Kapłan i profesor miłujący Kościół

Ksiądz prof. Fernando Ocariz Braña, prałat Opus Dei oraz Wielki Kanclerz Papieskiego Uniwersytetu Świętego Krzyża w Rzymie w dniu 22 czerwca 2022 otrzymał tytuł Doctora Honoris Causa Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Zanim nastąpiła uroczystość nadania tytułu, odprawiona została Msza święta w katedrze wrocławskiej pod przewodnictwem abp. Józefa Kupnego, metropolity wrocławskiego a homilię wygłosił bp Damian Bryl, ordynariusz diecezji kaliskiej.

NIEDZIELA Na wstępie Liturgii głos zabrał ks. prof. Włodzimierz Wołyniec, rektor PWT we Wrocławiu mówiąc: Eucharystia jest Sacramentum Caritatis, sakramentem miłości. Kiedy z wiarą słuchamy Bożego słowa i przyjmujemy Najświętszy Sakrament, to otrzymujemy dar nadprzyrodzonej miłości: Ojca, Syna i Ducha Świętego. Potrzebujemy daru miłości, żeby coraz bardziej być dziećmi Bożymi, a nawzajem dla siebie siostrami i braćmi w Chrystusie.

Na początku homilii bp Damian Bryl zaznaczył ważność Eucharystii jako źródła działań teologicznych. Spotykamy się najpierw na Eucharystii, bo wyznajemy, że Pan nasz Jezus Chrystus, który w czasie Mszy św. do nas prawdziwie przychodzi i jest zawsze początkiem, źródłem i celem wszystkiego, co dzieje się na wydziale teologicznym. Od kilku dni czytamy i rozważamy w liturgii Kościoła Kazanie na Górze. Wśród wielu tematów tam podejmowanych słyszymy wezwanie do rozeznawania, refleksji nad postawami i słowami szczególnie tych, którzy występują w roli proroków. Dla Chrystusa podstawowym kryterium ich prawdziwości są owoce.

Przywołane zostały także okoliczności dzisiejszego wydarzenia. Spotykamy się dzisiaj we wrocławskiej katedrze, aby Bogu podziękować za dobre owoce życia i służby ks. prałata prof. Fernando Ocariza Brañii. W kontekście słowa, które zaprasza nas do rozeznawania i dostrzegania owoców, chcemy wydobywać te dobre owoce, aby się nimi cieszyć, ale nade wszystko wysławiać Boga, który zawsze jest pierwszym źródłem wszelkiego dobra. Chcemy dostrzegać wszystko to, co Pan Bóg czyni przez życie i pracę ks. profesora, dzięki jego otwartemu sercu, sprawnemu intelektowi oraz duchowi służby. Chcemy dzisiaj wspominać i składać w Chrystusowej ofierze działania ks. profesora dla swojej najbliższej wspólnoty - mówił biskup kaliski.

W dalszej części zostały wymienione zasługi naukowe ks. prałata prof. Fernando Ocariza Brañii. - Wspominając oddanie życie i głęboką refleksję ks. prałata, chcemy pytać, kiedy człowiek przynosi dobry owoc? W centrum naszej wiary jest osoba Jezusa Chrystusa, Bożego Syna, który stał się człowiekiem dla naszego zbawienia. Chrystologia, czyli naukowa refleksja nad tajemnicą Chrystusa i Jego dzieło odkupienia i zbawienia stanowi centrum zainteresowań teologicznych ks. profesora. Warto podkreślić, że w wielu pismach mniej naukowych profesora, możemy odkryć osobę Jezusa Chrystusa nie jako podmiot dociekań, ale jako osobę, którą wyznaje jako Jedynego Boga, którego pasjonuje i oddaje wszystkie swoje talenty. Autentyczna teologia domaga się zawsze Chrystologii jako punktu wyjścia i stałego odniesienia. Nie ma autentycznej teologii bez odpowiedniej znajomości chrystologii, skoro Jezus Chrystus jest ostatnim słowem wypowiadanym nad człowiekiem i nad każdą rzeczywistością. Jest ostatnim słowem stworzenia, objawienia, a w końcu ostatnim słowem dziejów - podkreślił biskup Bryl.

Tłumacząc naukową pracę i sukcesy prof. Ocariza, biskup zaznaczył, że w swoich dociekaniach ks. profesor kontynuuje i pogłębia teologiczne idee bliskie założycielowi Opus Dei Jose Marii Escrivie. Podkreślony został także głęboki warsztat naukowy oraz ogromny dorobek naukowy ks. prałata. - Refleksja dogmatyczna i apologetyczna nad tajemnicą misterium Kościoła wypływa u ks. prof. nie tylko z solidnego studium, ale także z ukochania Kościoła. Głębokiego utożsamienia i pełnego oddania jego misji. Profesor Ocariz w swoim dorobku teologicznym i w swojej postawie uczonego kościelnego pokazuje wyraźnie i w sposób sprawdzony, że jest człowiekiem Kościoła. Służącym Kościołowi, prezentującym Jego nauczanie i w razie potrzeby, broniącym Go. Szczególnym rysem, jest jego więź z Ojcem Świętym i Magisterium Kościoła, szczególnie nauczaniem Soboru Watykańskiego II. Tutaj również ukazuje się związek z założycielem Opus Dei - tłumaczył bp Bryl.

Wspomniany został także zakres badań naukowych ks. Ocariza. - Ksiądz profesor w swoich poszukiwaniach teologicznych zajmował się refleksją nad wieloma współczesnymi i historycznymi prądami myślowymi i ideologiami. Myśleniem oświeceniowym, myślą marksistowską, modernizmem, fundamentalizmem, rewolucją i wieloma innymi. Możemy powiedzieć, że nasz doktor honorowy posiadł głęboką znajomość ducha czasu, którym żyje współczesnym Kościół. Omawiając zagadnienie, nie tyle zmierza do ich zaprezentowania i krytyki, ile raczej stara się znaleźć odpowiedź na pytanie, co w tych rozmaitych propozycjach fascynuje ludzi, a zarazem usiłuje zidentyfikować czy w tych fascynacjach nie kryje się jakaś otwartość na wiarę chrześcijańską, czy nie ma w nich jakiejś szczeliny czekającej na Ewangelię. Można powiedzieć, że chodzi mu o udzielenie odpowiedzi na pytanie: Czy Jezus Chrystus będący pełnią i ostatecznym słowem wypowiedzianym nad człowiekiem nie jest w jakiś sposób odpowiedzią na te ideologiczne nastawione poszukiwania. Refleksja teologiczna ks. prof. wchodzi w głąb rzeczy. Nie jest tylko opisem rzeczywistości, lecz odkrywaniem prawdy i sensu rzeczywistości w świetle Bożego słowa. Jego teologia odznacza się metafizycznym myśleniem, prowadzi czytelnika lub słuchacza do odnajdywania odpowiedzi na ostateczne i głębsze pytania współczesnego człowieka. Taki styl uprawiania teologii jest bliski życiu i wspiera człowieka w odnajdywaniu sensu życia - wskazywał hierarcha.

Za św. Janem Pawłem drugim podkreślone zostało, że bycie teologiem jest realizacją powołania. - W czasie tej uroczystej Eucharystii dziękujemy Bogu Ojcu, dawcy każdego powołania, za Jego obdarowanie, które w życiu ks. prałata przynosi tak piękne owoce. Teologia nie jest nauką rodzącą się tylko przy biurku i w bibliotece, ale przede wszystkim rodzi się z żywej relacji z Chrystusem i zaangażowanego uczestnictwa w życiu Kościoła. Czytając pisma ks. profesora, odkrywamy teologa, który naukowe studium teologii łączy z medytacją Bożych tajemnic. Profesor chce poznać umysłem, ale i sercem misterium Boga objawione w Chrystusie. Opisując owoce swoich naukowych dociekań, wprowadza nas w misterium, które jednocześnie kontempluje, kształtuje jego serce, a potem głosi i wyjaśnia. Możemy powiedzieć o kontemplacyjnym wymiarze teologii naszego doctora honoris causa, a jednocześnie o jego głębokim nachyleniu duszpasterskim - mówił podczas homilii ordynariusz diecezji kaliskiej.

Na zakończenie biskup Damian Bryl wskazał intencje, które towarzyszą Mszy św. i wyraził uznanie wobec dokonań ks. prałata Ocariza. - Na tej Eucharystii, w dziękczynienie, które składa Jezus Chrystus Ojcu, włączamy osobę ks. prałata oraz to wszystko, co Bóg dokonywał i dokonuje przez niego w życiu prałatury, świata akademickiego i Kościoła Powszechnego. Prosimy dzisiaj Boga, aby moc płynąca z Eucharystii towarzyszyła ks. prałatowi we wszystkich sytuacjach, zamierzeniach i sprawach, które nastąpią. Niech to doświadczenie wspólnoty i bliskości z Chrystusem eucharystycznym oraz z braćmi i siostrami w wierze będzie dla ks. prałata źródłem radości, pokoju i nadziei.

Dalsza część uroczystości związanych z nadaniem tytułu Doctora Honoris Causa odbywa się na auli Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.