Urbi et Orbi: Jezus Christus is verrezen. Hij is waarlijk verrezen!

Voorafgaand aan de zegen Urbi et Orbi Pasen 2020 gaf paus Franciscus een korte overweging bij het Altaar van de Confessio in de Sint Pietersbasiliek te Rome. De Heilige Vader benadrukt, dat landen solidair met elkaar moeten zijn bij de aanpak van het coronavirus. Hij roept op tot het verlichten van internationale sancties, het kwijtschelden van schulden van arme landen en tot wapenstilstanden in conflictgebieden.

Dierbare broeders en zusters, zalig Pasen!

Vandaag weerklinkt in de hele wereld de verkondiging van de kerk: Jezus Christus is verrezen. Hij is waarlijk verrezen!

Als een nieuwe vlam licht dit goede bericht op in de nacht. De nacht van een wereld die al voor ongekende uitdagingen stond en die nu zucht onder een pandemie die de hele familie der mensheid danig op de proef stelt. In deze nacht weerklinkt de stem van de kerk: 'Christus, mijn hoop, is verrezen.'

Dit is een andere 'besmetting', een die overgedragen wordt van hart op hart, want ieder menselijk hart wacht op dit goede nieuws. Het is de besmetting van de hoop: 'Jezus, mijn hoop, is verrezen.' Het is geen toverformule die alle problemen zomaar doet verdwijnen. Nee, dat is de wederopstanding van Christus niet. Het is de zege van de liefde op de wortel van het kwaad. Een zege die het lijden en de dood niet overstijgt, maar er dwars doorheen gaat, en een straat opent in de afgrond, en die kwaad in goed verandert, het unieke kenmerk van de kracht van God.

De Verrezen Heer is de Gekruisigde, en niemand anders. De wonden op zijn glorieus lichaam zijn onuitwisbaar. Die wonden zijn vensters van hoop geworden. Laten we onze blik tot Hem richten, opdat Hij de wonden van de getroffen mensheid geneest.

Coronavirus

Vandaag gaan mijn gedachten in de eerste plaats uit naar iedereen die rechtstreeks getroffen is door het coronavirus. Naar de zieken, de overledenen en hun familieleden, die rouwen om het heengaan van hun geliefden van wie ze soms niet eens afscheid hebben kunnen nemen. Moge de Heer van het leven de overledenen verwelkomen in zijn rijk en moge Hij troost en hoop bieden aan hen die nog lijden vooral aan de ouderen en de eenzamen. Mogen zijn troost en de nodige hulp niet ontbreken voor hen die bijzonder kwetsbaar zijn, zoals degenen die in een verpleeghuis werken of die in een kazerne of gevangenis wonen. Voor velen is het een eenzame Pasen, getekend door de rouw en de vele ongemakken die de pandemie met zich meebrengt van fysiek lijden tot economische moeilijkheden.

Menselijk contact

Door deze ziekte moeten we niet alleen menselijk contact ontberen, maar ook de mogelijkheid om persoonlijk de troost te ontvangen die de sacramenten bieden, met name de Eucharistie en de biecht. In veel landen was het niet mogelijk om hieraan deel te nemen, maar de Heer laat ons niet in de steek! Als wij verenigd blijven in gebed, weten we zeker dat Hij zijn hand op ons legt en met kracht herhaalt Hij: Ik ben verrezen en ben nog steeds bij u.

Moge Jezus, ons Paaslam, kracht en hoop geven aan de artsen en verpleegkundigen die overal getuigen van zorg en liefde voor de naaste tot aan het eind van hun krachten en vaak ten koste van hun eigen gezondheid. Naar hen, en ook naar degenen die zonder ophouden werken om de vitale onderdelen van de samenleving draaiende te houden naar politie en militairen, die in veel landen helpen om de moeilijkheden en het lijden van de bevolking te verlichten gaan onze innige gedachten en onze dankbaarheid uit.

Gelegenheid tot reflectie

In deze weken is het leven van miljoenen mensen plotseling veranderd. Voor velen biedt het thuisblijven gelegenheid tot reflectie en een kans om te ontsnappen aan de hectiek van het dagelijks leven en bij de eigen geliefden te zijn, te genieten van hun gezelschap. Voor velen is het ook een tijd van bezorgdheid om de toekomst die onzeker is geworden door banen die dreigen te verdwijnen en door de andere gevolgen die de huidige crisis met zich meebrengt. Ik roep degenen met politieke verantwoordelijkheid op om zich actief in te zetten voor het algemeen welzijn van de burgers door de middelen en instrumenten te verschaffen die nodig zijn, opdat iedereen een waardig leven kan leiden en te zorgen dat, waar de omstandigheden het toestaan het dagelijks leven zich kan hervatten.

Dit is geen tijd voor onverschilligheid

Dit is geen tijd voor onverschilligheid, omdat de hele wereld lijdt en eendrachtig de pandemie het hoofd moet bieden. Moge de Verrezen Heer hoop bieden aan alle armen aan iedereen die in de marge leeft, de vluchtelingen en de daklozen. Mogen deze allerzwakste broeders en zusters niet in de steek gelaten worden die overal ter wereld de steden en de buitenwijken bevolken. Laten we zorgen dat het ze niet ontbreekt aan de eerste levensbehoeften waar ze des te moeilijker aan kunnen komen nu er veel gesloten is zoals geneesmiddelen en toegang tot goede zorg. Mogen gezien de omstandigheden ook de internationale sancties verlicht worden, die zorgen dat de getroffen landen hun eigen burgers niet kunnen helpen. En laten alle staten meewerken om de grote nood van het moment te lenigen door de schuld te verminderen of zelfs kwijt te schelden waar de armste staten zo onder gebukt gaan.

Dit is geen tijd voor egoïsme

Dit is geen tijd voor egoïsme, want de uitdaging waarvoor wij staan, treft ons allemaal zonder onderscheid des persoons. Van de vele gebieden ter wereld die door het coronavirus getroffen zijn wil ik met name Europa noemen. Na de Tweede Wereldoorlog kon dit geliefde continent herrijzen dankzij een instelling van solidariteit, waardoor men de rivaliteit uit het verleden achter zich kon laten. Het is harder nodig dan ooit, zeker in de huidige omstandigheden, dat een dergelijke rivaliteit niet weer de kop opsteekt, maar dat allen beseffen dat ze deel uitmaken van één grote familie en dat ze elkaar steunen. De Europese Unie staat op dit moment voor een ongekende uitdaging, waarvan niet alleen haar toekomst afhangt, maar die van de hele wereld. Laten wij de kans niet missen om nog meer solidariteit te tonen ook door middel van innovatieve oplossingen. Het alternatief is het egoïsme van het eigenbelang en de verleiding om terug te keren naar het verleden, waardoor een vreedzaam samenleven van de volgende generaties gevaar loopt.

Dit is geen tijd voor verdeeldheid

Dit is geen tijd voor verdeeldheid. Moge Christus, onze vrede hen verlichten die verantwoordelijkheid dragen in conflicten, opdat zij de moed hebben om de oproep te steunen tot een wereldwijd onmiddellijk staakt-het-vuren, overal ter wereld. Dit is geen tijd om wapens te blijven produceren en exporteren en geld uit te geven dat nodig is om mensen te genezen en levens te redden. Laat dit de tijd zijn waarin eindelijk een einde komt aan de lange oorlog waardoor in Syrië zoveel bloed vergoten werd aan het conflict in Jemen en aan de spanningen in Irak en in Libanon. Laat dit de tijd zijn waarin Israëliërs en Palestijnen het gesprek weer aangaan om een stabiele en duurzame oplossing te vinden, waardoor beide volkeren in vrede kunnen leven. Laat er een einde komen aan het lijden van de mensen in Oost-Oekraïne. Laat er een einde komen aan de terreuraanslagen die in verschillende Afrikaanse landen zoveel onschuldigen treffen.

Dit is geen tijd voor nalatigheid

Dit is geen tijd voor nalatigheid. Laat de crisis waar wij voor staan er niet voor zorgen dat wij alle andere crises vergeten, waardoor veel mensen lijden. Moge de Heer van het leven de mensen in Azië en Afrika nabijstaan die ernstige humanitaire crises doormaken, zoals in de provincie Cabo Delgado in Noord-Mozambique. Moge Hij de harten warmen van de vele vluchtelingen ontheemd door oorlogen, droogte en honger. Moge Hij alle migranten en vluchtelingen, vaak nog kinderen, beschermen die in onhoudbare omstandigheden leven met name in Libië en langs de Grieks-Turkse grens. Moge Hij zorgen dat er in Venezuela onmiddellijk 'n concrete oplossing komt, zodat er internationale hulp kan komen voor de bevolking, die lijdt onder de ernstige politieke, sociaal-economische en gezondheidssituatie.

Onverschilligheid, egoïsme, verdeeldheid en nalatigheid uitbannen

Dierbare broeders en zusters,

Onverschilligheid, egoïsme, verdeeldheid en nalatigheid, dat zijn niet de woorden die we in deze tijd willen horen. Laten we ze voor altijd uitbannen! Want die dingen komen boven als in ons de angst en de dood overwinnen als we de Heer Jezus niet laten winnen in ons hart en in ons leven. Moge Christus, die de dood overwon en de weg naar eeuwige redding opende het duister verdrijven uit de mensheid, die lijdt en ons leiden naar het licht van zijn glorieuze dag, die geen einde kent.

Met deze overwegingen wil ik u allen een gelukkig Pasen toewensen.

Urbi et Orbi

De Heilige Vader verleent de volle aflaat in de door de kerk vastgestelde vorm aan iedereen die de zegening ontvangt via de verschillende communicatiemiddelen of omdat hij, al is het alleen in geest, deelneemt aan het ritueel.

Laat ons bidden tot de almachtige God, opdat Hij de paus, die de kerk leidt, lange tijd moge bewaren en opdat Hij de kerk in de hele wereld vrede een eendracht gunt.

Mogen de heilige apostelen Petrus en Paulus wier macht en gezag wij uitoefenen, zelf voor ons bidden tot de Heer. Amen.

Door de gebeden en de verdiensten van de heilige Maria, altijd maagd van de heilige aartsengel Michaël, de heilige Johannes de Doper en de heilige apostelen Petrus en Paulus en alle heiligen, moge de almachtige God zich over u ontfermen, al uw zonden vergeven en moge Jezus Christus u geleiden tot het eeuwige leven. Amen.

Moge de barmhartige Heer u kwijtschelding, vrijspraak en vergeving van uw zonden de ruimte van een ware en vruchtbare boetedoening, een altijd boetvaardig hart en verbetering van leven, de genade en wijsheid van de Heilige Geest en uiterste volharding in goede werken geven. Amen.

En moge dan de zegen van de almachtige God van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest op u nederdalen en daar altijd blijven. Amen.

Vertaling: KRO-NCRV