Životopis dona Álvara del Portillo

Álvaro del Portillo (Madrid 1914 - Rím 1994) prevzal v roku 1975, po smrti sv. Josemaríu Escrivá, vedenie Opus Dei. Túto prácu vykonával v duchu vernosti a oddanosti. Veľkoryso slúžil Cirkvi viacero rokov v kňazskej službe, v rámci ktorej pôsobil aj v rôznych komisiách Druhého vatikánskeho koncilu. Ján Pavol II. ho v roku 1991 vysvätil za biskupa.

Opus Dei - Životopis dona Álvara del Portillo

Álvaro del Portillo sa narodil v Madride (Španielsko) dňa 11. marca 1914, v zbožnej katolíckej rodine ako tretie z ôsmych detí. Získal doktorát zo stavebného inžinierstva, z filozofie a kanonického práva.

V roku 1935 vstúpil do Opus Dei založeného sv. Josemaríom Escrivá dňa 2. októbra 1928. Žil v úplnej vernosti svojmu povolaniu v Opus Dei, čo sa prejavovalo jeho snahou posväcovať sa profesionálnou prácou, plnením si svojich každodenných povinností ako aj jeho horlivou apoštolskou činnosťou vykonávanou medzi spolužiakmi a kolegami. Zakrátko sa stal veľkou oporou sv. Josemaríu a takmer štyridsať rokov žil po jeho boku ako jeho najbližší spolupracovník.

Dňa 25. júna 1944 bol vysvätený za kňaza. Od tohto momentu sa úplne venoval už iba svojej pastoračnej práci slúžiac členom Opus Dei, ako aj celému ľudstvu. V roku 1946 sa spolu so sv. Josemaríom Escrivá presťahoval do Ríma. Jeho neúnavná služba Cirkvi sa navyše prejavovala aj v horlivosti, s akou plnil úlohy, ktorými ho Svätá stolica poverila ako poradcu viacerých pápežských kongregácií a rád (napr. Kongregácia pre náuku viery, Kongregácia pre klerikov, Kongregácia pre procesy svätorečenia a Pápežská rada pre sociálnu komunikáciu). Týkalo sa to predovšetkým jeho aktívnej spolupráce pri činnostiach súvisiacich s Druhým vatikánskym koncilom.

Na druhom vatikánskom koncile zastával viaceré funkcie, najprv ako predseda prípravnej komisie pre laikov, a potom ako sekretár Komisie pre poslušnosť klerikov, a taktiež ako poradca ďalších komisií. Jeho knihy Veriaci a laici v Cirkvi (1969) a Kňazské povolanie (1970) sú vo veľkej miere plodom týchto skúseností. Ako člen komisie pre revíziu kanonického práva taktiež spolupracoval pri návrhu súčasného Kódexu vyhláseného v roku 1983 pápežom Jánom Pavlom II.

Prvý nástupca zakladateľa

Dňa 15. septembra 1975 bol zvolený za prvého nástupcu sv. Josemaríu. Dňa 28. novembra 1982, po zriadení Opus Dei ako osobnej prelatúry, ho svätý Otec Ján Pavol II. vymenoval za preláta Opus Dei a dňa 6. januára 1991 ho vysvätil za biskupa. Celé pôsobenie dona Álvara vo vedúcej funkcii sa vyznačovalo vernosťou zakladateľovi ako aj jeho posolstvu, ktoré hlásal a neúnavnou pastoračnou činnosťou zameranou na rozšírenie apoštolských aktivít prelatúry s cieľom slúžiť Cirkvi.

Všetky jemu zverené úlohy vykonával s veľkou horlivosťou, prameniacou v duchu učenia sv. Josemaríu Escrivá, v hlbokom uvedomovaní si Božieho detstva, ktoré bolo plodom pôsobenia Ducha Svätého. V ňom nachádzal túžbu zjednocovať sa s Kristom odovzdávať sa s dôverou Božej vôli. Táto túžba bola neustále živená modlitbou, Eucharistiou a veľkou úctou k Panne Márii. Jeho láska k Cirkvi sa prejavovala v pevnej jednote so sv. Otcom a biskupmi. Jeho duchovný portrét odzrkadľovala láska ku všetkým, neúnavná starostlivosť o jeho dcéry a synov v Opus Dei, pokora, múdrosť a sila, radosť a jednoduchosť, sebazapieranie sa a veľká horlivosť, s akou sa snažil priviesť duše ku Kristovi, rovnako ako láskavosť, vyrovnanosť a dobrá nálada, ktorú okolo seba šíril. Jeho horlivosť privádzať duše ku Kristovi reflektovalo aj jeho biskupské motto: Regnare Christum volumus! Chceme, aby vládol Kristus!

V skorých ranných hodinách dňa 23. marca 1994, keď Boh povolal svojho dobrého a verného služobníka k sebe, prešlo len niekoľko hodín od jeho návratu z púte vo Svätej zemi, kde otec Álvaro v duchu hlbokej modlitby a zbožnosti nasledoval Ježišove kroky od Nazareta po Svätý hrob. Ráno predtým slúžil svoju poslednú svätú omšu vo Večeradle v Jeruzaleme.

V ten istý deň sa Sv. otec Ján Pavol II. prišiel pomodliť pred jeho pozostatkami uloženými v súčasnosti v krypte kostola prelatúry „Svätej Márie Pokoja“ v Ríme, Viale Bruno Buozzi 75, sprevádzanými modlitbou a náklonnosťou veriacich Opus Dei, ako aj tisícov ďalších, ktorí ho poznali.

Bol blahorečený 27. septembra 2014.