Medlemmer og medarbeidere

Når noen ber om medlemskap i Presteselskapet av Det hellige kors gjør han det utfra en dyp overbevisning om Guds kall til å søke hellighet midt i verden i overensstemmelse med Opus Deis spiritualitet.

En gruppe medlemmer med Opus Deis prelat.

Siden kallet er det samme for alle medlemmene, må måten å søke hellighet på nødvendigvis også være den samme for alle. Derfor finnes det ikke grader av medlemskap, men snarere forskjellige omstendigheter som reflekteres i medlemmenes mulighet til å delta og hjelpe til i selskapets aktiviteter.

Numerarie- og coadjutor-medlemmer kommer fra prelaturets lekmenn (numerarier og assosierte), som mottar presteordinasjonen etter den nødvendige forberedelse. De blir inkorporert i Presteselskapet av Det hellige kors når de blir diakonviet.

Prester som allerede er inkardinert i et bispedømme kan bli inkorporert som assosierte eller supernumerarier alt etter deres større eller mindre mulighet til å hjelpe selskapet (spesielt ved å yte åndelig hjelp til andre bispedømmeprester), i overensstemmelse med deres personlige helse og karakter, deres pastorale oppgaver, familieforpliktelser osv.

Logisk nok tilhører disse prestene utelukkende presteskapet i deres eget bispedømme. De blir ikke del av prelaturets presteskap (som kun består av de som er inkardinert i det), heller ikke har de noe hierarkisk bånd til prelaturet eller er avhengige av noen geistlig overordnet innen Opus Dei.

Deres tilknytning til generalpresidenten for Presteselskapet av Det hellige kors (Opus Deis prelat) har en assosiativ natur. Det vil si, presidenten har ingen styrende myndighet over bispedømmeprestene som tilhører selskapet, annet enn den rolle en leder for en forening av geistlige naturlig måtte ha. Derfor står selskapets prester som er inkardinert i deres egne bispedømmer ikke på noen måte under prelatens jurisdiksjon, selv om de har det samme kall til å leve etter Opus Deis spiritualitet som hvem som helst av de troende i prelaturet.

I Presteselskapet av Det hellige kors finnes bare den disiplin som er bindende for alle foreninger når det gjelder å overholde egne normer og regler, som er av rent åndelig art.

Det juridiske og vennskapelige bånd med bispedømmet de er inkardinert i og med de andre prestene i bispedømmets presteskap blir forsterket, siden den spiritualitet de mottar fra Opus Dei leder dem til å søke kristen hellighet og menneskelig fullkommenhet i den trofaste utførelsen av deres prestetjeneste.

De som ber om medlemskap i Presteselskapet av Det hellige kors må utmerke seg i sin kjærlighet til deres eget bispedømme, deres lydighet og ærbødighet overfor deres egen biskop, deres iver for å fremme kall til presteseminaret og andre institusjoner i Kirken, og deres ønske om å oppfylle prestetjenesten til fullkommenhet. Samtidig må de på en positiv måte fremme brorskap mellom alle medlemmene i presteskapet, så vel som hierarkisk fellesskap med deres egen biskop og med de andre hyrdene i Kirken, spesielt med paven.

Uten å være medlemmer i Presteselskapet av Det hellige kors kan også andre prester delta i undervisningsaktivitetene som selskapet tilbyr, støtte prelaturets og presteselskapets apostolater med bønn, almisser og om mulig med pastoral tjeneste. Disse prestene kalles medarbeidere.