Spørsmål om Opus Dei

Vanlige spørsmål om Opus Dei.

Om Opus Dei

Hva er Opus Dei?

Opus Dei – Guds verk på latin – er en institusjon innenfor Den katolske kirke, et såkalt personalprelatur, som har som mål å utføre Kirkens evangeliseringsoppdrag. Dette betyr konkret at man vil spre bevisstheten om at vi alle er kalt til hellighet og at det vanlige arbeidet som hver og en utfører har en helliggjørende verdi. Opus Dei ble grunnlagt av den hellige Josémaria Escrivá 2. oktober 1928.

Hva er personalprelaturer?

Personalprelaturer er kirkelige jurisdiksjonsområder som ble stiftet av Annet Vatikankonsil og den kanoniske rett. Personalprelaturer blir opprettet for at man med stor fleksibilitet kan ta hånd om visse bestemte pastorale oppgaver. De katolikker som er med i personalprelaturene tilhører samtidig bispedømmet eller lokalkirken der de bor.

Hva er det spesielle ved personalprelaturet Opus Dei?

Opus Dei er et personalprelatur med internasjonal rekkevidde. Det består av en prelat, et eget presteskap og lekfolk (menn og kvinner). Prestene som tilhører prelaturet kommer fra lekfolket. Lekfolk og prester samarbeider organisk med oppgaven med å fremme kunnskap om at hellighet kan oppnås midt i verden og oppmuntrer særlig mennesker til å strebe etter helligheten midt i verden og i særdeleshet til å helliggjøre arbeidet.

Henvender Opus Dei seg like meget til menn som til kvinner?

Menn og kvinner har samme verdi i egenskap av å være Guds barn og er gjennom dåpen kalt til å bli hellige. Kvinner og menn som tilhører Prelaturet lever samme ånd, og utfører samme former for apostoliske virksomheter. De utfører alle slags hederlige yrker og streber på en likeverdig måte etter å helliggjøre sitt arbeid og familieliv. Dessuten har lekfolket i Opus Dei, kvinner og menn, identisk ansvar angående Prelaturets ledelse og utdannelsesvirksomhet.

Hva er hellighet?

Å være hellig betyr å etterlikne Jesus i alt: i tanker, følelser, ord og handlinger. Det mest spesielle trekk ved helligheten er kjærligheten (å elske Gud over alle ting og din neste som deg selv). Kjærligheten setter sitt preg på alle andre dyder og gjør dem fullkomne: ydmykhet, rettferdighet, flid, kyskhet, lydighet, glede… Dette er et mål som alle døpte er kalt til og som oppnås først i himmelen, etter at den kristne med Guds hjelp har kjempet hele livet.

Hva menes med å helliggjøre arbeidet?

Det betyr å arbeide i Kristi ånd: å arbeide samvittighetsfullt, å gjøre sitt beste i arbeidet, følge lovens og rettferdighetens regler, og ha som mål å elske Gud og tjene sin neste. På denne måten bidrar man til å helliggjøre verden innenfra slik at Evangeliet gjennomsyrer alle virksomheter, de spektakulære som de mest ubemerkede. Overfor Gud er det ikke viktig at man gjør verdslige fremskritt, men at man arbeider av kjærlighet.

Hvilke former for apostolisk virksomhet driver Opus Dei?

Det viktigste apostolatet for Opus Deis medlemmer er det de utøver i sine egne omgivelser, uten å danne grupper. Deres apostolat er et naturlig og spontant uttrykk for deres kristne identitet. Apostolatet foredler vennskapsbåndene: en god kristen bestreber seg på å være en god venn, oppriktig og lojal. Ettersom de vil bidra til å løse problemer i sine omgivelser og hjelpe de mest trengende, driver dessuten medlemmer av Opus Dei sammen med mange andre utdannelses og sosial virksomhet i form av grunnskoler, sykehus, yrkesskoler og universiteter… Virksomhetene kan være meget forskjellige, men de bærer alltid preg av det land og den kultur som de utføres i.

Har Opus Dei en egen politisk, sosial eller religiøs lære?

Den eneste læren Opus Dei har og sprer er Kirkens lære. Opus Deis særtrekk er bare deres anstrengelse for å føre ut Evangeliet til alle deler av samfunnet gjennom å helliggjøre arbeidet. Innen Opus Dei råder det full frihet og pluralisme angående alle politiske, kulturelle, økonomiske eller sosiale spørsmål, der Kirken ikke har gitt uttrykk for en egen oppfatning.

Hvem henvender det seg til

Hvem kan bli medlem av Opus Dei?

Voksne katolikker, menn og kvinner, fra alle kulturelle lag, nasjonaliteter, sosiale sjikt og levestandarder kan bli medlemmer, om de anser at Gud kaller dem til å tjene Ham helt og fullt midt i verden, og av egen fri vilje svarer ja på dette kallet. Å bli medlem i Opus Dei innebærer nemlig alltid et kjærlighetsbånd, som svar på Guds kall. For tiden er det ca. 85 000 medlemmer i Opus Dei.

Er det mulig for gifte personer å bli medlemmer i Opus Dei?

Flesteparten av Prelaturets medlemmer er gifte og tilstreber å etterfølge Jesus Kristus nettopp i hverdagslivet, gjennom arbeidet i og utenfor hjemmet, når de tar hånd om familien, når de forsøker å holde den ekteskapelige kjærligheten evig ung, når de kjærlighetsfullt tar imot det antall barn som Gud vil gi dem og dessuten oppdrar disse med omsorg og formidler troen til dem gjennom sitt eksempel og sin kjærlighet.

Hvordan blir man medlem av Opus Dei?

Man blir medlem ved at både det nye medlemmet og Prelaturet avlegger en formell erklæring. Medlemskapet bygger på ære og samvittighet, og innebærer at man for resten av livet påtar seg å strebe etter hellighet i samsvar med Opus Deis ånd. På grunn av dette er det en forutsetning at man er myndig og at man beslutter seg av fri vilje etter moden og grundig overveielse. Det kreves også at man har blitt grundig informert og har gått gjennom en passende forberedelsestid.

Hvordan forbereder man seg på medlemskap i Opus Dei?

Før søknad om medlemskap går det vanligvis en tid der man regelmessig deltar i virksomhet som har åndelig formasjon som hensikt (retretter, foredrag, åndelig veiledning). Dette gjør at man lærer å kjenne Opus Dei grundig. Man blir også oppmuntret til regelmessig å utøve de kristne andaktsøvelsene som Prelaturets medlemmer påtar seg å praktisere i sitt daglige liv. Det innebærer å ofte ta imot sakramentene, be, utøve apostolat, og at man stadig og ydmykt forsøker å vokse i de menneskelige dydene.

Finnes det medlemmer av Opus Dei som lever i sølibat?

Foruten prestene lever noen lekfolk – både menn og kvinner – i sølibat. De velger sølibatet, som de betrakter som en gave fra Gud, av apostoliske grunner. På denne måten kan de bruke mer tid til utdannelsesoppgaver innen Opus Dei. De fortsetter å være vanlige lekfolk, yrkessituasjonen deres forandres ikke og de beholder samme stilling i Kirken og samfunnet som tidligere.

Kan sekularprester bli medlemmer av Opus Dei?

Sekularprester som allerede er inkardinerte i et bispedømme kan ikke være medlemmer av Prelaturet, men de kan være medlemmer av ”Presteselskapet av Det hellige Kors”. Denne foreningen er uatskillelig forbundet med Prelaturet. Når de tas opp i Presteselskapet av Det hellige kors, berøres ikke deres tilknytning til bispedømmet, men de fortsetter å utgjøre en del av sitt eget bispedømmes presteskap og adlyder sin egen biskop på samme måte som før. De påtar seg å søke helligheten i samsvar med Opus Deis ånd gjennom utøvelsen av sitt presteembete. De streber særskilt etter å leve i dypt fellesskap med sin biskop og de øvrige prestene i bispedømmet.

Kan ikke-katolikker eller ikke-kristne bli medlemmer av Prelaturet?

Kristne ikke-katolikker og personer som tilhører andre religioner kan ikke bli medlemmer i Prelaturet, men de kan bli medarbeidere. Medarbeiderne ber for Opus Dei og tar del i den ideelle virksomheten av formasjonsmessig eller sosial art som medlemmene utfører i hele verden, gjennom sitt arbeid og økonomiske bidrag. Det finnes for tiden medarbeidere i Opus Dei som er ortodokse kristne, anglikanere, lutheranere og til og med jøder, muslimer, buddhister og dessuten mennesker som ikke bekjenner seg til noen religion.

Om dets virksomhet

Hvilke aktiviteter tilbyr Opus Dei?

Opus Dei gir sine medlemmer sjelesorg og en utdannelse som hjelper dem til å utføre sitt oppdrag i verden. Mulighet for udanning gis også til dem som har interesse av å fordype seg i hva troen krever av oss. Prelaturet arrangerer kurs, foredrag, retretter, åndelig veiledning osv. for å gi deltakerne mulighet til å bli kjent med og leve etter Evangeliets budskap og Kirkens lære. All utdannelse gis separat for kvinner og menn, på tider og steder som er tilpasset deltakernes familiesituasjon, yrkesforpliktelser og sosiale forhold.

Arrangerer Opus Dei aktiviteter for ungdom?

Opus Deis sentre tilbyr utdannelse for både studenter og ungdommer i arbeid, for eksempel undervisning i troslære, åndelig veiledning, kulturaktiviteter og deltakelse i solidaritetsprosjekter. I utdannelsen blir det lagt vekt på bl.a. hvor viktig studier og arbeid er som en nødvendig forutsetning for på alvor å kunne tjene samfunnet og Kirken, for å spre fred og glede, og for å skape en mer menneskelig og rettferdig verden, en verden mer preget av Kristi ånd.

Hvordan er Opus Deis forhold til andre institusjoner i Kirken?

Prelaturet Opus Dei bestreber seg både i sin helhet og gjennom hver og en av medlemmene på å leve i fullstendig fellesskap med paven, biskopene, prestene og alle kirkelige bevegelser. Opus Deis grunnlegger sa gang på gang at Opus Deis eneste oppgave er å tjene Kirken og at prelaturets medlemmer skal bidra til å styrke Kirkens enhet.

Mer informasjon

Hvor kan jeg få mer informasjon om Opus Dei?

Prelaturet gir ut et offisielt tidsskrift Romana, som tar opp alle dokumenter og meddelelser angående Opus Deis virksomhet. Du kan lese den på: www.romana.org. Du kan også lese: www.josemariaescriva.info (om den hellige Josemaría). www.se.escrivaworks.org (om hans bøker). I de land der Opus Dei er virksomme finnes det også et informasjonskontor der journalister og andre som arbeider innenfor massemedia kan henvende seg for opplysninger. Adressene til disse kontorene finner du under seksjonen ”Pressrum” på hjemmesiden.

Hvordan kan jeg komme i kontakt med en person eller et senter innen Opus Dei?

Du kan skrive til mail.se@opusdei.org eller til Informationsansvarig för Opus Dei i Skandinavien, Tyrgatan 2, SE - 114 27 Stockholm. Du vil få svar med en gang.