Ochrana mladistvých

Dle instrukcí vydaných Svatým stolcem počítá prelatura Opus Dei v České republice a na Slovensku s protokoly na zjišťování pravdivosti obvinění ze zneužívání mladistvých.

8. prosince 2021 schválil regionální vikář Opus Dei pro Českou republiku Normy o postupech v případě obvinění ze sexuálního zneužívání mladistvých nebo osob s trvale sníženou schopností užívání rozumu určených věřícím prelatury Opus Dei v České republice.

Níže se uvádí souhrn protokolů na prošetřování mladistvých přisuzovaných klerikům inkardinovaným do prelatury:

a) V případě kněží a jáhnů inkardinovaných do prelatury pomáhají tyto normy při aplikaci ustanovení v kánonu 1398 Kodexu kanonického práva.

b) Obvinění ze sexuálního zneužívání mladistvých přisuzovaných věřícímu laikovi prelatury:

1. Prelatura Opus Dei poskytuje pastorační starostlivost jen těm institucím, které pracují s mladistvými, snaží se neustále dbát na bezpečné prostředí pro mladistvé, jsou přizpůsobené platné legislativě a zahrnují důsledný postup při jakémkoliv udání.

2. Věřící laici prelatury, muži a ženy, jsou odpovědní - tak jako každý občan - za dodržování občanských zákonů státu. Každý věřící laik prelatury je plně odpovědný za své konání.

3. Věřící laici prelatury, kteří pracují anebo spolupracují - jako zaměstnanci nebo jako dobrovolníci - v institucích nebo v projektech, které mají povahu apoštolských prací prelatury, budou povinni plnit normy a protokoly na ochranu mladistvých schválených zodpovědnými osobami. Každá z těchto institucí aplikuje své normy a postup chování svých zaměstnanců a/nebo dobrovolníků, kteří se zodpovídají řídícím orgánům institucí nebo jiným dotčeným sociálním skupinám (rodiče žáků atd.).

4. Pokud je oznámení o sexuálním zneužívání mladistvého namířené vůči věřícímu laikovi prelatury, regionální vikář je povinen rozvážně prozkoumat záležitost a vynaložit všechny prostředky, které považuje za vhodné, při zachovávání presumpce neviny.

Regionální vikář v případě, že obdrží oznámení namířené vůči knězi nebo věřícímu laikovi prelatury (muž nebo žena, svobodný nebo žijící v manželství), zabezpečí plnění všech zákonných náležitostí pro povinnost oznámení skutků, které by mohly být pro delikt důležité.

Kontaktní e-mail na Koordinátora pro ochranu mladistvých: koordinatorochranamaloletych@gmail.com