Priestergenootschap van het Heilig Kruis

Diocesane priesters kunnen zich aansluiten bij het Priestergenootschap van het Heilig Kruis, dat nauw met de prelatuur van het Opus Dei verbonden is.

Het Priestergenootschap van het Heilig Kruis bestaat zowel uit de priesters van de prelatuur als uit diocesane priesters en diakens.

Brochure over het Priestergenootschap
van het Heilig Kruis
.

Video: Wat is het Priestergenootschap
van het Heilig Kruis?

Het Priestergenootschap van het Heilig Kruis is een vereniging van geestelijken die geheel met de prelatuur verbonden is. Op dit moment telt het Priestergenootschap rond de vierduizend leden. Het bestaat zowel uit de priesters van de prelatuur als uit diocesane priesters en diakens. De prelaat van het Opus Dei is de voorzitter van het Priestergenootschap.

Diocesane geestelijken die lid worden van het genootschap krijgen geestelijke begeleiding met als doel zich te heiligen in de uitoefening van hun werk als priester volgens de ascese van het Opus Dei.

Hun lidmaatschap van het Priestergenootschap van het Heilig Kruis betekent niet dat zij priester van de prelatuur worden. Zij blijven geïncardineerd in hun eigen diocees, ressorteren alleen onder hun eigen bisschop en leggen alleen aan hem rekenschap af van hun werkzaamheden.

Het kerkelijk gezag heeft in verschillende documenten dergelijke priesterverenigingen aanbevolen, bijvoorbeeld in diverse teksten van het Tweede Vaticaans Concilie en in het Wetboek van Canoniek Recht.

Een priester die toegelaten wordt tot het Priestergenootschap van het Heilig Kruis dient zich ervan bewust te zijn dat God hem de roeping heeft gegeven om de heiligheid na te streven in de geest van het Opus Dei.

Voorwaarden voor deze toelating zijn: liefde voor het diocees en eenheid met alle leden van de diocesane geestelijkheid; gehoorzaamheid en respect ten aanzien van de eigen bisschop; vroomheid, bijhouden van kerkelijke studies, ijver voor de zielen en offergeest; inspanning om roepingen te verkrijgen; maximale inzet om de priesterlijke taken zo goed mogelijk uit te voeren.

De geestelijke hulp van het Priestergenootschap is erop gericht deze eigenschappen te ontwikkelen en te versterken.

De vorming van de diocesane priesters van het Priestergenootschap van het Heilig Kruis is gelijk aan die van de lekengelovigen van de prelatuur: er worden leerstellige en ascetische thema’s behandeld, er zijn maandelijkse bezinningsbijeenkomsten, enz. Bovendien neemt ieder deel aan de gemeenschappelijke vormingsactiviteiten voor priesters die volgens het kerkelijk recht zijn voorgeschreven of door de eigen bisschop zijn opgedragen of aanbevolen.

De geestelijke en vormende activiteiten van de leden van het Priester-genootschap van het Heilig Kruis belemmeren hen niet in de taken die hen door hun bisschop zijn toevertrouwd.

Meer informatie