Åndelig lesning

Hva er åndelig lesning og hva ønsker man å oppnå med den? Hvorfor tok den hellige Josemaría denne praksisen med i den planen for åndelig liv som han anbefalte? En artikkel fra «Diccionario de San Josemaría».

Foto av Ben White i Unsplash

Sumario
1. Den åndelige lesnings historiske kontekst
2. Den åndelige lesnings plass i den hellige Josemarías forkynnelse


Kan interessere degJesus Kristus og Kirken


Åndelig lesning er å lese regelmessig fra Bibelen og andre bøker som er egnet til å nære og oppfriske vårt åndelige liv. Den hellige Josemaría inkluderte denne praksisen blant punktene han anbefalte for en åndelig livsplan, for å kunne være nær Gud i vårt daglige liv.

Den åndelige lesnings historiske kontekst

Den åndelige lesnings opprinnelse finnes i den såkalte lectio divina. Dette teologiske begrepet innebærer en meditativ lesning av Guds ord, noe som krever en aktiv holdning fra leserens side. Målet er å be mens man mediterer over den bibelske teksten og gjøre den til ens egen. «Streb etter å meditere daglig over din Skapers ord. Du vil lære å kjenne Guds hjerte i Guds ord.» (Gregor den store, Brev 4, 31). Kirkefedrene oppmuntret alle kristne til å lese «den hellige side» eller Bibelen. I praksis ble lectio divina utført først og fremst i klostrene, der den hadde en fremtredende plass blant de asketiske aktiviteter der.

Åndelig lesning er avgjørende for å oppnå hovedmålet for det kristne liv: et personlig møte med Kristus og identifisere seg med ham

Åndelig lesning er avgjørende for å oppnå hovedmålet for det kristne liv: et personlig møte med Kristus og identifisere seg med ham

På 1300- og 1400-tallet ble denne typen lesning mer vanlig blant kristne på grunn avdevotio moderna, en bevegelse som oppmuntret til en praktisk og metodisk fromhet. Deres askese, som konsentrerte seg om Kristi etterfølgelse og det indre liv, gjorde åndelig lesning til en egen og spesifikk åndelig øvelse.

Åndelig lesning er næring som ansporer oss til barmhjertighet og til bønn. Den bringer sammen to uatskillelige dimensjoner: kjærlighet til Kristus (affectus) og kunnskap om Kirkens lære (intellectus).

Den åndelige lesnings plass i den hellige Josemarías forkynnelse

Ved å inkludere åndelig lesning i dagliglivets fromhetsøvelser, oppmuntret den hellige Josemaría kristne fra alle samfunnslag til å praktisere den. Han anbefalte at man satte av 10 til 15 minutter hver dag til å gjøre dette. Denne anbefalingen gikk ut på å lese fra Bibelen, spesielt Det nye testamente, men også andre pålitelige åndelige bøker. Han formante at denne lesningen ble gjort med full oppmerksomhet, og at man prøver å bruke teksten til å fordype dialogen med Gud og forbedre sin atferd.

Som den salige Álvaro del Portillo minnes, viet den hellige Josemaría hver dag «tid til meditativ lesning av Det nye testamente. Han skrev ofte ned en setning, straks han hadde lest den, for å bruke den i sin forkynnelse, i sine skrifter, eller i sin stille bønn om kvelden.» (Álvaro del Portillo, 40 Years with a Saint). «Han fant sin åndelige lesning først og fremst i verkene til kirkefedrene og kirkelærerne. Det var sjelden at han ikke ved avslutningen av lesningen skrev ned uttrykk eller ideer som hadde gjort inntrykk på ham: et tegn ikke bare på hvor oppmerksomt han utførte denne fromhetsøvelsen, men fremfor alt hvor viktig han syntes den var.» (Ibid.)

Åndelig lesning er avgjørende for å oppnå hovedmålet for det kristne liv: et personlig møte med Kristus og identifisere seg med ham

Åndelig lesning er avgjørende for å oppnå hovedmålet for det kristne liv: et personlig møte med Kristus og identifisere seg med ham. Derfor er det viktig å lese Det nye testamente, med evangeliefortellingene om Vår Herres liv, Apostelgjerningene og de apostoliske brevene. Denne meditative lesningen fører til å gjøre Kristi liv til grunnlaget i ens eget liv, og blir dermed reflektert i våre handlinger: «Hvor jeg skulle ønske at din holdning og konversasjon var slik at når folk så eller hørte deg, ville de si: Denne mannen leser Jesu Kristi liv.» (The Way, nr. 2) Og derfor er det også svært viktig for apostolisk aktivitet, som gjenspeilet i et råd som, ifølge biskop del Portillo, den hellige Josemaría ga til de første prestene i Opus Dei. Han insisterte på at de skulle sette av tid til «å lese og mediterer over Den hellige skrift, han insisterte på at vi skulle nærme oss den med stor tro, for bare på denne måten, bare ved å føre våre sjeler til et kjærlig møte med Kristus, kan vi formidle vår kjærlighet til og vårt ønske om å være som Ham, til andre.» (Álvaro del Portillo, 40 Years With a Saint)

Den hellige Josemaría anbefalte åndelig lesning som et middel til læremessig og religiøs formasjon, fordi den er rettet mot både hjertet og forstanden

Lesningen av andre åndelige verker burde alltid være knyttet til kjernen i det kristne liv, og derfor til evangeliet, til Kristus. «For å kunne komme nærmere Gud må vi velge den riktige veien, som er Kristi hellige menneskelighet. Derfor har jeg alltid rådet folk til å lese bøker om Kristi lidelseshistorie. Slike verker, som er fulle av ekte fromhet, får oss til å tenke på Guds Sønn, et menneske som oss og samtidig sann Gud, som i kjødet elsker og lider for å frikjøpe verden.» (Friends of God, nr. 299) Et av de første medlemmene i Opus Dei, Ricardo Fernandez Vallespín, sa at i hans første samtale med den hellige Josemaría, «tok han en bok han hadde brukt, og på første side skrev han som en dedikasjon, disse tre setningene:

+ Madrid, 29. mai 1933: Måtte du søke Kristus. Måtte du finne Kristus. Måtte du elske Kristus. Boken var Historien om den hellige lidelse av fader Luis de la Palma (The Way, Critical-Historical Edition, s. 553, jf The Way, nr 382.)

Åndelig lesning gir næring til vår samtale med Gud og hjelper oss til å gjøre Gud nærværende i vårt daglige liv. «Du skriver: I min åndelige lesning bygger jeg opp et lager av ved. Det ser ut som en livløs haug, men jeg ser ofte at min hukommelse, på egen hånd, der finner materiale som gir liv til mine bønner og oppflammer min takksigelse etter kommunion.» (The Way, nr. 117) Derfor rådet han alle, også i vanskelige situasjoner: «Ikke forsøm din åndelige lesning. Lesning har skapt mange helgener.» (The Way, nr. 116, jf The Way, Critical-Historical Edition, s. 319)

Den hellige Josemaría anbefalte åndelig lesning som et middel til læremessig og religiøs formasjon, fordi den er rettet mot både hjertet og forstanden. Han la vekt på at søken etter hellighet og apostolat i Opus Dei må være basert på læren, på Kirkens tro, og for å forstå læren trengs det tid og studier. Slik blir man en person som er sterk i sine overbevisninger og i kjærlighet til Kristus. (Jf The Way, Critical-Historical Edition, s. 535)

José Manuel Martín

Oppslagsord: Åndelig lesning, i Diccionario de San Josemaría


Bibliografi:

  • Benedikt XVI: Apostolisk formaning Verbum Domini, 2010
  • Pave Frans: Apostolisk brev Aperuit illis
  • Réginald Garrigou-Lagrange: The Three Ages of the Interior Life
  • Álvaro del Portillo: 40 Years with a Saint, Scepter Publishers