Ieškantiems širdies ramybės – novena pal. Alvaro užtarimu

Tekstai 9 maldos dienoms, kuriuose kreipiamasi į palaimintąjį Alvarą del Portillo prašant užtarimo pas Dievą, kad pripildytų mus dvasinio giedrumo ir širdies ramybės sunkiose situacijose.

DVASINĖS GIEDROS NOVENA
palaimintojo Alvaro del Portillo užtarimu
ieškantiems širdies ramybės


NOVENA · Pirmoji diena

DIEVO VAIKŲ RAMYBĖ

Apmąstymas

Pal. Alvaro del Portillo atsidavimas „gautai misijai rėmėsi giliu dieviškosios įsūnystės suvokimu, skatinusiu stengtis susitapatinti su Kristumi visiškai pasitikint ir atsiduodant Tėvo valiai“ (DD).

„Suvokimas, kad esame labai mylimi Dievo vaikai, mus stipriai jaudina. Ir kaip neatskiriamas palydovas drauge su šia nuostabia dovana sielon nužengia gaudium cum pace, džiaugsmas ir ramybė“ (Pal. Alvaras, PL, 1988-05-01).

„Jis gyveno džiaugsmu kaip tas, kuris gyvena Viešpatyje ir su Viešpačiu; giedrumu, kurio negali sudrumsti joks nuovargis, kurio nenuslopina joks kentėjimas (...). Kaip kunigas, jis mokėjo įžiebti sieloje džiaugsmą patiriant dieviškosios įsūnystės tikrovę ir tokiu būdu įkvėpti apsisprendimą atsiversti“ (Vysk. J. Echevarria, JM, p. 693–694).

Prašymas

Viešpatie, pal. Alvaro užtarimu suteik man malonę kaskart vis labiau suprasti, kad visi pakrikštytieji esame mylimiausi Dievo vaikai (plg. Ef 5, 1), kad esame asmeniškai mylimi mūsų Dievo Tėvo: Tėvo, kuris mus mato, girdi, šaukia vardu, mumis rūpinasi ir yra šalia (plg. Mt 6, 25 ir t.).

Padaryk taip, kad sekdamas šv. Chosemarijos mokymu, kaip tai darė pal. Alvaras, įsitikinčiau, „kad Dievas nuolat esti greta su mumis. (...) Ir yra lyg mylintis Tėvas – kiekvieną mūsų myli labiau, negu visos pasaulio motinos gali mylėti savo vaikus, myli padėdamas mums, įkvėpdamas, laimindamas... ir atleisdamas“ (Kelias, 267).

Padėk man visiškai pasitikint Tavimi, Dieve Tėve, kupinam tikėjimo Tavo Dieviškąja Apvaizda, atsilsėti Tavyje, tuomet kad ir kas nutiktų, visada rasčiau giedrumą, ramybę ir Dievo vaikų džiaugsmą Tavyje.

Malda pal. Alvaro užtarimu

Dieve, gailestingasis Tėve, Tu palaimintajam vyskupui Alvarui suteikei malonę, su Mergelės Marijos pagalba, būti pavyzdingu ganytoju Bažnyčios tarnyboje ir šv. Chosemarijos, Opus Dei steigėjo, ištikimiausiu sūnumi ir įpėdiniu. Padėk ir man išmokti ištikimai atsiliepti į krikščioniškojo pašaukimo reikalavimus, visas savo gyvenimo akimirkas ir aplinkybes paversti progomis  Tave mylėti ir tarnauti Kristaus karalystei. Leisk, kad palaimintasis Alvaras būtų paskelbtas šventuoju, ir jo užtarimu suteik man šią malonę... (pridėkite savo prašymą). Amen.

Tėve mūsų... Sveika, Marija... Garbė Dievui – Tėvui...


NOVENA · Antroji diena

MALDOJE ATEINANTI RAMYBĖ

Apmąstymas

„Kupinas meilės Šventajai Dvasiai, nuolat paniręs maldon, stiprinamas Eucharistijos ir švelnaus pamaldumo Švenčiausiajai Mergelei Marijai“ pal. Alvaras galėjo sakyti, kad „visa yra gera, nes toks yra mūsų Dievas. Todėl visad galime džiaugtis!“ (DD ir JM, p. 202).

Jis įkvėpdavo „pasitikėjimo, saugumo, ramybės. Visa tai buvo ne tik žmogiška būsena, bet ir jo gilaus vidinio gyvenimo bei antgamtinio matymo pasekmė“ (F. Ponz, JM, pp. 196–197).

„Tokie jo asmenybės bruožai kaip gerumas, meilumas, giedrumas bei vidinė ir išorinė ramybė, apčiuopiamai išreiškė jo turtingą dvasinį gyvenimą“ (Kard. W. Braum, cituojamas PL).

Prašymas

Viešpatie, pal. Alvaro užtarimu suteiki man malonę būti „maldos siela“, kuri moka visada ir apie viską pasitikėdama kalbėti su Dievu.

O kad ypač sunkesnėmis gyvenimo akimirkomis aš susivokčiau eiti prie Tabernakulio, kuriame iš tikrųjų yra Jėzus, ir atiduoti visus rūpesčius Jo Mieliausiajai Širdžiai, taip pat ir Nekaltajai Marijos Širdžiai, kaip tai darydavo pal. Alvaras, būdamas įsitikinęs, kad ji visados įkvepia ramybę sielai, ypač maldingai besimeldžiančiai Šventuoju Rožiniu.

Padėk man, Viešpatie, sekti šv. Pauliaus patarimu: Niekuo per daug nesirūpinkite, bet visuose reikaluose malda ir prašymu su padėka jūsų troškimai tesidaro žinomi Dievui. Ir Dievo ramybė, pranokstanti visokią išmintį, sergės jūsų širdis ir mintis Kristuje Jėzuje (Fil 4, 6–7).

Malda pal. Alvaro užtarimu

Dieve, gailestingasis Tėve, Tu palaimintajam vyskupui Alvarui suteikei malonę, su Mergelės Marijos pagalba, būti pavyzdingu ganytoju Bažnyčios tarnyboje ir šv. Chosemarijos, Opus Dei steigėjo, ištikimiausiu sūnumi ir įpėdiniu. Padėk ir man išmokti ištikimai atsiliepti į krikščioniškojo pašaukimo reikalavimus, visas savo gyvenimo akimirkas ir aplinkybes paversti progomis Tave mylėti ir tarnauti Kristaus karalystei. Leisk, kad palaimintasis Alvaras būtų paskelbtas šventuoju, ir jo užtarimu suteik man šią malonę... (pridėkite savo prašymą). Amen.

Tėve mūsų... Sveika, Marija... Garbė Dievui – Tėvui...


NOVENA · Trečioji diena

NUOLANKUMAS - RAMYBĖS ŠALTINIS

Apmąstymas

Šv. Chosemarija, „nors ir buvo šventas, nuolat visų prašydavo melstis už jį. Man dar labiau reikia jūsų maldų. Man jų reikia labiau nei mūsų Steigėjui, nes esu vargšas žmogus, o man reikia sekti šventuoju“ (Pal. Alvaras, PL, 1975-09-30).

„Nuolankumas pasireiškia stipriu ir nuoširdžiu įsitikinimu, kad nesame geresni nei kiti, ir tuo pat metu tvirtu tikrumu, kad Dievas mus pašaukė tarnauti Jam įvairiomis kiekvienos akimirkos aplinkybėmis ir taip Jam atvesti daug sielų. Šis tikrumas mus pripildo optimizmo“ (Pal. Alvaras, PL, 1989-08-01).

„Nepamirškite, kad džiaugsmas yra vidinės ramybės padarinys ir tikra ramybė neatskiriama nuo gailesčio, nuolankaus ir nuoširdaus meilės skausmo dėl savo klaidų ir nuodėmių, kurias Dievas atleidžia šventuoju Atgailos sakramentu“ (Pal. Alvaras, PL, 1984-01-16).

Prašymas

Viešpatie, padaryk, kad visada atminčiau šiuos Jėzaus žodžius: Mokykitės iš manęs, nes aš romus ir nuolankios širdies, ir jūs rasite savo sieloms atgaivą (Mt 11, 29).

Suteik nuoširdumo pripažinti, kad daug mano rūpesčių ir baimių kyla iš savimeilės, perdėto rūpinimosi, ką kiti pagalvos, dėl liūdesio, kad blogai pasirodysiu, dėl minčių, kad nesu vertinamas, matant, kad nesu visų dėmesio centras... tai yra dėl mano puikybės.

Suteik man, Dieve, nuolankumo malonę, nes be jos „nėra nei meilės, nei jokios kitos dorybės ir todėl neįmanomas joks tikras krikščioniškas gyvenimas“ (Pal. Alvaras, PL, 1989-08-01). Kad mokėčiau mažiau galvoti apie save, savo svarbą, sėkmę bei norus ir daugiau rūpinčiausi kitais, kad būčiau laimingas galėdamas jiems padėti ir tarnauti.

Malda pal. Alvaro užtarimu

Dieve, gailestingasis Tėve, Tu palaimintajam vyskupui Alvarui suteikei malonę, su Mergelės Marijos pagalba, būti pavyzdingu ganytoju Bažnyčios tarnyboje ir šv. Chosemarijos, Opus Dei steigėjo, ištikimiausiu sūnumi ir įpėdiniu. Padėk ir man išmokti ištikimai atsiliepti į krikščioniškojo pašaukimo reikalavimus, visas savo gyvenimo akimirkas ir aplinkybes paversti progomis Tave mylėti ir tarnauti Kristaus karalystei. Leisk, kad palaimintasis Alvaras būtų paskelbtas šventuoju, ir jo užtarimu suteik man šią malonę... (pridėkite savo prašymą). Amen.

Tėve mūsų... Sveika, Marija... Garbė Dievui – Tėvui...


NOVENA · Ketvirtoji diena

RAMYBĖ LIGOJE IR SKAUSME

Apmąstymas

Po keblios ir skausmingos operacijos pal. Alvaras „visą laiką buvo ramus ir besišypsantis. (...) Jis patyrė daug nepatogumų, bet dėl nieko nesiskundė. Gydytojams ir personalui, slaugiusiems jį klinikoje, jis buvo pavyzdys“ (Mons. J. Alonso, JM, p. 377, 82 išnaša).

„Atrodo savaime suprantama, kad visą gyvenimą, kuriame tiek kančios, skausmo, darbo, ligų, pažeminimo ir kt., kun. Alvaras galėjo nugyventi su šitokia ramybe, giedrumu, gera nuotaika ir džiaugsmu tik iš Dievo malonės, skatinusios jį savo gyvenimą vienyti su Jėzaus Kristaus atperkamąja auka“ (Mons. I. Celaya, cituojamas KR).

„1979 m. gegužę jį ištiko pirmoji prieširdžių virpėjimo krizė. Nepaisant to, kun. Alvaras ir toliau liko visiškai atsidėjęs savo darbams, netgi kentėdamas stiprius galvos skausmus ir kitus negalavimus“ (Vysk. J. Echevarria, JM, p. 606).

Prašymas

Suteik, mano Dieve, malonę būti panašiam į pal. Alvarą, kad ramiai ir pasitikėdamas priimčiau ligą, negalavimus, nuovargį, skausmą ir pačią mirtį.

Viešpatie, jei leisi, kad gyvenime patirčiau skausmą dėl mylimo žmogaus mirties ar kančią dėl šeimos krizės, ar nerimą dėl nedarbo..., ištiesk man savo mylinčią ranką ir įkvėpk tokį sūnišką pasitikėjimą, kuris, kaip sakė šv. Chosemarija, kyla iš tikėjimo Apvaizda ir giedro bei džiaugsmingo atsidavimo Tavo švenčiausiajai Valiai.

Padaryk, kad sekdamas pal. Alvaro pavyzdžiu mokėčiau apkabinti kryžių, meiliai susivienijęs su atperkamąja Kristaus auka, ir vadovaučiausi šventojo Petro patarimu: Paveskite jam visus savo rūpesčius, nes jis jumis rūpinasi (1 Pt 5, 7).

Padėk man suprasti šių pal. Alvaro žodžių tiesą: „Jei mes visi apmąstysime, mylėsime, priimsime Dievo valią, tuomet mėgausimės neprilygstama laime būti su Švč. Trejybe net ir pačiomis sunkiausiomis akimirkomis“ (Pal. Alvaras, Homilija, 1992-02-14).

Malda pal. Alvaro užtarimu

Dieve, gailestingasis Tėve, Tu palaimintajam vyskupui Alvarui suteikei malonę, su Mergelės Marijos pagalba, būti pavyzdingu ganytoju Bažnyčios tarnyboje ir šv. Chosemarijos, Opus Dei steigėjo, ištikimiausiu sūnumi ir įpėdiniu. Padėk ir man išmokti ištikimai atsiliepti į krikščioniškojo pašaukimo reikalavimus, visas savo gyvenimo akimirkas ir aplinkybes paversti progomis Tave mylėti ir tarnauti Kristaus karalystei. Leisk, kad palaimintasis Alvaras būtų paskelbtas šventuoju, ir jo užtarimu suteik man šią malonę... (pridėkite savo prašymą). Amen.

Tėve mūsų... Sveika, Marija... Garbė Dievui – Tėvui...


NOVENA · Penktoji diena

RAMYBĖ PRIEŠTARAVIMŲ AKIVAIZDOJE

Apmąstymas

Pal. Alvaras „buvo herojiškumo pavyzdys (...) kalinamas religijos persekiojimo Ispanijoje metais (1936–1939) ir kęsdamas užsipuolimus dėl savo ištikimybės Bažnyčiai“ (DD).

„Tik vadovaudamiesi Šventojo Kryžiaus logika, kur sielvartas virsta vaistais ir mirtis nauju gyvenimu, galime įžvelgti paaiškinimą ir gilią prasmę to, kas lieka nesuprantama žmogiškam žvilgsniui“ (Pal. Alvaras, PL, 1978-09-29).

Kalbėdamas apie tam tikrus žmones, kurie skleidė melus, norėdami pakenkti Dievo darbui, palaimintasis Alvaras rašė: „Melskimės už juos, atnaujinkime atsiteisimo aktus Viešpačiui dėl jų padarytų įžeidimų ir nė akimirką nepraraskime ramybės. Taip elkimės diena iš dienos, stengdamiesi blogį paskandinti gėrio gausoje, nenuilstamai skleisdami tiesą“ (Pal. Alvaras, SB).

Prašymas

Tavęs prašau, mano Dieve, tokio tvirtumo ir ramybės, kuriuos pal. Alvaras Tavo malonės padedamas visad rodė persekiojamas, šmeižiamas ir susidūręs su piktavališkais kėslais dėl savo ištikimybės Bažnyčiai ir Opus Dei – tai Dievo tautos daliai, kuria rūpintis jam buvo patikėta.

Kai man sunku kantriai priimti neteisybes, nesutarimus arba sumišimą keliančius dalykus, meldžiu, kad mokėčiau laikytis patarimo, kurį davė pal. Alvaras patiriantiems tokias sunkias akimirkas: „Prieštaravimus leidžia Dievas ir kad būtume apvalyti, ir kad pajustume saldų Šventojo Kryžiaus svorį (...). Nepavargdami sėkite Kristaus ramybę ir meilę tokioje gausybėje širdžių, laukiančių jas išjudinsiančio balso“ (JM, p. 575, 60 išnaša).

Ir kad suprasčiau, kodėl šventieji atrodo pilni ramybės net ir skausmo, negarbės, skurdo ir persekiojimų apsuptyje. Atsakymas, kaip sakydavo pal. Alvaras, paprastas: „nes stengiasi susivienyti su dangiškojo Tėvo Valia, būti panašūs į Kristų“ (Pal. Alvaras, PL, 1987-05-01).

Malda pal. Alvaro užtarimu

Dieve, gailestingasis Tėve, Tu palaimintajam vyskupui Alvarui suteikei malonę, su Mergelės Marijos pagalba, būti pavyzdingu ganytoju Bažnyčios tarnyboje ir šv. Chosemarijos, Opus Dei steigėjo, ištikimiausiu sūnumi ir įpėdiniu. Padėk ir man išmokti ištikimai atsiliepti į krikščioniškojo pašaukimo reikalavimus, visas savo gyvenimo akimirkas ir aplinkybes paversti progomis Tave mylėti ir tarnauti Kristaus karalystei. Leisk, kad palaimintasis Alvaras būtų paskelbtas šventuoju, ir jo užtarimu suteik man šią malonę... (pridėkite savo prašymą). Amen.

Tėve mūsų... Sveika, Marija... Garbė Dievui – Tėvui...


NOVENA · Šeštoji diena

RAMYBĖ KYLANTI IŠ IŠTIKIMYBĖS

Apmąstymas

„Patikimą žmogų lydi gausi palaima (Pat 28, 20). Šie Šventojo Rašto žodžiai parodo būdingiausią vyskupo Alvaro del Portillo dorybę – ištikimybę. Ypač neginčijamą ištikimybę Dievui ir skubų bei dosnų Jo valios vykdymą; ištikimybę Bažnyčiai ir Popiežiui; ištikimybę kunigystei; ištikimybę krikščioniškam pašaukimui kiekvieną akimirką, visomis savo gyvenimo aplinkybėmis“ (DD).

„Jis buvo visiškai ištikimas Popiežiaus sūnus, nesvyruodamas atsidavęs jam ir jo mokymui“ (DD).

„Esu įsitikinęs, kad kun. Alvaras nuolat tarnavo Bažnyčiai kaip tik todėl, kad sekė Opus Dei steigėju kaip ištikimiausias sūnus. Šis pasakymas, randamas maldoje jo užtarimu, perteikia glausčiausią ir taikliausią jo asmenybės portretą“ (Vysk. J. Echevarría, JM, p. 694).

Prašymas

Viešpatie, suteik man malonę būti panašiam į pal. Alvarą, kuris nuo tos akimirkos, kai suvokė, kokia yra Dievo valia, ko Dievas prašo iš jo, atsiliepė „taip“ ir buvo ištikimas iki mirties.

Leisk man būti panašiam į jį ištikimybės dorybe, kurią jis taip brangino ir kuria džiaugsmingai bei dosniai gyveno, įkvėptas šv. Chosemarijos ištikimybės. Šią Steigėjo dorybę pal. Alvaras aiškino taip: „jo ištikimybė nebuvo našta, bet kasdien atnaujinamas džiaugsmas, trokštant į Meilę atsiliepti meile“ (Pal. Alvaras, PL, 1987-03-01).

Viešpatie, padaryk mano gyvenimą dosniu ir giedriu „taip“ – prireikus, herojišku – viskam, ko iš manęs prašai: „taip“ – Tau, „taip“ – mano krikščioniškam pašaukimui, „taip“ – mano šeimos pareigoms, „taip“ – prisiimtiems įsipareigojimams – ypač tiems, kuriuos prisiėmiau Tavo akivaizdoje, dvasiniams pasiryžimams, duotam žodžiui...

Prašau Tavęs malonės ramiai sutikti mirtį, vildamasis tą valandą išgirsti Jėzaus žodžius: Gerai, šaunusis ir ištikimasis tarne! Eikš į savo šeimininko džiaugsmą! (Mt 25, 21).

Malda pal. Alvaro užtarimu

Dieve, gailestingasis Tėve, Tu palaimintajam vyskupui Alvarui suteikei malonę, su Mergelės Marijos pagalba, būti pavyzdingu ganytoju Bažnyčios tarnyboje ir šv. Chosemarijos, Opus Dei steigėjo, ištikimiausiu sūnumi ir įpėdiniu. Padėk ir man išmokti ištikimai atsiliepti į krikščioniškojo pašaukimo reikalavimus, visas savo gyvenimo akimirkas ir aplinkybes paversti progomis Tave mylėti ir tarnauti Kristaus karalystei. Leisk, kad palaimintasis Alvaras būtų paskelbtas šventuoju, ir jo užtarimu suteik man šią malonę... (pridėkite savo prašymą). Amen.

Tėve mūsų... Sveika, Marija... Garbė Dievui – Tėvui...


NOVENA · Septintoji diena

RAMYBĖ, KANTRYBĖ IR ROMUMAS

Apmąstymas

„Niekas neprisimena nemalonaus jo poelgio ar bent menkiausio nekantrumo pasireiškimo susidūrus su kliūtimis, kritikos ar skundo žodžių kilus kokiam nors sunkumui“ (DD).

„Kun. Alvaras man yra vertinga pagalba: jis man padeda įveikti visus sunkumus ir, jei kartais negaliu paaiškinti visko, kas su manimi vyksta, jis tai numano ir mane supranta“ (V. Vince, 1946, JM, p. 281).

„Išties jis buvo tėvas, kaip jį vadindavo Dievo darbe. Norėdavai pas jį veikiau eiti išpažinties, o ne uždavinėti klausimus“ (V. Messori, JM, p. 685).

„Būkite kantrūs [kitų atžvilgiu], kaip Viešpats yra kantrus kiekvienam iš mūsų. Visad priimkite juos su meile: kad galėtų kreiptis į jus, kad atgautų užsidegimą po pralaimėjimo, kad jaustųsi suprasti, padrąsinti, mylimi!..“ (Pal. Alvaras, PL, 1986-10-02).

Prašymas

Viešpatie, suteik man palankumą, supratingumą ir kantrybę, kuriais nuolat gyveno pal. Alvaras ir kurie taip traukė jį pažinojusius, pripildydami jų širdis ramybės.

Suteik man malonę išlikti ramiam ir nugalėti pyktį, jei kas nors mane erzina, man priešgyniauja ar kenkia; ir malonę būti kantriam, kai dalykai, dėl kurių stengiausi, juda į priekį labai lėtai arba klostosi ne taip, kaip norėčiau.

Tavo padedamas noriu išvengti ūmių ir šiurkščių žodžių, nepratrūkti nekantrumu ir nepasitenkinimu. Padėk man nė apie vieną nekalbėti užgauliai ir nė dėl vieno piktai nesiskųsti.

Leisk man išmokti „gebėjimo išlaukti“ meno, kurio pal. Alvaras taip gerai išmoko iš šv. Chosemarijos. Kad prieš kalbėdamas, taisydamas ar įspėdamas kitus, leisčiau, jog praeitų pakankamai laiko ir to imčiausi tik pasimeldęs ir ramiai apmąstęs.

Malda pal. Alvaro užtarimu

Dieve, gailestingasis Tėve, Tu palaimintajam vyskupui Alvarui suteikei malonę, su Mergelės Marijos pagalba, būti pavyzdingu ganytoju Bažnyčios tarnyboje ir šv. Chosemarijos, Opus Dei steigėjo, ištikimiausiu sūnumi ir įpėdiniu. Padėk ir man išmokti ištikimai atsiliepti į krikščioniškojo pašaukimo reikalavimus, visas savo gyvenimo akimirkas ir aplinkybes paversti progomis Tave mylėti ir tarnauti Kristaus karalystei. Leisk, kad palaimintasis Alvaras būtų paskelbtas šventuoju, ir jo užtarimu suteik man šią malonę... (pridėkite savo prašymą). Amen.

Tėve mūsų... Sveika, Marija... Garbė Dievui – Tėvui...


NOVENA · Aštunntoji diena

ATLEIDŽIANČIOS ŠIRDIES RAMYBĖ

Apmąstymas

Pal. Alvaras „iš Viešpaties išmoko atleisti savo persekiotojams, už juos melstis, kunigiškai ištiesti savo rankas, visus pasveikinti su šypsena ir krikščionišku supratingumu“ (DD).

„Per šiuos beveik keturiasdešimt metų mačiau mons. del Portillo susiduriant su išmėginimais, kurie būtų sugniuždę bet kurį kitą: Viešpats dažnai leisdavo, kad Opus Dei būtų šmeižiamas, neteisingai įtarinėjamas ir kartais taptų begėdiškų ir žemų siekių taikiniu. Iš šventojo Chosemarijos buvo išmokęs atleisti ir neteisybę nustelbti meile. Apkabindavo kryžių, atleisdavo, nutylėdavo ir toliau tarnaudavo, dirbdavo“ (Kard. G. Cheli, JM, p. 687).

Kun. Alvaras „prašydavo žmonių iš Dievo darbo kai kuriose Europos šalyse vykstant didelei šmeižtų kampanijai atleisti ir suprasti; bandydavo juos paguosti patarle paskleisdamas gerą nuotaiką: „Vapsvos paprastai nenori misti prasčiausiais vaisiais.“ Taip pat žvelgė ir į man iškęsti tekusius sunkumus bei nesusipratimus“ (Mons. J. Gijsen, JM, p. 578).

Prašymas

Viešpatie, suteik man malonę būti į Tave panašiam atleidimo didybe: Tėve, atleisk jiems, nes jie nežino, ką darą (Lk 23, 34). Kad mokėčiau suprasti, atleisti, praleisti negirdomis netaktiškus, neteisingus ir įžeidžiančius kitų žodžius ar požiūrius. Kad tomis sudėtingomis akimirkomis laikyčiausi šv. Chosemarijos patarimo, kurį įstabiai įgyvendino pal. Alvaras: „Melstis, nutylėti, dirbti, atleisti, šypsotis“.

Mano Dieve, išvaduok mane nuo pagiežos: nuo minčių, žodžių arba elgesio, kylančio iš pykčio. Ir, jei bent kartą pastebėsiu, kad šie jausmai aptemdo mano širdį, leisk man atlikti gerą Išpažintį, kad per šį Gailestingumo sakramentą įgyčiau Dievo atleidimo ramybę.

Leisk mėgautis laime, kurią pal. Alvaras nusakė šiais žodžiais: „yra mažai tokių didžių džiaugsmų, kurie prilygsta apimančiam po gerai atliktos Išpažinties, jaučiant tą patį, ką pajuto sūnus palaidūnas: mūsų Dievo Tėvo, kuris mums atleidžia, apkabinimą!“ (Pal. Alvaras, Homilija, 1984-04-12).

Malda pal. Alvaro užtarimu

Dieve, gailestingasis Tėve, Tu palaimintajam vyskupui Alvarui suteikei malonę, su Mergelės Marijos pagalba, būti pavyzdingu ganytoju Bažnyčios tarnyboje ir šv. Chosemarijos, Opus Dei steigėjo, ištikimiausiu sūnumi ir įpėdiniu. Padėk ir man išmokti ištikimai atsiliepti į krikščioniškojo pašaukimo reikalavimus, visas savo gyvenimo akimirkas ir aplinkybes paversti progomis Tave mylėti ir tarnauti Kristaus karalystei. Leisk, kad palaimintasis Alvaras būtų paskelbtas šventuoju, ir jo užtarimu suteik man šią malonę... (pridėkite savo prašymą). Amen.

Tėve mūsų... Sveika, Marija... Garbė Dievui – Tėvui...


NOVENA · Devintoji diena

PERTEIKTI RAMYBĘ KITIEMS

Apmąstymas

„Viena iš pagrindinių [kun. Alvaro del Portillo] savybių – jis pats turėjo ramybę ir ją nešė kitiems. Todėl buvo tikras pavyzdys tai, kaip į bet kokį priešiškumą, į bet kokią daugiau ar mažiau skausmingą naujieną, į aplinkybes, į kurias paprastai reaguojama su pykčiu, jis visada reaguodavo antgamtiškai, atiduodamas į Dievo rankas viską, kas įvyko“ (Mons. T. Gutiérrez, cituojamas KR).

„Vienas iš dalykų, kurie mons. del Portillo asmenybėje ir gyvenime labiausiai traukė dėmesį, buvo jo giedrumas, vidinė ramybė. Turėjo ramybę ir ją duodavo“ (J. L. Soria, cituojamas KR).

„Jeigu esate supratingi, optimistai, ištikimi, jei aplinkui sėjate ramybę ir džiaugsmą, būkite tikri, kad nugalėsite susidariusius sunkumus ir iškelsite Kristų labai aukštai, visų žmogiškųjų veiklų viršūnėje“ (Pal. Alvaras, PL, 1986-10-02).

Prašymas

Mano Dieve, padaryk, kad pal. Alvaro pavyzdžiu visiems trokščiau „ramybės, kuri ateina iš Dievo, kurią Kristus atnešė į žemę, ramybės, kurios pasaulis negali duoti. Ramybės, kuri yra visų mūsų minčių, žodžių ir darbų vienybės su Dievu padarinys“ (Pal. Alvaras, 1989-10-01).

Kad niekad nepamirščiau, kaip sakydavo pal. Alvaras, jog „ramybė yra vienas iš Šventosios Dvasios buvimo mūsų sielose vaisių. Turėsime ramybę ir galėsime ją skleisti aplink, jei bendrausime su Parakletu, jei nuoširdžiai norėsime įvykdyti viską, ko iš mūsų prašo“ (Ten pat).

Viešpatie, Švč. Mergelės Marijos Taikos Karalienės užtarimu padaryk mane Kristaus ramybės nešėju visų širdims (plg. Mt 5, 9). Kad gyvenčiau vienybe su Dievu taip, jog apie mane būtų galima pasakyti tai, kas sakoma apie pal. Alvarą: „jam niekad netrūkdavo nuoširdžios, pilnos švelnumo šypsenos, kuri išties teikdavo džiaugsmą ir ramybę“ (JM, p. 197).

Malda pal. Alvaro užtarimu

Dieve, gailestingasis Tėve, Tu palaimintajam vyskupui Alvarui suteikei malonę, su Mergelės Marijos pagalba, būti pavyzdingu ganytoju Bažnyčios tarnyboje ir šv. Chosemarijos, Opus Dei steigėjo, ištikimiausiu sūnumi ir įpėdiniu. Padėk ir man išmokti ištikimai atsiliepti į krikščioniškojo pašaukimo reikalavimus, visas savo gyvenimo akimirkas ir aplinkybes paversti progomis Tave mylėti ir tarnauti  Kristaus karalystei. Leisk, kad palaimintasis Alvaras būtų paskelbtas šventuoju, ir jo užtarimu suteik man šią malonę... (pridėkite savo prašymą). Amen.

Tėve mūsų... Sveika, Marija... Garbė Dievui – Tėvui...

Autorius: Francisco Faus

Vertė Gabija Karpauskaitė


Novenoje cituojamos bibliografijos santrumpos

DD – Dekretas apie dorybes: Šventųjų skelbimo kongregacija. Dekretas apie Dievo tarno Alvaro del Portillo Diez de Solano, titulinio Vitos vyskupo ir Šventojo Kryžiaus ir Opus Dei asmeninės prelatūros prelato, dorybes. Paskelbtas Romoje 2012 m. birželio 28 d.

JM – Javier Medina Bayo. Álvaro del Portillo – Un hombre fiel (Alvaras del Portillo – ištikimas žmogus). Madridas: „Rialp“ l-kla, 2012.

SB – Salvador Bernal. Recuerdo de Álvaro del Portillo (Prisiminimai apie Alvarą del Portillo). Madridas: „Rialp“ l-kla.

PL – Pastoracinis mons. Alvaro del Portillo laiškas – [Pagrindinis pal. Alvaro pastoracinių laiškų citatų šaltinis yra Jose Antonio Loarte knyga Como Sal y como Luz. Selección de textos sobre la vida Cristiana (Kaip druska ir šviesa. Tekstų apie krikščioniškąjį gyvenimą rinkinys)].

KR – Mons. Fernando Ocariz, Opus Dei generalinio vikaro pranešimas Romoje, 2014 m. kovo 12–14 d. švęstame kongrese, minint šimtąsias mons. Alvaro del Portillo gimimo metines.

Bažnyčios aprobuota