Procedura dotycząca ochrony nieletnich

Troska o ofiary seksualnych nadużyć to podstawowy akt sprawiedliwości ze strony wspólnoty Kościoła, odczuwającej ból i wstyd z powodu krzywdy wyrządzonej dzieciom i młodzieży. Poniżej przedstawiamy wytyczne obowiązujące w Opus Dei w Polsce.

Procedura dot. ochrony nieletnich
Opus Dei - Procedura dotycząca ochrony nieletnich

Zgodnie ze wskazówkami Kongregacji ds. Nauki Wiary, zawartych w Liście z dnia 3 maja 2011 roku, skierowanym do Biskupów i zrównanym im w prawie, polecono opracowanie jasnych procedur dotyczących spraw związanych z oskarżeniami o nadużycia seksualne. Przedstawione poniżej wytyczne zostały zredagowane jako normy ustanowione przez Prałaturę Personalną Świętego Krzyża i Opus Dei w Polsce. POBIERZ

Normy o których mowa, zostały opracowane i znowelizowane w odpowiednim czasie i zgodnie z wytycznymi „dotyczące wstępnego dochodzenia kanonicznego w przypadku oskarżeń duchownych o czynach przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu z osobą niepełnoletnią poniżej osiemnastego roku życia” przyjętego podczas 366. Zebrania Plenarnego KEP, w dniach 7-8 października 2014 r. znowelizowany dnia 6 czerwca 2017 r.

Te normy mają zastosowanie do osób spełniających uwarunkowania omówione i zawarte w pkt. 2 tychże Norm. Jednostki edukacyjne, którym Prałatura świadczy opiekę duszpasterską, rządzą się własnymi protokołami działania.

Oskarżenia są przedstawiane Koordynatorowi ds. ochrony nieletnich, z którym można się kontaktować za pośrednictwem następującego adresu: KoordynatorOpusDei@gmail.com . Osoba kontaktująca się z oskarżycielem spisuje i sporządza raport z zeznań i przekazuje go do wiadomości Wikariusza Regionalnego, który w razie potrzeby dekretuje początek procesu kanonicznego. Aby podjąć tę decyzję, Wikariusz liczy na rady Komitetu złożonego z profesjonalistów w dziedzinie prawa i ochrony zdrowia.

Koordynatorem/ką ochrony nieletnich w Prałaturze Opus Dei w Polsce jest każdorazowo mecenas prawa polskiego.

W celach rozpoczęcia postępowania sądowego przed władzami cywilnymi osoba poszkodowana lub jej przedstawiciele prawni powinni złożyć skargę do odpowiedniej prokuratury.


List pasterski papieża Benedykta XVI do katolików w Irlandii (2010)

Normy motu proprio «Sacramentorum sanctitatis tutela». Wprowadzenie historyczne (2010)

Normae delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis seu Normae de delictis contra fidem necnon de gravioribus delictis (2010)

Konferencja Episkopatu Polski, Wytyczne dotyczące wstępnego dochodzenia kanonicznego w przypadku oskarżeń duchownych o czyny przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu z osobą niepełnoletnią poniżej osiemnastego roku życia (2014) znowelizowany dnia 6 czerwca 2017 r.