Věřící Opus Dei

Opus Dei má asi 85 000 členů, mužů i žen. 98 % členů tvoří laici, z nichž většina žije v manželství.

Většina členů Opus Dei žije v manželství.

Různost členů

Boží volání je stejné pro všechny členy Opus Dei. Všechny žádá, aby usilovali o posvěcování práce, rodiny a všech okamžiků každodenního života; všechny žádá, aby se posvěcovali a posvěcovali ostatní v těchto činnostech a skrze ně. Je však mezi nimi mnoho rozdílů, pokud jde o věk, práci, stav, vzdělání atd. Životní okolnosti, zejména manželství a rodinné povinnosti, jsou důvodem, proč existují v Opus Dei členové „supernumeráři“ a „supernumerářky“, „numeráři“ a „numerářky“ a „přidružení“ a „přidružené“. Tyto termíny odrážejí rozdílný stupeň možností, které mají pro organizování nebo uskutečňování formačních prostředků poskytovaných Opus Dei v centrech nebo z center, nikoli různá povolání nebo míru osobního závazku. Bůh volá všechny stejně, aby ze všech sil usilovali být svatými a žili v plnosti týmž duchem.

Supernumeráři a supernumerářky, většinou ženatí nebo vdané, uskutečňují rozsáhlý apoštolát slovem a příkladem mezi svými přáteli, příbuznými, sousedy a kolegy. Stejně jako ostatní členové se snaží šířit poselství univerzálního volání ke svatosti v nejrůznějších prostředích, formálně jsou ale organizováni minimálně. Vzhledem ke svým rodinným a profesním závazkům obvykle nemají čas potřebný k organizovanému řízení aktivit nebo k poskytování formace v duchu Opus Dei. Snaží se ale slovem a příkladem přibližovat své kolegy, přátele a příbuzné ke Kristu a velkomyslně hmotně přispívají na činnost Opus Dei.

Numeráři a numerářky Opus Dei zůstávají svobodní a svobodné, aby se mohli plně věnovat Bohu v apoštolátu, takže jejich připravenost věnovat se formačním a řídícím úkolům v Opus Dei je úplná. Mnoho z nich pracuje profesionálně mimo centra Opus Dei, jsou ale připraveni zanechat své práce inženýra, obchodníka, advokáta apod., kdyby bylo třeba jejich výlučného odevzdání se řídícím úkolům v Opus Dei. Aby byli snáze k dispozici a aby byla snazší jejich formace, žijí numeráři obvykle v centrech Opus Dei, opravdových rodinných domovech, třebaže někteří mohou žít jinde, vyžaduje-li to jejich profesionální práce.

Numeráři přispívají celým svým platem a dalšími příjmy, které nepotřebují pro své výdaje, na hmotnou podporu různých apoštolátů Opus Dei. Avšak pokud jde o dědictví nebo jiné statky, které mohou zdarma získat, každý z nich se svobodně rozhodne, zda ho věnuje na podporu apoštolských činností Opus Dei, nebo zda ho poskytne na pokrytí jiných mravních závazků nebo na jiné věci, jež vyplývají z jeho zodpovědnosti. Mají naprostou volnost ponechat si vlastnictví takových statků, aby mohli plnit nějaké své povinnosti, jejich správu však svěří jiné osobě a tak naplňují křesťanské odpoutání se od hmotných statků.

Některé numerářky – numerářky auxiliar – se rozhodnou věnovat se profesionálně údržbě domova, který představuje centrum Opus Dei; jejich práce pomáhá vytvářet charakteristické vřelé a příjemné rodinné prostředí. Svatý Josemaría mnohokrát zdůraznil důležitost této práce, jež nesmírně přispívá k plodnosti apoštolských aktivit, které se uskutečňují v centrech Opus Dei.

Přidružení a přidružené také žijí v apoštolském celibátu, ale pro své rodinné závazky nebo jiné osobní okolnosti nejsou disponibilní jako numeráři a numerářky. Obvykle žijí se svými rodinami. Své příjmy spravují stejně jako numeráři a numerářky, s křesťanským odevzdáním a odpovědností.

Prelát vyzývá některé numeráře a přidružené – v celkovém měřítku je jich ale málo –, aby se stali kněžími prelatury, jestliže si to svobodně přejí. Kněží pečují o duchovní potřeby členů Opus Dei a pomáhají jim v jejich apoštolských činnostech svým kázáním, duchovním vedením a udílením svátostí.

Rozšíření věřících

V roce 2006 se Prelatura skládala z asi 85 000 věřících, z nichž 1,900 byli kněží. Počty mužů a žen byly přibližně stejné. Geografické rozšíření bylo přibližně:

Afrika 1,800

Asie a Pacifik 4,800

Severní a jižní Amerika 29,400

Evropa 49,000