Bericht van de prelaat (10 augustus 2021)

De prelaat van het Opus Dei nodigt ons uit hem te vergezellen met gebed voor zijn vijftigjarig priesterjubileum.

Mijn geliefde dochters en zonen, moge Jezus jullie behoeden!

Op 15 augustus, het Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming, zal het vijftig jaar geleden zijn dat ik priester ben gewijd. Hoewel alle dagen geschikt zijn om tot de Heer dat schietgebed te bidden dat we van Don Alvaro hebben geleerd – “dank U zeer, vergeef mij Heer, help mij meer” – zijn er momenten, zoals deze verjaardag, waarop deze woorden een bijzondere en intensere weerklank in de ziel krijgen.

Vergezellen jullie mij alsjeblieft met jullie gebed bij mijn dankzegging en bij mijn smeekbede om vergeving en hulp. Sluiten jullie in je gebed ook de achtentwintig andere numerairs in, die die dag priester gewijd zijn – zes van hen zijn reeds naar de hemel gegaan – en alle priesters van de Kerk.

Aan degenen van ons die op die 15e augustus 1971 de priesterwijding zouden ontvangen, heeft onze Vader een brief geschreven waarin hij onder andere zei: “Jullie zullen gewijd worden, mijn zonen, om de sacramenten toe te dienen en het Woord van God te verkondigen. Vooral het sacrament van boete en verzoening moet voor jullie een overheersende hartstocht zijn: jullie zullen vele uren in de biechtstoel moeten doorbrengen om de persoonlijke biecht te horen, waartoe jullie in je naastenliefde aangezet worden door de barmhartige liefde van Jezus, en waardoor jullie het goddelijke beeld van de Goede Herder, die de schapen één voor één opzoekt, weerspiegelen.”

Laten we onze toevlucht nemen tot de voorspraak van de heilige Jozefmaria opdat dat altijd voor alle priesters een realiteit zal zijn. We mogen ook niet vergeten dat wij allen, vrouwen en mannen met een priesterlijke ziel, ondanks onze beperkingen en gebreken, “middelaars kunnen zijn in Christus Jezus om alle dingen naar God te brengen opdat de goddelijke genade alles leven geeft”. En laten we zoals altijd ook onze toevlucht nemen tot de moederlijke hulp van de allerheiligste Maagd Maria.

Met alle genegenheid zegent jullie

jullie Vader

Milaan, 7 augustus 2021