a) Identiteit van de eigenaar van deze website

Om te voldoen aan de bepalingen van Wet 34/2002, van 11 juli 2002, Ley de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico (Wet diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel; hierna LSSI), volgt hieronder enige algemene informatie over deze Website:

Eigenaar: Prelatuur van van het Opus Dei

Adres: Calle Diego de León 14, 28006 - Madrid (Madrid - Spanje)

Contact: e-mail info.es@opusdei.org of telefonisch +34 91 563 47 82

NIF (fiscaal nummer): R2800621A

Deze website is geregistreerd onder de naam van de Prelatuur van het Opus Dei.

Om ervoor te zorgen dat de website voldoet aan criteria van transparantie, duidelijkheid en eenvoud, wijst de Prelatuur van Opus Dei de gebruiker erop dat suggesties of vragen kunnen worden gericht aan de Prelatuur per telefoon (+34 91 563 47 82) of e-mail (info.es@opusdei.org).

De Gebruiker verbindt zich ertoe gebruik te maken van de diensten, producten en voorzieningen die door deze Website worden aangeboden in overeenstemming met de Wet en met de goede zeden, de algemeen aanvaarde gebruiken en de openbare orde.

b) Doel

De Prelatuur van Opus Dei stelt de inhoud en diensten op deze Website beschikbaar, met inachtneming van haar gepubliceerde voorwaarden en haar Privacybeleid.

Toegang tot deze Website of het gebruik ervan op enigerlei wijze maakt iemand tot "Gebruiker" en impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van elk van de gepubliceerde voorwaarden en het Privacybeleid. De Prelatuur van Opus Dei behoudt zich het recht voor deze voorwaarden en het Privacybeleid te allen tijde te wijzigen. Bijgevolg is het de verantwoordelijkheid van elke gebruiker om de gepubliceerde voorwaarden en het huidige Privacybeleid zorgvuldig te lezen; in het geval dat u het niet eens bent met een van de voorwaarden die hierin zijn opgenomen, dient u af te zien van het gebruik van deze website.

Evenzo wordt de Gebruiker gewaarschuwd dat bij gelegenheid bijzondere voorwaarden kunnen worden vastgesteld voor het gebruik van specifieke inhoud en/of diensten op de Website. Het gebruik van deze inhoud of diensten impliceert de aanvaarding van deze specifieke bijzondere voorwaarden.

Privacybeleid en cookies

In overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad, van 27 april 2016, betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met het beheer van persoonsgegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG), informeren wij u dat persoonlijke gegevens, inclusief foto's, die op deze website verschijnen, door de Prelatuur van Opus Dei kunnen worden verwerkt om ontvangen vragen, opmerkingen, incidenten of suggesties te behandelen en correct af te handelen, alsmede voor de volgende doeleinden: het publiek te informeren over evenementen en vieringen, uw verzoeken om informatie te behandelen, verzoeken te verwerken om de nieuwsbrief of andere inschrijvingen te ontvangen, en om zorg te dragen voor een goede communicatie met u, alsmede om u op de hoogte te houden in zaken die verband houden met het specifieke doel van Opus Dei, hetzij door middel van elektronische apparaten of mobiele apparaten.

Degenen die eigenaar zijn van informatie die aan deze website is verstrekt, worden geïnformeerd en gaan er ondubbelzinnig en uitdrukkelijk mee akkoord dat de Prelatuur van Opus Dei, als de entiteit die verantwoordelijk is voor het beheer van persoonlijke informatie, deze persoonlijke informatie, met inbegrip van foto's van de gebruiker, kan gebruiken, toewijzen en, indien van toepassing, internationaal kan overdragen voor haar legitieme doeleinden, evenals personen en entiteiten die rechtstreeks verband houden met of nodig zijn voor de vervulling van de spirituele doeleinden van deze entiteit. De Prelatuur van Opus Dei kan, in overeenstemming met haar legitieme belangen, de informatie gebruiken op manieren die strikt noodzakelijk zijn voor de interne administratie en de statistische analyse van bezoeken aan deze Website.

In overeenstemming met onze inspanningen om de privacy van personen te waarborgen, beschouwt de Prelatuur van Opus Dei het als een prioriteit om de vertrouwelijkheid van alle informatie die u ons hebt toevertrouwd zorgvuldig te bewaken en zij beschikt over de nodige technische, organisatorische en personele middelen om ervoor te zorgen dat alleen bevoegd personeel toegang heeft tot uw gegevens, en in alle gevallen met volledig respect voor uw privacy.

U kunt te allen tijde uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens uitoefen, waaronder het recht op inzage, vergetelheid, bezwaar, rectificatie en aanvulling van de persoonsgegevens. Deze rechten kunt u uitoefenen door het sturen van een brief, vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, gericht aan de Prelatuur van Opus Dei, Diego de León 14, 28006 - Madrid (Spanje) of per e-mail naar de functionaris gegevensbescherming dpo@opusdei.org. Dit kan ook in de Nederlandse taal.

Laatst gewijzigd: Februari 2020.

COOKIEBELEID

Omdat de website geen persoonlijke cookies worden gebruikt, is er geen cookiebeleid opgenomen.

Informatie over het auteursrecht

Het auteursrecht van het op deze website gepubliceerde materialen wijzigt naargelang de herkomst ervan:

- Teksten van de Heilige Vader, van zijn voorgangers en in het algemeen van het leergezag van de Kerk: © Libreria Editrice Vaticana

- Teksten van de heilige Josemaría: © Fundación Scriptor

- Teksten van de prelaat van Opus Dei, zijn voorgangers, teksten gepubliceerd in de rubriek ‘Christelijk leven’ en andere op deze website gepubliceerde teksten die niet in de voorgaande punten zijn genoemd: © Fundación Studium

- Tenzij anders aangegeven, zijn de foto's afkomstig van fotobanken die auteursrechtelijk beschermd zijn en waarvan de diensten voor deze pagina zijn ingehuurd, of van auteurs die toestemming hebben gegeven voor het gebruik van hun beelden onder een Creative Commons-licentie. De beelden van institutionele aard die onder deze link te vinden zijn, worden beschermd door het auteursrecht © Prelatuur van het Heilig Kruis en Opus Dei.

Als u materiaal van deze pagina wilt gebruiken, schrijf dan naar redaccion@opusdei.org. De reproductie, distributie en verspreiding van audiovisuele media, opnames, teksten en foto's is verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de houders van de auteursrechten.