Överblick

Vad erbjuder det?

Det heliga Korsets prästsällskap erbjuder sina medlemmar och de präster, som deltar i deras aktiviteter, andliga medel att upprätthålla och stödja det inre livet, läro och pastorala utbildning, liksom den broderliga samhörigheten med prästerna.

Dagens text

"Barnen är det viktigaste"

Det finns två punkter av grundläggande betydelse för ett folks liv: lagarna om äktenskapet och lagarna om utbildningsväsendet. Där måste Guds barn stå fasta, kämpa väl och ädelt, av kärlek till alla människor. (Smedjan, nr. 104)

Faderskap och moderskap består inte bara i att föda barn: förmågan att ge liv – att delta i Guds skapande kraft – måste fortsätta i form av samarbete med den helige Andes verk och nå sin kulmen i fostran av sant kristna män och kvinnor.

Föräldrarna är barnens främsta uppfostrare, såväl på det mänskliga som på det övernaturliga planet, och de måste ...