Activiteiten

Het Opus Dei biedt geestelijke begeleiding, bezinningsbijeenkomsten, en godsdienstlessen voor wie wil groeien in geestelijk leven en apostolaat. Deze activiteiten staan open voor iedereen en vinden plaats in centra van het Opus Dei, in kerken of parochies of thuis bij een van de deelnemers.

De vorming staat open voor iedereen.

“De belangrijkste activiteit van het Opus Dei is zijn leden en ieder ander die dit wenst de noodzakelijke spirituele middelen te verschaffen om als goede christenen in de wereld te kunnen leven," verklaarde de stichter.

VORMINGSACTIVITEITEN

De leden van de prelatuur volgen wekelijkse lessen over de geloofsleer en het praktiseren van het geloof in 'de kring'. Ze nemen deel aan een maandelijkse bezinningsbijeenkomst die bestaat uit tijd voor persoonlijk gebed en meditatie over onderwerpen van het christelijk leven. Daarnaast wonen ze jaarlijks een reeks van –meestal drie– bezinningsdagen bij.

Er zijn vergelijkbare vormingsactiviteiten voor medewerkers en voor jongeren die deelnemen aan het apostolische werk van de prelatuur; en voor iedereen die vorming wenst te ontvangen.

De vorming wordt gegeven in de centra van het Opus Dei en op iedere geschikte plaats. Zo kan een kring plaatsvinden bij een van de deelnemers thuis; een bezinningsbijeenkomst in een parochiekerk die door de pastoor ter beschikking wordt gesteld, e.d.

APOSTOLAAT

“De belangrijkste activiteit van het Opus Dei is zijn leden, en ieder ander die dit wenst, de noodzakelijke spirituele middelen te verschaffen om als goede christenen in de wereld te kunnen leven."

Het belangrijkste apostolaat van het Opus Dei is de evangelisatie door ieder lid in zijn of haar eigen omgeving. Dat wil zeggen getuigenis geven en hulp verlenen op het werk en in de leefwereld van ieder afzonderlijk.

De initiatieven van de gelovigen van het Opus Dei beperken zich dus niet tot een specifiek terrein, zoals onderwijs, ziekenzorg of hulp aan gehandicapten. De prelatuur herinnert eraan dat alle christenen, waar zij ook in de samenleving werkzaam zijn, moeten meewerken aan het oplossen van de maatschappelijke problemen in christelijke geest en dat zij op de plaats waar zij staan steeds van hun geloof moeten getuigen.

GEMEENSCHAPPELIJKE INITIATIEVEN

Gemeenschappelijke apostolaatswerken zijn initiatieven van leden of medewerkers van het Opus Dei in samenwerking met anderen, waarvoor de prelatuur moreel garant staat; dat wil zeggen, waarvan het Opus Dei de verantwoordelijkheid op zich neemt voor wat betreft de christelijke oriëntatie.

Tot deze gemeenschappelijke werken worden gerekend: scholen, universiteiten, centra voor de vrouw, medische hulpposten in ontwikkelingslanden, landbouwscholen, instellingen voor beroepsonderwijs, studentenhuizen, culturele centra, enz. De prelatuur houdt zich niet bezig met commerciële of politieke ondernemingen, noch met activiteiten die winst beogen.

De volle verantwoordelijkheid voor het beleid en de leiding van deze gemeenschappelijke apostolaatswerken ligt altijd bij het bestuur van het betreffende project en niet bij de prelatuur van het Opus Dei. Deze neemt alleen de geestelijke en leerstellige oriëntatie voor haar rekening. Alle projecten worden gefinancierd zoals andere projecten van deze aard, te weten, met bijdragen van weldoeners, donaties, etc.

De stichtingen voor gemeenschappelijke apostolaatswerken zijn dikwijls financieel noodlijdend vanwege het type activiteit dat wordt ontplooid en omdat ze geen winstoogmerk hebben. Daarom ontvangen zij –naast de reeds genoemde giften van de leden van het Opus Dei, de medewerkers en van vele andere personen– doorgaans overheidssubsidies, conform de voorzieningen voor activiteiten met een maatschappelijk belang; voorts ontvangen zij giften van particuliere stichtingen en ondernemingen.