Protección de menores

Conforme ás orientacións dadas pola Santa Sé, a Prelatura do Opus Dei en España conta desde 2013 con protocolos para a investigación de abusos a menores. Neste apartado explícase o funcionamento do protocolo e ofrécese unha dirección de contacto.

A Prelatura conta con un coordinador da protección dos menores de idade (proteccionmenores.es@opusdei.org).

Con data 20 de decembro de 2013 o Vicario Rexional do Opus Dei en España aprobou unhas Normas para a investigación en caso de acusacións de abuso sexual de menores e emitiu un Decreto (27- XII-2013) procedendo ao nomeamento dun Coordinador de protección de menores para España e dun Comité asesor constituído por dous sacerdotes e tres fieis laicos especialistas en Dereito civil, canónico e psicoloxía médica. O Vicario Rexional entregou unha copia destas Normas á Conferencia Episcopal Española. Seguen vixentes na actualidade sen prexuízo de modificación ulterior con base nas orientacións ou indicacións que, no seu caso, determine a Santa Sé ou a Conferencia Episcopal Española. A continuación resúmese o protocolo para a investigación en caso de acusacións de abuso sexual de menores:

a) Acusacións de abuso sexual de menores atribuídas a clérigos incardinados na Prelatura: No caso de sacerdotes ou diáconos incardinados na Prelatura, estas Normas son unha axuda para aplicar as disposicións do dereito universal contidas no c. 1717 do Código de Dereito Canónico, e no motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela, do 30 de abril de 2001, coa actualización do 21 de maio de 2010, sobre a investigación previa de acusacións de abuso sexual a menores. Están baseadas nas indicacións dadas pola Congregación para a Doutrina da Fe, na Carta Circular do 3 de maio de 2011. O ámbito de aplicación circunscríbese aos clérigos incardinados na Prelatura tanto na súa actividade pastoral como en calquera outro ámbito.

b) Acusacións de abuso sexual a menores atribuídas a un fiel laico da Prelatura:

1. A prelatura do Opus Dei só presta atención pastoral a entidades que traballen con menores de idade que dispoñan dunhas Normas de Convivencia ou Protocolos de prevención e actuación que procuren en todo momento unha contorna segura para os menores, estean adaptados á lexislación vixente, e inclúan unha actuación dilixente ante calquera denuncia.

2. Os fieis laicos da Prelatura, homes e mulleres, responden –como calquera cidadán– ante as leis civís de cada país. Cada un ten plena responsabilidade sobre os seus actos.

3. Os fieis laicos da Prelatura que traballen ou colaboren como empregados e voluntarios en entidades ou proxectos que sexan labores apostólicas da Prelatura estarán obrigados ao cumprimento das Normas e protocolos de protección ao menor aprobadas polos responsables. Cada unha destas institucións aplicará as súas normas e procedementos ao comportamento dos seus empregados e/ou voluntarios, que responderán ante os órganos de goberno das entidades e demais grupos sociais afectados (pais de alumnos, etc.).

4. Se a denuncia de abuso sexual a un menor diríxese contra un fiel laico da Prelatura o Vicario Rexional de España ou os Vicarios nas respectivas Delegacións deberán indagar prudentemente e tomar todas as medidas que consideren oportunas, con pleno respecto á presunción de inocencia. En España, a lei dispón, desde o ano 2015, que "toda persoa que tivese noticia, a través de calquera fonte de información, dun feito que puidese constituír un delito contra a liberdade e indemnidade sexual, de trata de seres humanos ou de explotación de menores, terá a obrigación de poñelo en coñecemento do Ministerio Fiscal sen prexuízo do disposto na lexislación procesual penal" (Lei Orgánica 1/1996, do 15 de xaneiro, de Protección Xurídica do Menor, art. 13.4). O Vicario Rexional e os Vicarios dunha Delegación que recibisen unha denuncia contra un sacerdote ou contra un fiel laico da Prelatura (home ou muller, solteiro ou casado), encargaranse de dar cumprimento ao disposto na lei.

Quen o desexe pode contactar co Coordinador de protección de menores de idade, ao correo proteccionmenores.es@opusdei.org, sen prexuízo de acudir a outras autoridades competentes para estes casos.