ojca Świętego. Zgodnie z życzeniem Papieża zawartym w motu proprio, staraliśmy się wyraźniej wyrazić charyzmatyczny wymiar Dzieła (por. Ad charisma tuendum nr 4), który jest przeżywany i realizowany w komunii z kościołami partykularnymi i z biskupami, którzy im przewodniczą. Prałatura Opus Dei jest rodziną, owocem więzi ojcostwa, synostwa i braterstwa.

Dni kongresu charakteryzowały się pogodą ducha, dobrym humorem i zaangażowaniem wszystkich uczestników. Każdy mógł się swobodnie wypowiadać, zarówno w grupach roboczych, jak i podczas sesji plenarnych. Chciałbym również podkreślić, że podczas studiowania sugestii istniała duża zgodność wśród osób reprezentujących różne środowiska, wykształcenie i kulturę. Był to wymowny przejaw jedności wokół „daru Ducha otrzymanego przez św. Josemaríę” (Ad charisma tuendum, preambuła).

Z radością Wielkanocy i z całym moim uczuciem, błogosławię was

wasz Ojciec

Fernando Ocáriz

Rzym, 17 kwietnia 2023 r.