Urbi et Orbi Pasen 2024: “Moge de verrezen Christus een weg van vrede openen”

Na de Mis op Eerste Paasdag sprak paus Franciscus zijn paasboodschap en zegen uit "Voor de stad en voor de wereld", waarbij hij speciaal bad voor het Heilige Land, Oekraïne, Myanmar, Syrië, Libanon en Afrika. Ook bad hij voor slachtoffers van mensenhandel, ongeboren kinderen en allen die moeilijke tijden doormaken.

Dierbare broeders en zuster, zalig Pasen.

Vandaag weerklinkt in heel de wereld de verkondiging die 2000 jaar geleden vanuit Jeruzalem werd gedaan: Jezus van Nazareth, die gekruisigd is, is tot leven gewekt.

De Kerk voelt opnieuw de verbazing van de vrouwen die op de eerste dag van de week in het ochtendgloren naar het graf gingen. Het graf van Jezus was afgesloten met een grote steen. Zo sluiten ook nu nog veel te zware stenen de hoop van de mensheid af. De steen van de oorlog, de steen van de humanitaire crises de steen van de schendingen van de mensenrechten de steen van de mensenhandel en nog vele andere.

Ook wij vragen ons net als de vrouwelijke leerlingen van Jezus af: Wie zal voor ons die stenen wegrollen? En dat is de wonderbaarlijke ontdekking op paasochtend: De steen, die grote steen, is al weggerold. De verbazing van de vrouwen is onze verbazing. Het graf van Jezus is open en het is leeg. En van hieruit begint alles. Door dat lege graf voert de nieuwe weg, die niemand behalve God had kunnen openen. De weg van het leven te midden van de dood. De weg van vrede te midden van oorlog. De weg van verzoening te midden van haat. De weg van broederschap te midden van vijandschap.

Broeders en zusters, Jezus Christus is verrezen. En alleen Hij kan de stenen wegrollen die de weg naar het leven afsluiten. Ja, Hijzelf, de Levende, is de weg: De weg van het leven, van vrede, van verzoening, van broederschap. Hij opent voor ons de menselijk gezien onmogelijke weg, want alleen Hij neemt de zonden van de wereld weg en vergeeft ons onze zonden. En zonder Gods vergeving kan die steen niet worden weggehaald. Zonder de vergeving van zonden overkomen we niet de geslotenheid vooroordelen, wederzijdse verdenkingen, aannames die altijd onszelf vrijpleiten maar de ander beschuldigen.

Alleen de verrezen Christus opent door het vergeven van onze zonden de weg naar een vernieuwde wereld. Alleen Hij opent de deuren naar het leven deuren die telkens sluiten door alle in de wereld uitbrekende oorlogen.

Vandaag richten we onze blik vooral op de heilige stad Jeruzalem die getuige was van het mysterie van Jezus' lijden, dood en opstanding en op alle christelijke gemeenschappen in het Heilige Land.

Mijn gedachten gaan vooral uit naar alle slachtoffers van de vele conflicten die overal ter wereld woeden. Om te beginnen die in Israël en Palestina, en in Oekraïne. Moge de verrezen Christus een weg van vrede openen voor de lijdende bevolkingen van die regio's.

Ik roep op tot het respecteren van de beginselen van het internationale recht. En ik hoop op een algehele gevangenenruil tussen Rusland en Oekraïne: Allen voor allen.

Bovendien roep ik nogmaals op tot gegarandeerde humanitaire hulp in Gaza en tot de onmiddellijke vrijlating van de op 7 oktober ontvoerde gegijzelden en een onmiddellijk staakt-het-vuren in de Gazastrook. We mogen niet toelaten, dat de aanhoudende strijd de uitgeputte burgerbevolking, en vooral de kinderen, zo zwaar treft. Hoeveel leed zien we in hun ogen. Hun blikken vragen ons: Waarom? Waarom al die dood en verwoesting?

Oorlog is altijd een dwaasheid en een nederlaag. We mogen niet toelaten dat steeds verder aanwakkerende winden van oorlog over Europa en het Middellandse Zeegebied waaien. Laten we niet toegeven aan de logica van wapens en herbewapening. Vrede wordt nooit met wapens gecreëerd, maar door elkaar de hand toe te steken en onze harten te openen.

We mogen Syrië niet vergeten, dat al veertien jaar lijdt onder een lange, verwoestende oorlog. Talloze doden, vermisten, vreselijke armoede en verwoesting wachten op antwoorden van allen, ook van de internationale gemeenschap.

En vandaag richt ik mijn blik vooral op Libanon, dat lijdt onder 'n politieke impasse en een diepe economische en sociale crisis waar nu de vijandelijkheden aan de Israëlische grens nog bij komen. Moge de Verrezene het beminde Libanese volk troost bieden en het land steunen in zijn roeping om een land van ontmoeting, samenleving en pluralisme te zijn.

Ik wil ook speciaal stilstaan bij de Westelijke Balkan waar aanzienlijke stappen worden gezet naar integratie in het Europese project. Laat de etnische, culturele en religieuze verschillen niet lijden tot verdeeldheid maar een bron van weelde zijn voor heel Europa en de hele wereld.

Evenzo wil ik de gesprekken tussen Armenië en Azerbeidzjan aanmoedigen opdat zij, met steun van de internationale gemeenschap de dialoog kunnen voortzetten, de ontheemden bijstaan en de gebedshuizen van de verschillende godsdiensten respecteren om zo snel mogelijk tot een definitief vredesakkoord te komen.

Moge de opgestane Christus een weg van hoop openen voor de mensen die in andere delen van de wereld lijden onder geweld, conflicten voedselonzekerheid en de effecten van klimaatverandering.

Moge Hij de slachtoffers van alle vormen van terrorisme troost bieden. Laten we bidden voor degenen die hun leven hebben gegeven en smeken om berouw en bekering voor de daders van die misdrijven.

Moge de Verrezene het Haïtiaanse volk bijstaan opdat er zo snel mogelijk een eind komt aan de gewelddadigheden die het land op bloedige wijze verscheuren opdat het verder kan gaan op het pad naar democratie en broederschap.

Moge Hij troost bieden aan de door een humanitaire crisis getroffen Rohingya en de weg der verzoening openen in het al jaren door interne conflicten verscheurde Myanmar opdat de weg van het geweld definitief de rug wordt toegekeerd.

Moge Hij wegen van vrede openen op het Afrikaanse continent met name voor de lijdende bevolking van Soedan, van de hele Sahel, de Hoorn van Afrika, de regio Kivu in de Democratische Republiek Congo en van de provincie Capo Delgado in Mozambique en moge Hij een eind maken aan de langdurige droogte die in grote gebieden leidt tot gebrek en honger.

Moge de Verrezene zijn licht doen schijnen over de migranten en over hen die een periode van economische problemen doormaken en moge Hij hun troost en hoop bieden in hun nood.

Moge Christus alle mensen van goede wil ertoe aanzetten om zich te verenigen in solidariteit en gezamenlijk de uitdagingen aan te gaan, waarvoor de armste gezinnen staan op hun zoektocht naar 'n beter leven en geluk. Laten wij op deze dag, waarop wij het leven vieren, dat ons gegeven is met de wederopstanding van de Zoon ook stilstaan bij de oneindige liefde van God voor ieder van ons: Een liefde die iedere beperking of zwakte overstijgt.

En toch, hoe vaak wordt niet het kostbare geschenk van het leven geminacht. Hoeveel kinderen mogen niet eens het licht aanschouwen? Hoeveel sterven er van honger of blijven verstoken van de nodige zorg of worden slachtoffer van misbruik en geweld?

Hoeveel levens worden er tot koopwaar gemaakt in de groeiende mensenhandel? Op de dag waarop Christus ons heeft bevrijd van de slavernij van de dood roep ik iedereen op die politieke verantwoordelijkheid draagt om onophoudelijk de mensenhandel te blijven bestrijden en om onvermoeibaar door te werken om een eind te maken aan de uitbuiting en de slachtoffers vrijheid te brengen. Moge de Heer hun familie bijstaan met name diegenen die angstig nieuws van hun dierbaren afwachten en moge Hij hun troost en hoop bieden.

Moge 't licht van de wederopstanding onze geest verlichten en ons hart vermurwen, zodat wij ons bewust worden van de waarde van ieder mensenleven dat verwelkomd, beschermd en bemind moet worden.

Zalig Pasen aan iedereen.

Vertaling: KRO-NCRV - met toestemming overgenomen.