Number of articles: 6

5 liekov proti smútku

,,Svätý Tomáš Akvinský ponúka päť liekov proti smútku, ktoré sú až prekvapivo účinné.“ Z konferencie, na ktorej vystúpil Carlo de Marchi, vikár Opus Dei pre stredné a južné Taliansko.

Duchovný život

Pravá láska k sebe samému

Nový text zo série článkov zameraných na formáciu osobnosti sa sústredí na poznanie samého seba so všetkými čnosťami i nedostatkami, ktoré sú potrebné k tomu, aby bol človek šťastný.

Duchovný život

Pracovať svedomito

Pre toho, kto chce byť svätý, nestačí iba pracovať: musí pracovať dobre a usilovne, musí sa vedieť vyrovnávať s neúspechmi a vo svojich každodenných činnostiach sa cvičiť v čnostiach, ako je napr. trpezlivosť a láska. Nový redakčný článok o posväcovaní práce.

Duchovný život

Výchova k dobrým spôsobom a mravom

Zdvorilé spôsoby nám poskytujú niečo zásadné pre život v spoločnosti, učia nás ako byť ľudský a civilizovaný voči iným. Úctivosť a zdvorilosť sú ,,malé sestry“ iných, významnejších čností.

Duchovný život

Rodičovská autorita

Nový článok zo série o výchove v rodine ponúka niekoľko myšlienok, ako pomôcť deťom zvládať ich slobodu.

Duchovný život

Pokora – zdroj radosti

Pokora je jedným zo základných kameňov autentického kresťanského života, pretože práve v nej ,,prebýva dobročinná láska". Niekoľko zamyslení nad touto kľúčovou kresťanskou čnosťou.

Duchovný život