Reis van de prelaat naar Polen

Op dinsdag 21 juni kwam Mgr. Fernando Ocáriz aan in Polen, waar hij door verschillende gezinnen werd verwelkomd. Op 22 juni ontving hij een eredoctoraat van de Pauselijke Faculteit voor Theologie in Wrocław.

Maandag 27 juni

‘s Ochtends droeg de Prelaat de Mis op in het centrum van de Pools regionale vicaris. Hij bad in het bijzonder voor de Heilige Vader, op de 30ste verjaardag van zijn bisschopswijding.

Tijdens het gebed, voorafgaand aan de viering van de Eucharistie, las een van de aanwezigen enkele passages voor die herinnerden aan het verblijf van de heilige Jozefmaria in Brazilië in juni 1974. Bij die gelegenheid had de stichter de Brazilianen gezegd iets van hen te verwachten: "Dat jullie in aantal groeien: zoals het zand van jullie stranden, zoals de bomen van jullie immense wouden, zoals de bloemen van jullie tuinen, zoals de aromatische bonen van jullie koffie, zoals de sterren die schitteren in de nacht..." Deze woorden had Monseigneur Ocáriz de dag tevoren in herinnering geroepen, toen hem gevraagd werd wat hij van de Polen verwachtte.

Na de mis begroette hij kort enkele van de aanwezigen. Daarna vertrok hij naar het vliegveld Modlin bij Warschau voor zijn vlucht naar Spanje, waar de volgende etappe van zijn pastorale reizen in de zomer zal starten.

Zondag 26 juni

Naast de liturgische viering van zondag, was het vandaag ook het feest van de heilige Jozefmaria. Monseigneur Fernando Ocáriz leidde de meditatie en droeg de Mis op in de Regionale Commissie van Polen.

Na het ontbijt begroette hij kardinaal Kazimierz Nycz, aartsbisschop van Warschau, die hem in het bijzonder bedankte voor twee zaken: het onderwijswerk van de Prelatuur wat leidde tot het aanmoedigen van scholen die geïnspireerd zijn door christelijke waarden, en de geestelijke begeleiding die aan zoveel lekengelovigen wordt gegeven. De kardinaal zei dat religieuze praktijk in Polen in zekere zin een ‘zondagspraktijk’ is en dat Opus Dei veel mensen aanmoedigt om te zoeken naar een ‘dagelijkse heiligheid’ die hun werk, gezinsleven en vele andere zorgen omvat. Hij wees er ook met een glimlach op dat in zijn bisdombestuur de kanselier en de notaris beiden studeerden aan de afdeling kerkelijk recht van de Universiteit van Navarra en dat de woordvoerder van het aartsbisdom studeerde aan de School voor Communicatie van de Pauselijke Universiteit van het Heilig Kruis in Rome, die beide geïnspireerd zijn door de boodschap van de heilige Jozefmaria.

Na het bezoek had de Prelaat twee lange bijeenkomsten met jongeren die deelnemen aan de apostolische activiteiten van het Werk: 's ochtends met jonge vrouwen in de Klub Filary en 's middags met jonge mannen in het universiteitscentrum Filtrowa.

Basia uit Poznan vertelde hem over haar inspanningen om het leven te verdedigen en vroeg om advies over hoe deze kwestie aan de orde te stellen in een omgeving waar andere ideeën overheersen. De prelaat sprak over het licht dat het geloof hier werpt. Reeds met het menselijk verstand kunnen wij begrijpen dat elk menselijk leven een oneindige waarde heeft. Maar in het licht van het geloof komt de volle waarde ervan aan het licht, aangezien elk menselijk leven wordt gezien als een geschenk van God, die elke man en vrouw persoonlijk liefheeft.

Marcelina vertelde over haar ervaringen met een aantal jaren vormingswerk in een centrum van Opus Dei en over de moeite die het haar kost om wat ze daar leert over te brengen op haar klasgenoten, die gefocust zijn op academische resultaten en vaak dromen van een toekomst waarin een gezin ontbreekt.

"Er bestaat geen grotere toewijding dan de zorg voor mensen, want de menselijke persoon is de meest waardevolle realiteit op aarde," antwoordde monseigneur Ocáriz. "Het is meer verrijkend om voor een kind te zorgen dan om wasmachines of boten te produceren. In feite hebben alle beroepen alleen waarde als zij worden uitgeoefend in dienst van mensen. Daarom moeten zowel het beroepsleven als het gezin gericht zijn op de zorg voor de menselijke persoon."

Aan het eind van de ochtend stopte Monseigneur Ocáriz bij een centrum van Opus Dei om Andrzej Sypel te begroeten, een tandarts en een van de mensen die het apostolische werk van de prelatuur in Polen begonnen zijn, en die nu aan Parkinson lijdt.

In de namiddag bracht hij tijd door met de jonge mannen in Filtrowa. Tymoteusz vroeg advies over hoe hij zijn roeping kon bepalen en ook over de ervaring die de Prelaat zelf had met het vinden van zijn roeping. Monseigneur Ocáriz benadrukte dat God rekent op de vrijheid van de mens door aan ieder mens een bepaalde roeping toe te vertrouwen, en stelde voor dat men in plaats van zich af te vragen: "Waarom ja?", men kan vragen: "Waarom niet?", zonder enige vrees voor de plannen die God met ons zou kunnen hebben. Vervolgens sprak hij over hoe hij zijn eigen roeping tot Opus Dei ontdekte.

Staszek, een promovendus in computerwetenschappen, zei dat zijn eigen ervaring hem had geleerd dat vriendschap al apostolaat is. Hij vertelde hoe hij door het delen van studie-, eet- en rusttijden met zijn studiegenoten veel gelegenheden vond om soms diepgaande gesprekken te voeren, ook al praktiseren de meesten van hen het geloof niet.

Mateusz, een promovendus in de natuurkunde, deelde enkele verhalen over het vrijwilligerswerk dat hij probeert te organiseren, geïnspireerd door de leer van de heilige Jozefmaria.

De zondag en het feest van de heilige Jozefmaria werden afgesloten met de aanbidding van en zegen met het Allerheiligst Sacrament in de Klub Filary. Aan het eind van zijn reis herinnerde monseigneur Ocáriz eraan dat de heilige Jozefmaria erop aandrong geen afscheid te nemen, omdat we altijd verenigd zijn in gebed, ongeacht de afstand. "Verenigd in Christus, verenigd in de Geest en verenigd in apostolische ijver."

Zaterdag 25 juni

Voor het feest van de heilige Jozefmaria werd om 10 uur een Mis opgedragen, waarin de prelaat van het Opus Dei in de kerk van de Goddelijke Voorzienigheid in Warschau voorging. De kerk werd gebouwd uit dankbaarheid voor Gods bescherming van het Poolse volk. De gehele preek van de prelaat is hier in het Engels beschikbaar.

In de middag had Monseigneur Ocáriz verschillende bijeenkomsten met gelovigen en vrienden van de Prelatuur, die uit Warschau en andere steden zoals Gdansk, Krakau, Katowice en Białystok kwamen.

Tijdens de eerste bijeenkomst heette Ania hem welkom in Warschau en sprak ze over de moeilijkheden die veel mensen ondervinden om persoonlijk de christelijke vormingsmiddelen te volgen. Tijdens de pandemie maakten online bijeenkomsten dit gemakkelijker, maar de terugkeer naar de normaliteit bleek niet gemakkelijk. Monseigneur Ocáriz benadrukte dat persoonlijk contact onvervangbaar is, omdat niet alles via beeldschermen kan worden overgebracht, bijvoorbeeld de wijze om te laten zien dat men geen haast heeft. Hij herinnerde er ook aan dat in de centra van de prelatuur Onze Heer persoonlijk aanwezig is in het tabernakel en dat dit zien op een scherm heel iets anders is dan daar persoonlijk met Hem aanwezig te zijn.

Hania sprak over haar ontdekking van de weg van haar roeping als auxiliair numerair. Haar roeping in het Opus Dei houdt in dat zij celibatair moet leven en er bijzonder op moet letten dat het Werk een familie is. Monseigneur Fernando Ocáriz herinnerde hen eraan dat het werk van het bestuur kan worden omschreven als "het apostolaat der apostolaten", omdat het de evangeliserende inspanningen van de gelovigen van Opus Dei mogelijk maakt. Hij vergeleek dit werk met de ruggengraat die het hele lichaam ondersteunt.

Asia vroeg naar de rol van medewerkers in de missie van Opus Dei binnen de Kerk. De prelaat moedigde haar aan om in de eerste plaats mee te werken met haar gebed, vervolgens de verantwoordelijkheid te voelen om aan anderen door te geven wat zij ontvangt in de vormingsmethoden en ook om haar tijd aan te bieden om mee te werken aan een apostolisch project in een centrum van de prelatuur.

Tijdens een ander samenzijn vertelde Maksymilian dat hij 24 jaar oud is en surnumerair. Hij vertelde dat hij in een studentenhuis woont dat hij binnenkort zal verlaten omdat hij volgende maand gaat trouwen. Hij vertelde hoe hij bij het lezen van een artikel in ‘Studia et Documenta’ over het begin van het apostolisch werk van Opus Dei in de Verenigde Staten had vernomen, dat een van de eerste Amerikaanse surnumerairs een student vliegtuigbouwkunde was geweest, een studie die hij zelf volgt. Dit deed hem afvragen of dit niet ook zijn beroepsweg zou kunnen zijn.

Tymoteusz en Krzysztof vroegen om advies over hoe broederschap goed te beleven binnen de spirituele familie die Opus Dei is. De prelaat suggereerde het gebed als eerste middel en ook belangstelling te tonen voor de zorgen van anderen, deze te zien als de hunne, te beginnen met degenen die het dichtst bij ons staan.

Aan het eind van de dag ging Monseigneur Ocáriz naar Patria, een centrum van Opus Dei van waaruit gezinnen worden geholpen bij hun pogingen om hun kinderen een solide menselijke en christelijke vorming te geven.


Vrijdag, 24 juni

Op het feest van het Heilig Hart van Jezus, droeg Mgr. Fernando Ocáriz de Mis op in de kapel van Sołek, een centrum van het Opus Dei. Een groep gelovigen van Opus Dei woonde de Mis bij. Na de Mis overhandigden zij de prelaat het wapen van hun stad als aandenken aan zijn bezoek.

Hij kwam ook afscheid nemen van degenen die het Antrejka Centrum bezochten. Er was tijd voor vragen en korte anekdotes in relatie tot het Opus Dei. Agata, een dierenarts, vroeg hem naar ideeën over hoe zij collega's op het werk en degenen die met hun huisdieren naar haar kliniek komen dichter bij God kan brengen. "Vriendschap vereist interesse tonen in wat belangrijk is voor anderen. Als wij oprechte belangstelling tonen voor het leven van anderen, zullen zij ook belangstelling tonen voor wat voor ons belangrijk is", aldus de prelaat.

Ewa, een architecte, sprak over haar doctoraalscriptie over schoonheid en hoe het een instrument kan zijn voor evangelisatie. Mgr. Ocáriz bevestigde haar woorden en onderstreepte dat "schoonheid altijd verband houdt met waarheid". Zuzia, die als psychiater in een kliniek werkt, vroeg om gebeden voor haar collega's, die veel hart voor hun werk hebben.

Karolina toonde een fotoalbum van de Antrejka-club, die diverse sociale initiatieven en activiteiten voor jongeren stimuleert. Dit jaar hebben zij onder meer vrijwilligerswerk gedaan in een gaarkeuken voor daklozen in Wroclaw.

Aan het eind was er tijd om samen een lied over trouw te zingen, een lied dat bij de heilige Jozefmaria favoriet was. Een van de verzen van dit lied luidt, dat "het loont om trouw te zijn". De Vader vertelde dat hij de heilige Jozefmaria deze woorden in zijn eigen woorden had horen herhalen, "het loont om trouw te zijn, het loont om trouw te zijn", toen ze voor hem werden gezongen. Na de zegening van de groep, vervolgde de prelaat van het Opus Dei zijn reis naar Warschau.

Daarvoor ging hij naar Filtrowa, een centrum van Opus Dei dat menselijke en christelijke vorming biedt aan studenten van universiteiten en middelbare scholen.

Mateusz, een doctoraalstudent natuurkunde – ook de studierichting van Mgr. Ocáriz aan de universiteit – presenteerde de resultaten van zijn onderzoek, waarover hij tijdens een conferentie zal spreken. Marcin deelde zijn ervaring als radiojournalist tijdens de Covid-19-pandemie.

Adam, Michał en Tymoteusz vertelden over het Starter-programma, een reeks activiteiten om afgestudeerden van de middelbare school intellectueel en persoonlijk te helpen groeien. Zij spraken over het vrijwilligerswerk dat de deelnemers aan het programma tijdens het schooljaar en tijdens vakanties verrichten op plaatsen van sociale uitsluiting. Ze deelden ook met Mgr. Fernando Ocáriz de vreugde dat jongeren grote belangstelling tonen voor cultuur, kunst, geschiedenis en filosofie, disciplines die in de "cultuur van het succes" vaak als nutteloos worden beschouwd. De prelaat moedigde hen aan door te gaan met het ontwikkelen van deze activiteiten en zei dat wijsheid uiteindelijk altijd in dienst staat van de mensen.

Aan het eind van de bijeenkomst verwees de Prelaat van Opus Dei naar het liturgisch feest, dat in de Kerk wordt gevierd en stelde hij voor samen voor de vrede te bidden met het schietgebed Cor Iesu Sacratissimum et misericors, dona nobis pacem (Barmhartig en Heilig Hart van Jezus, geef ons vrede), dat vaak door de heilige Jozefmaria werd gebruikt. Hij benadrukte dat het niet alleen een kwestie is van bidden voor vrede in het aangezicht van oorlog, maar ook voor vrede in gezinnen en in onszelf. Jezus Christus, zo zei hij, is de bron waaruit deze vrede voortkomt, en hij herinnerde aan de woorden van Paulus die over Christus sprak: Ipse est pax nostra (vgl. Ef 2,14), Hij is onze vrede. Hij stelde ook voor om zich in tijden van beproeving tot de Heer te wenden om de vrede te herwinnen.

In de namiddag leidde de prelaat van Opus Dei, vergezeld van de regionale vicaris Stefan Moszoro-Dąbrowski, een vergadering van de Regionale Raad, het bestuursorgaan van de vrouwen van het Opus Dei in Polen.

De dag werd afgesloten met een eucharistische zegen ter gelegenheid van het liturgisch feest van deze dag en een familiebijeenkomst met de gelovigen van Opus Dei in het hoofdkantoor van het centrum.

Donderdag 23 juni

Mgr. Fernando Ocáriz bracht de dag door in Poznan, een ondernemers- en universiteitsstad waar Opus Dei al 25 jaar christelijke vorming aanbiedt. De dag begon met een Mis in Antrejka, een centrum van de Prelatuur. Enkele echtparen, die al vele jaren aan de apostolische activiteiten hebben deelgenomen, woonden de mis bij.

‘s Ochtends had de prleaat een ontmoeting met een groep priesters die geestelijke vorming ontvangen via het Priestergenootschap van het Heilig Kruis. Ook bracht hij een bezoek aan Fara, een van de belangrijkste kerken van de stad, waar enkele relikwieën van de heilige Jozefmaria worden bewaard.

‘s Middags bracht hij een bezoek aan de aartsbisschop van Poznan en voorzitter van de Poolse bisschoppenconferentie, aartsbisschop Stanislaw Gadecki.

In de namiddag had hij een ontmoeting met gelovigen van Opus Dei en hun gezinnen. Agnieszka feliciteerde hem meteen met Vaderdag, die in Polen op 23 juni wordt gevierd.

Zinspelend op de recente successen van een Poolse tennisspeler, een sport die hij graag beoefent, sprak Mgr. Ocáriz over de noodzaak om een persoon te hebben die ons begeleidt in het geestelijk leven, zodat "we leren om niet alleen sprints te lopen, maar ook marathons." Hij benadrukte dat het doel van alle christenen is om Christus na te volgen in hun handelwijze, manier van werken en omgaan met mensen. Hij wees ook op de figuur van de heilige Johannes de Doper als een model van een apostel. Net zoals de Voorloper had gezegd, verwijzend naar Jezus: Hij moet groter worden maar ik kleiner. (Joh 3,30), zo moeten christenen in hun evangelisatie-inspanningen niet op zichzelf gericht zijn, maar altijd de mensen naar Onze Heer leiden.

Łukasz vertelde hoe het voor zijn familie een grote les in vrijgevigheid was geweest om een gezin van Oekraïense vluchtelingen te verwelkomen. Het gevolg reikte verder dan zijn huis, want zelfs verre familieleden en buren werden betrokken bij de hulpverlening. Hij sprak ook over hoe de christelijke vorming hem had geholpen zijn huwelijk beter te leven. De prelaat benadrukte hoe belangrijk het is, dat echtgenoten elkaar steeds meer liefhebben, ook al worden sommige aspecten van de liefde na verloop van tijd minder belangrijk

Beata vertelde hem het verhaal van haar eigen familie en vroeg om advies over hoe je een familie van meerdere generaties kunt opbouwen, als je de oudste van alle familieleden bent.

Olena, van Oekraïense afkomst, vroeg hoe je je naaste kunt liefhebben als het bijzonder moeilijk lijkt om dat te doen en je afwijzing door de ander ervaart.

De dag werd afgesloten met een samenzijn in Sołek, een centrum van de Prelatuur, met mensen die uit een aantal andere steden kwamen. Tot slot werden enkele liederen gezongen die de heilige Jozefmaria bijzonder dierbaar waren.

Woensdag 22 juni

Mgr. Józef Kupny, bisschop van Wrocław (Polen), ging voor in de Mis die om 9:00 uur in de kathedraal van de stad werd opgedragen. Onder andere Mgr. Fernando Ocáriz concelebreerde. De academische autoriteiten van de universiteit van Wrocław en talrijke gelovigen namen deel aan de eucharistieviering.

In de homilie sprak bisschop Damian Bryl (bisschop van Kalisz, een stad in de buurt van Wrocław) over de vruchten waaraan zij die trouw het woord van God verkondigen, gekend zullen worden. Hij verwees naar de analyse, die in publicaties van Mgr. Ocáriz te vinden is, van de uitdagingen die de wereld van vandaag biedt. Hij wees erop dat de Prelaat van Opus Dei deze niet kritisch tegemoet treedt, maar eerder probeert de fundamentele vragen te identificeren die de mensen vandaag bezighouden en manieren probeert te vinden om hun hart te openen voor het licht van het Evangelie.

Na de mis vond de academische handeling van de investituur van het Honoris Causa-doctoraat plaats in de nabijgelegen Pauselijke Theologische Faculteit. Na de officiële verwelkoming van de academische gemeenschap en de laudatio (de traditionele woorden van lof voor de kandidaat) door rector Prof. Włodzimierz Wołyniec, overhandigden de faculteitsautoriteiten de eretitel aan de Prelaat van Opus Dei.

De faculteit telt onder haar eredoctoren kardinaal Joseph Ratzinger, kardinaal Gerhard Müller en andere bekende theologen. In zijn toespraak benadrukte Monseigneur Ocáriz de noodzaak van een adequate filosofie in een theologie die Christus in het centrum van haar beschouwingen wil plaatsen. Van bijzonder belang zijn hier de begrippen "persoon" en "zijnsdaad", die de opeenvolgende dogmatische definities over de werkelijkheid van Christus mogelijk hebben gemaakt. Hij benadrukte ook dat het werk van theologen wordt uitgevoerd ineenheid met het geloof van de Kerk, en daarom in overeenstemming moet zijn met het leergezag in dienst van de heilsopdracht van de Kerk. Hij wees ook op de bijzondere uitdagingen van vandaag bij het streven om de waarheid van de boodschap van Christus te verspreiden in een post-christelijke cultuur.

Na de investituurceremonie reisde de prelaat naar Poznań, waar hij ging bidden in het heiligdom van de heilige Hyacinthus in Legnica, de plaats waar in 2013 een door de Heilige Stoel erkend eucharistisch wonder plaatsvond. Na een tijd van persoonlijk gebed voor het Heilig Sacrament, begroette de prelaat een groep gelovigen. De pastoor van de parochie, pater Andrzej Ziombra, vertelde hem over de geestelijke vruchten die het eucharistisch wonder in zijn parochie afwerpt. Hij deelde ook zijn vreugde en sprak zijn dankbaarheid uit voor de vormingsactiviteiten in zijn parochie die gevoed worden door de geest van de heilige Jozefmaria.

De reis ging verder naar Sołek, een centrum van Opus Dei in de buurt van Poznań, waar de Prelaat enkele dagen zal verblijven.


Op 25 juni zal de prelaat in Warschau de Mis opdragen ter ere van het feest van de heilige Jozefmaría. Voor en na die datum zal hij gelovigen en vrienden van de Prelatuur ontmoeten.

Hij zal ook bidden bij het graf van de in september 2021 zalig verklaarde kardinaal Stefan Wyszynski, die een beslissende rol heeft gespeeld bij de verdediging van de Kerk en het land tijdens de Koude Oorlog en de jaren van het communistische bewind.

Daarnaast zal hij een bezoek brengen aan de voorzitter van de Bisschoppelijke Conferentie, aartsbisschop Stanisław Gądecki.

Enkele foto's van zijn bezoek:

Aankomst in Wrocław.
Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid in Warschau, waar de prelaat op zaterdag 25 juni om 10:00 uur de Mis opdroeg ter gelegenheid van het feest van de heilige Jozefmaria.