Number of articles: 13

Nepropadejme únavě

Papež František zakončil cyklus katechezí o listě svatého Pavla Galaťanům a připomenul, že apoštol představuje víru „ne jako utěšující a uklidňující prostředek, ale jako stimul, který nás vybízí, abychom nehřešili a následovali život Ducha“.

Z církve a od papeže

Ovoce Ducha

Při generální audienci uvažoval papež František o kázání svatého Pavla Galaťanům. Apoštol jim říká, že se musí „ztotožnit“ s Ježíšem na kříži. Řekl, že to je to, co umožňuje přijmout dar Ducha svatého, uschopňuje dosáhnout na dary, které vypočítává svatý Pavel: „láska, milost, pokoj, shovívavost, vlídnost, dobrota, věrnost, tichost, zdrženlivost“.

Z církve a od papeže

Svoboda se uskutečňuje v lásce

Papež František vysvětlil, co znamená svoboda pro křesťana. Řekl, že nespočívá v tom, že dělám to, co se mi „líbí“, pokud to znamená nechat se ovládat „instinkty, pudy a sobeckými žádostmi“. Řekl, že „tato svoboda nás vyprazdňuje“. Vysvětlil, že opravdová svoboda „je vedená láskou a projevuje se službou druhým“.

Z církve a od papeže

Křesťanská svoboda jako kvas všeobecného osvobození

Papež František při generální audienci vysvětlil význam slova „inkulturace“, složitý proces hlásání evangelia jiným národům a kulturám. Řekl, že „toto je opravdový význam inkulturace, že můžeme hlásat Krista Spasitele a zároveň respektovat to dobré a autentické, co v každé kultuře a společnosti existuje, a rovněž bereme do úvahy její neustálý vývoj“.

Z církve a od papeže

Život ve víře

Papež František při generální audienci vysvětlil nauku o opsravedlnění, o které mluví ve svých listech svatý Pavel. Poznamenal, že „ospravedlnění z víry zdůrazňuje přednostní postavení milosti, kterou Bůh nabízí všem, kdo věří v jeho Syna, aniž by činil nějaké rozdíly.“

Z církve a od papeže

Jsme Boží děti

Papež při generální audienci uvažoval o části listu Galaťanům, v němž svatý Pavel připomíná, že my křesťané „jsme Boží děti skrze víru v Ježíše Krista“. Dále poznamenal, že křesťan má k němu zvláštní vztah, protože díky křtu se lidé stávají „bratry Krista“, což umožňuje, „že se k Bohu obracíme s důvěrou a nazýváme ho Otcem“.

Z církve a od papeže

Pošetilí Galaťané

Bůh je nám stále nablízku ve své dobrotě.

Z církve a od papeže

Nebezpečí Zákona

Papež František připomněl bratrské napomenutí, které udělil svatý Pavel svatému Petru: „aby se vyhnul kritice, dělal rozdíly mezi křesťany pocházejícími z židovství a těmi, kteří byli dříve pohany“. „Pokrytectví je strach otevřeně říci pravdu, před druhými lidmi vystupovat nebo předstírat něco jiného, než jsme“, řekl papež.

Z církve a od papeže

Přípravný význam zákona

Papež při katechezi vysvětlil, že křesťanská dospělost spočívá v přechodu od dodržování Božích přikázání k „angažovanému životnímu stylu, v němž si uvědomujeme milost, že jsme Božími dětmi“.

Z církve a od papeže

Mojžíšův zákon

Při středeční katechezi papež vysvětlil, že „Zákon“ nemůže být absolutní; tj. že dodržování zákona není zárukou „smlouvy s Bohem“. Jako příklad dal svatého Pavla, který předkládá radikální novost křesťanského života, aniž by se proti židovskému zákonu stavěl.

Z církve a od papeže