​Budować komunię

Najlepszym świadectwem wiary, jest przyczy­nianie się do stworzenia klimatu autentycznej miłości w Koś­ciele i świecie.

Życie chrześcijańskie
Opus Dei - ​Budować komunię

Dla chrześcijanina wiadomości o Kościele są jak informacje o jego własnej - nadprzyrodzo­nej - rodzinie. Często będą okazją, aby po­dziękować Bogu za dary, którymi nieustannie wzbogaca swój Lud; czasami - wezwaniem do zadośćuczynie­nia za rany, którymi ludzkie słabości i ograni­czenia naruszają Mistyczne Ciało Chrystusa.

Dziś internet oferuje nam szeroki wachlarz religijnych portali informacyjnych, o zróżni­cowanej wrażliwości i podejściu. Niektórzy starają się informować w sposób profesjonal­ny. Niestety, są i tacy, którzy traktują wiado­mości o Kościele i o jego członkach w sposób daleko odbie­gający od przykazania miłości. Krytykują ludzi i instytucje, zmieniają kontekst słów papieża, dokonują jednostronnej in­terpretacji, podają fakty, które nie zostały zweryfikowane, lub bezlitośnie obnażają rany innych ludzi.

„Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Wszystko mi wolno, ale ja niczemu nie oddam się w niewolę” (I Kor 6-7,12). Każdy może śledzić te kanały, które go interesują. Jednak nie może tracić z oczu faktu, że podobnie jak w wielu innych dziedzinach, nie wszystkie źródła informacji są neutralne. „Aby rozeznać prawdę, konieczne jest rozróż­nienie tego, co sprzyja komunii i promuje dobro, a co wręcz przeciwnie, ma tendencję do izolowania, dzielenia i przeciw­stawiania się” - Franciszek wskazał taką zasadę jako pod­stawę komunikacji społecznej. Chociaż czasem trzeba rela­cjonować wydarzenia bolesne, mentalność katolicka będzie w stanie odróżnić zrównoważoną pracę dziennikarską od niszczącej krytyki lub podejścia, które ma na celu wywołanie skandalu albo podziału, a czasami zwykły zysk lub chęć zwró­cenia na siebie uwagi.

Technika ma oczywiście swoje dobre stro­ny. Na przykład, coraz łatwiej mieć bezpośred­ni dostęp do pełnych tekstów i słów papieża i pasterzy, osobiście sprawdzać ich pierwot­ny kontekst i wyciągać własne wnioski. Do­bry wybór źródeł informacji jest częścią oso­bistej odpowiedzialności, znakiem dojrzałości i pokory. Wybór tego, co jest lub nie jest czy­tane, co jest lub nie jest przekazywane w mediach społecznościowych, przyczynia się również do budowania głębszego ducha jedności i braterstwa w Kościele. Należy pamiętać, że głównym apostolatem, jaki my chrześcijanie musimy prowa­dzić w świecie, najlepszym świadectwem wiary, jest przyczy­nianie się do stworzenia klimatu autentycznej miłości w Koś­ciele i świecie.

Idziemy nr 5/2019