Ut sit

Constituţia Apostolică ”Ut sit” prin care Ioan Paul al II-lea a ridicat Opus Dei la statutul de prelatură personală a Bisericii Catolice în noiembrie 1982.

Ioan Paul, Episcop,
Slujitor al slujitorilor lui Dumnezeu,
spre veşnică amintire,
Pentru a fi un instrument autentic şi eficace al misiunii sale de mântuire pentru viaţa lumii, Biserica, cu o foarte mare speranţă, îşi îndreaptă grija sa maternă şi atenţia asupra Opus Dei, fondată din inspiraţie divină de către slujitorul lui Dumnezeu Josemaría Escrivá de Balaguer la Madrid, la 2 octombrie 1928.
Încă de la începuturile sale, această instituţie s-a străduit într-adevăr nu numai să clarifice dar şi să ducă la realizare misiunea laicilor în Biserică şi în societatea umană, ca şi să exprime în fapte învăţătura chemării universale la sfinţenie, şi să promoveze în sânul tuturor claselor sociale sfinţenia prin muncă şi prin activitatea profesională. Prin intermediul Societăţii sacerdotale a Sfintei Cruci, ea a căutat să facă acelaşi lucru pentru preoţii diocezani în exercitarea slujirii lor.
Opus Dei, dezvoltându-se cu ajutorul harului lui Dumnezeu, ajungând să se răspândească şi să activeze în numeroase dieceze din lumea întreagă, ca un trup apostolic format din preoţi si laici, bărbaţi şi femei, şi care era în acelaşi timp organizat şi unitar - unitate se spirit, de scop, de guvernământ şi de formare spirituală -, s-a dovedit necesară acordarea unui statut juridic care să răspundă caracteristicilor sale specifice. Fondatorul Opus Dei însuşi, în 1962, a cerut Sfântului Scaun, cu o smerită încredere, să găsească pentru această instituţie un statut eclezial potrivit, ţinând cont de natura sa teologică şi de originalitatea sa, în vederea unei mai mari eficacităţi apostolice.
După ce Conciliul ecumenic Vatican II a introdus în organizarea Bisericii tipul de prelaturi personale pentru îndeplinirea unor sarcini pastorale speciale - decretul Presbyterorum ordinis nr. 10, devenind executiv prin motu proprio Ecclesiae sanctae, 1, nr. 4 - părea că acesta se adapta în primul rând pentru Opus Dei. De aceea, predecesorul nostru Paul al VI-lea, de fericită memorie, primind cu bunăvoinţă cererea slujitorului lui Dumnezeu Josemaría Escrivá de Balaguer, i-a conferit puterea de a convoca un Congres general special care sub conducerea sa, ar fi avut ca sarcină să înceapă studierea unei transformări a Opus Dei, făcându-o cât mai conformă cu natura sa şi cu normele Conciliului Vatican II.
Noi înşine am dispus în mod clar ca acest studiu să fie continuat, şi, în anul 1979, am însărcinat Sacra Congregaţie pentru Episcopi, de care ţinea problema prin natura sa, să supună unei examinări cererea oficială ce fusese prezentată de Opus Dei, după ce va fi luat în considerare cu atenţie toate datele problemei, atât cele de drept cât şi cele de fapt.
Bineînţeles că această Congregaţie, ocupându-se de această problemă, a examinat în detaliu atât din punct de vedere istoric cât şi din punct de vedere juridic şi pastoral problema care i-a fost prezentată, aşa încât, fiind înlăturată orice îndoială asupra fondării sale, s-a dovedit a fi evidentă posibilitatea şi forma concretă a unui răspuns pozitiv la cerere, oportunitatea şi utilitatea transformării dorite de Opus Dei în prelatură personală.
De aceea, Noi, în deplinătatea puterii noastre apostolice, după ce am primit avizul venerabilului nostru frate, Cardinalul Sfintei Biserici romane, prefectul Sacrei Congregaţii pentru Episcopi, şi suplinind, în măsura în care aceasta ar fi necesar, consimţământul celor care au sau care cred că vor avea un interes în acest sens, decretăm şi dorim să fie pus în practică ceea ce urmează.
I
Opus Dei este ridicat la statutul de Prelatură personală de dimensiune internaţională, sub numele de Prelatura Sfintei Cruci şi a Opus Dei, sau, prescurtat, Opus Dei. Societatea sacerdotală a Sfintei Cruci este ridicată cu aceeaşi ocazie la statutul de asociaţie de clerici asociată intrinsec Prelaturii.
II
Prelatura este instituită conform normelor generale de drept şi a celor din prezenta Constituţie, ca şi conform propriilor statute care primesc numele de "Codul de drept specific al Opus Dei".
III
Jurisdicţia Prelaturii personale se extinde la clericii care sunt încardinaţi în ea, ca şi la laicilor care se consacră îndatoririlor apostolice ale Prelaturii - aceştia din urmă numai în ceea ce priveşte îndeplinirea obligaţiilor particulare pe care şi le-au asumat în formă juridică printr-o convenţie cu Prelatura; şi unii şi alţii depind de autoritatea Prelatului în ce priveşte realizarea îndatoririi pastorale a Prelaturii, conform cu ceea ce este prescris în articolul precedent.
IV
Ordinariul propriu al Prelaturii Opus Dei este Prelatul său, a cărui alegere, efectuată conform prevederilor dreptului general şi particular, trebuie confirmată de către Suveranul Pontif.
V
Prelatura depinde de Sfânta Congregaţie pentru Episcopi şi, după natura subiectului în cauză, va trata problemele împreună cu alte dicasterii ale Curiei romane.
VI
O dată la cinci ani, Prelatul va prezenta Pontifului Roman, prin intermediul Sacrei Congregaţii pentru Episcopi, un raport asupra stării Prelaturii ca şi asupra felului în care se desfăşoară activitatea apostolică.
VII
Conducerea centrală a Prelaturii îşi are sediul la Roma. Oratoriul Sfânta Maria a Păcii, aflat în sediul central al Prelaturii, este ridicat la statutul de biserică prelatică.
În plus, Reverendissimul Alvaro del Portillo, ales regulamentar ca preşedinte general al Opus Dei la 15 septembrie 1975, este confirmat şi numit Prelat al Prelaturii personale a Sfintei Cruci şi al Opus Dei, care a fost instituită.
În sfârşit, pentru buna punere în practică a toate acestea, îl desemnăm pe venerabilul Frate Romolo Carboni, Arhiepiscop titular de Sidon şi Nunţiu Apostolic în Italia, conferindu-i puterile necesare şi potrivite, inclusiv cea de a subdelega pentru problemea în discuţie orice persoană constituită în demnitatea ecleziastică, cu obligaţia de a trimite cât mai curând la Sacra Congregaţie pentru Episcopi un exemplar original al actului ce constată punerea în aplicare.
În pofida oricărui lucru contrar.
Dat la Roma, în Sfântul Petru, la 28 noiembrie al anului 1982, al cincilea al pontificatului nostru.
Augustinus card. CASAROLI, Secretar de Stat
Sebastianus card. BAGGIO, Prefect al Sacrei Congregaţii pentru Episcopi
Josephus DELTON, Protonotar Apostolic
Marcellus ROSSEITI, Protonotar Apostolic.