En sammenslutning av prester

Presteselskapet av Det hellige kors er en sammenslutning av prester som er uatskillelig forent med Opus Deis prelatur.

Hensikten er å hjelpe prestene i deres arbeid for Kirken, ved å fremme deres helliggjørelse i samsvar med Opus Deis spiritualitet og asketiske praksis. Noen er prester inkardinert i prelaturet og andre er prester inkardinert i forskjellige andre bispedømmer. For tiden er det ca. 4000 medlemmer. Presteselskapets øverste leder er Opus Deis prelat.

Prestene som blir medlemmer forblir inkardinert i sitt bispedømme: de er kun ansvarlige overfor sin egen biskop - nihil sine Episcopo- et uttrykk fra Ignatius av Antiokia som den hellige Josemaria ofte siterte. De er ikke underlagt Opus Deis prelats jurisdiksjon.

2. Vatikankonsil oppmuntret til å danne sammenslutninger som kunne være til hjelp og støtte for prestene (se dekretet Presbyterorum Ordinis, nr. 9). I samsvar med kirkeretten (canon 278, paragraf 2) ses det meget positivt på alle sammenslutninger som fremmer fromhet i utøvelsen av prestekallet og bidrar til samhold mellom prestene og med biskopen.

Presteselskapet av Det hellige kors gir prestene som er medlemmer hjelp til åndelig vekst, oppmuntrer til trofasthet i kallet og til samhold med biskopen og brorskap med andre prester. (se Conversations with Msgr Josemaria Escriva, nr. 16)

Hjelpen og undervisningen medlemmene mottar, likner den undervisning prelaturets lekfolk får, men det tas hensyn til den spesifikke presteutdannelse de har fra før (se Presbyterorum Ordinis, nr. 9, Pastores dabo vobis, nr. 70-81, og Direktiv for prestenes liv og embete av Kongregasjonen for kleresiet). Den er et tillegg til de ordninger biskopen i et bispedømme iverksetter for videreutdannelsen av sine prester, og står aldri i motsetning til disse.

Medlemmene kan motta personlig åndelig veiledning, undervisning i asketiske og læremessige spørsmål, retretter, osv, som ikke kolliderer med deres daglige arbeide.

Opus Deis budskap og prestene

Presteselskapet av Det hellige kors har som formål å fremme helliggjørelsen av sekularprester i samsvar med Opus Deis spiritualitet og asketiske praksis (se den salige Johannes Paul IIs apostoliske konstitusjon Ut Sit, 28.11.1982, innledning og art. I). Prester inkardinert i forskjellige bispedømmer slutter seg til Presteselskapet for å få hjelp og støtte i sin streben etter helliggjørelse i sitt arbeid og i sitt liv som helhet.

Opus Deis budskap om helliggjørelse i det daglige arbeid berører også sekularprestene.
For, "om man kan si det på den måten, så er prestens tjeneste forvaltningen av Brødet og Ordet. Gjennom denne forvaltningen helliggjør han seg selv og sin neste" (A. de Fuenmayor, V. Gomez-Iglesias, J.L. Illanes, The Canonical Path of Opus Dei, Eunsa, Pamplona 1989, s.289)

Dette budskapet krever at man virkelig gjør seg bevisst dåpens og presteordinasjonens krav om helliggjørelse og forkynnelse, i fullt samsvar med ens tjeneste i bispedømmet. Medlemmene i Presteselskapet av Det hellige kors får hjelp fra Opus Dei til å verdsette presteembetet som en gave fra Gud, til å se alle livets omstendigheter som stadige oppfordringer til møte med Gud og hengiven tjeneste til medmennesker, særlig de mest trengende.