Virksomheter

Åndelig veiledning, retretter, foredrag om den kristne lære og katekese er noen av de virksomheter som Opus Dei organiserer for å hjelpe dem som vil utvikle sitt åndelige liv og sin evangeliseringsiver. De finner sted i Opus Deis sentra, i kirker eller menighetslokaler eller i noen av deltakernes hjem, og de er åpne for alle.

Den kristne undervisningen er åpen for alle mennesker.

”Opus Deis hovedoppgave er å gi sine medlemmer, samt andre som vil ta imot, de nødvendige åndelige hjelpemidler for å leve som gode kristne midt i verden,” forklarte grunnleggeren.

UNDERVISNING

Prelaturets medlemmer deltar i en studiesirkel som foregår en gang i uken og som handler om den kristne tro og det åndelige liv. De deltar i et månedlig retrett som består av å bruke noen timer en dag i måneden på personlig bønn og refleksjon over temaer rundt det kristne livet. Dessuten deltar de hvert år i en lengre retrett som vanligvis varer tre til fem dager.

Liknende undervisning gis til medarbeiderne, til de ungdommer som deltar i prelaturets apostoliske arbeid og til andre som vil ta imot den.

Undervisningen formidles i Opus Deis sentre samt på andre plasser som egner seg. En sirkel kan man for eksempel holde hjemme hos noen av deltakerne, en retrett kan holdes i en kirke som sognepresten overlater til dem noen timer, osv.

”Opus Deis hovedoppgave er å gi sine medlemmer, samt andre som vil ta imot, de nødvendige åndelige hjelpemidler for å leve som gode kristne midt i verden,” forklarte den hellige Josemaría.

APOSTOLAT

Den evangelisering som enhver av prelaturets medlemmer utfører i sine omgivelser er det viktigste av Opus Deis apostolat. Det handler om å vitne om sin tro og hjelpe til i arbeidet og i dagliglivets vanlige omstendigheter som hver og en befinner seg i.

Derfor begrenser ikke det arbeidet som medlemmer av Opus Dei utfører seg til noe spesielt område, som for eksempel skoler, omsorg for syke eller å hjelpe handikappede. Prelaturet vil minne om at alle kristne, uansett deres timelige virksomhet, bør medvirke til på en kristen måte å løse samfunnsproblemene og stadig vitne om sin tro der de befinner seg.

SAMARBEIDSPROSJEKTER

Samarbeidsprosjektene er initiativ tatt av medlemmer av Opus Dei og dets medarbeidere sammen med andre mennesker. Prelaturet står som garantist for deres aktivitet ved å ta hånd om deres kristne orientering. Dette er initiativer av sivil karakter som ikke er profittorienterte, men har et rent apostolisk og servicerettet formål.

Blant samarbeidsprosjektene finnes det undervisnings- og hjelpeinstanser som skoler, universiteter, sentre for undervisning for kvinner, legesentre i utviklingsområder, landbruksskoler, yrkesskoler, studenthjem, kultursentre osv. Prelaturet er ikke involvert i forretningsforetak, politiske partier eller profittorienterte virksomheter.

Ledere og ansvarlige for samarbeidsprosjektenes drift er alltid deres initiativtakere og ikke prelaturet Opus Dei, som bare tar hånd om deres åndelige, kristne orientering. Hvert initiativ finansieres på samme måte som alle andre initiativ av liknende karakter: ved donasjoner, bidrag og stipender osv.

Det skjer ofte at samarbeidsprosjektene går med tap, på grunn av den type virksomhet de driver samt at de ikke er profittorienterte. Av den grunn pleier de, foruten de allerede nevnte donasjonene fra medlemmer i Opus Dei, medarbeidere og mange andre personer, ta imot offentlig støtte fra allmenne instanser som støtter virksomheter med sosial innstilling, likesom bidrag fra private fond og foretak.