Urbi et Orbi: Een Kind is ons geboren

Paus Franciscus heeft in zijn traditionele kersttoespraak, Urbi et Orbi, opgeroepen tot vrede in alle gebieden met conflicten.

(het Urbi et Orbi start in de video vanaf 10 minuten)

Dierbare broeders en zusters, Zalig Kerstmis!

Vandaag beleeft de Kerk opnieuw het wonder van de Maagd Maria, Sint Jozef en de herders van Bethlehem, terwijl zij het pasgeboren kind aanbidden, liggend in de kribbe: Jezus, de Redder.

Op deze dag vol licht, weerklinkt de profetische aankondiging: “Want een kind wordt geboren, een zoon wordt ons gegeven. De heerschappij rust op zijn schouders; men noemt hem wonder van beleid, goddelijke held, vader voor eeuwig, vredevorst.” (Jes 9: 5)

De macht van dit kind, de Zoon van God en Zoon van Maria, is niet de macht van deze wereld, gebaseerd op macht en rijkdom. Het is de macht van liefde. Het is de macht die hemel en aarde gemaakt heeft, die leven geeft aan heel de schepping: aan mineralen, planten en dieren. Het is de kracht waardoor man en vrouw zich tot elkaar voelen aangetrokken en ze tot één vlees maakt, één bestaan. Het is de kracht die nieuw leven schept, fouten vergeeft, vijanden met elkaar verzoent en het kwade ombuigt in het goede. Het is de macht van God. Door deze macht van de liefde kon Jezus Christus zich ontdoen van zijn glorie en mens worden. Deze macht stelde hem in staat zijn leven te geven aan het kruis en op te staan uit de dood. Het is de macht van de dienstbaarheid, die in onze wereld het Koninkrijk van God bouwt, een koninkrijk van gerechtigheid en vrede.

Daarom ook ging de geboorte van Jezus vergezeld met het lied van de engelen, die verkondigden: “‘Glorie aan God in de hoogste hemel, en op aarde vrede onder de mensen in wie Hij een welgevallen heeft.” (Lk 2: 14)

Vandaag gaat deze boodschap uit naar de uiteinden van de aarde om zo alle mensen te bereiken, met name diegenen die getekend zijn door oorlog en zware conflicten. Conflicten die sterker lijken dan het verlangen naar vrede.

Vrede aan mannen en vrouwen in het door oorlog verscheurde Syrië, waar al veel te veel bloed is vergoten. Vooral in de stad Aleppo, waar de laatste weken de meest vreselijke gevechten hebben plaatsgevonden, is het zeer urgent dat, met het oog op het humanitair recht, bijstand en ondersteuning worden gegarandeerd voor de uitgeputte bevolking, die zich nog steeds in een uitzichtloze situatie bevindt, immens lijden en grote noden kent. Het is tijd dat de wapens voorgoed zwijgen, en de internationale gemeenschap via onderhandelingen actief streeft naar een oplossing, zodat de samenleving in het land kan worden hersteld.

Vrede aan vrouwen en mannen van het geliefde Heilige Land, het door God uitverkoren en geliefd land. Dat Israëli's en Palestijnen de moed en de vastberadenheid hebben om een nieuwe bladzijde in de geschiedenis te schrijven, waar de haat en wraak plaats maken voor de wil om samen te bouwen aan een toekomst van wederzijds begrip en harmonie. Mag Irak, Libië en Jemen – waar de volkeren lijden onder oorlog en de brutaliteit van het terrorisme – in staat zijn opnieuw eenheid en eendracht te vinden.

Vrede aan de mannen en vrouwen in verschillende delen van Afrika, met name in Nigeria, waar het fundamentalistisch terrorisme zelfs kinderen misbruikt om horror en dood te zaaien. Vrede in Zuid-Sudan en de Democratische Republiek Congo, zodat verdeeldheid kan worden geheeld en alle mensen van goede wil er naar streven het pad te gaan van ontwikkeling en delen, dat zij de voorkeur geven aan de cultuur van dialoog in plaats van de mentaliteit van het conflict.

Vrede aan vrouwen en mannen die tot op de dag van vandaag de gevolgen ondervinden van het conflict in Oost-Oekraïne, waar er dringend behoefte is aan een gezamenlijke wens hulp te brengen aan de burgerbevolking en de dat afspraken die zijn gemaakt ook werkelijk worden nagekomen en in praktijk gebracht.

We smeken om harmonie voor de geliefde mensen van Colombia, die op zoek zijn naar nieuwe en moedige wegen van dialoog en verzoening. Dat een dergelijke moed ook het geliefde Venezuela weet te motiveren om de nodige stappen te zetten die een einde maken aan de huidige spanningen, en zo samen te bouwen aan een toekomst van hoop voor de hele bevolking.

Vrede aan allen die, in verschillende gebieden, voortdurend lijden als gevolg van gevaren en aanhoudend onrecht. Dat Myanmar zich blijft inspannen om vreedzaam samenleven te bevorderen en, met de hulp van de internationale gemeenschap, blijven zorgen voor noodzakelijke bescherming en humanitaire hulp aan al diegenen die dat ernstig en dringend nodig hebben. Moge het Koreaanse schiereiland de spanningen die ze kent overwinnen en komen tot een hernieuwde geest van samenwerking.

Vrede aan allen die een dierbare hebben verloren als gevolg van brute terroristische daden, die angst en dood hebben gezaaid in de harten van vele landen en steden. Vrede – niet alleen met woorden, maar ook in concrete daden – voor onze verlaten en buitengesloten broeders en zusters, voor degenen die honger lijden en aan alle slachtoffers van geweld. Vrede aan ballingen, migranten en vluchtelingen, aan al degenen die in onze dagen slachtoffer zijn van mensenhandel. Vrede aan de volkeren die lijden als gevolg van de economische ambities van enkelingen, als gevolg van de pure hebzucht en afgoderij van geld, die leidt tot slavernij. Vrede aan de slachtoffers van de sociale en economische onrust, en voor degenen die de gevolgen van aardbevingen en andere natuurrampen moeten verdragen.

Vrede aan de kinderen, op deze speciale dag, waarop God kind werd, vooral die kinderen die beroofd zijn van de vreugde van de kindertijd als gevolg van honger, oorlog of egoïsme van de volwassenen.

Vrede op aarde voor alle mannen en vrouwen van goede wil, die elke dag in hun families en omgeving, in stilte geduldig werken aan een meer humane en rechtvaardige samenleving. Gevoed door de overtuiging dat alleen met vrede er een mogelijkheid is voor een welvarende toekomst voor iedereen.

Dierbare broeders en zusters,

Een kind is ons geboren, een Zoon ons gegeven. Hij is de vredevorst, Laten wij hem verwelkomen!

(vertaling Wilfred Kemp, KRO-NCRV)