Paus Franciscus benoemt Mgr. Fernando Ocáriz tot nieuwe prelaat Opus Dei

Gisteravond heeft paus Franciscus Mgr. Fernando Ocáriz Braña benoemd tot prelaat van het Opus Dei. De paus heeft hiermee nog op dezelfde dag de keuze bevestigd van het derde verkiezingscongres van de prelatuur.

Mgr. Fernando Ocáriz, nieuwe prelaat van het Opus Dei.

Gisteravond heeft paus Franciscus Mgr. Fernando Ocáriz Braña benoemd tot prelaat van het Opus Dei. De paus heeft hiermee de keuze bevestigd van het derde verkiezingscongres van de prelatuur.
Vanaf het moment van zijn benoeming is hij prelaat met de bevoegdheden die daarbij horen. Hij gebruikt daarom de attributen (ring, borstkruis, mijter en herdersstaf) die eigen zijn aan een kerkelijk gezagsdrager en heeft een jurisdictie die vergelijkbaar is met die van de bisschoppen.

Met deze benoeming wordt Mgr. Fernando Ocáriz de derde opvolger van de heilige Jozefmaria aan het hoofd van de prelatuur. Tot dit moment was hij auxiliair-vicaris van het Opus Dei en werkte hij nauw samen met de prelaat Mgr. Javier Echevarría, die op 12 december j.l. is overleden. Nu staat voor het eerst een opperherder aan het hoofd van de prelatuur die niet meer direct met de stichter heeft samengewerkt.

Mgr. Fernando Ocáriz is op 27 oktober 1944 in Parijs geboren als zoon van Spaanse ouders. Deze waren vanwege de Spaanse Burgeroorlog (1936-1939) in ballingschap in Frankrijk. Hij is de jongste van acht broers en zussen.

Hij heeft in 1966 aan de Universiteit van Barcelona, waar hij lid werd van het Opus Dei, een graad in de natuurkunde behaald en in 1969 aan de Pauselijke Universiteit van Lateranen in de theologie. In 1971 werd hij doctor in de theologie aan de Universiteit van Navarra. Datzelfde jaar is hij priester gewijd. In de eerste jaren van zijn priesterschap heeft hij zich in het bijzonder toegelegd op de pastoraal met jongeren en studenten.

Sinds 1986 is hij consultor van de Congregatie voor de Geloofsleer en van twee andere afdelingen van de Romeinse Curie: de Congregatie voor de Clerus (2003) en de Pauselijke Raad ter Bevordering van de Nieuwe Evangelisatie (2011). In 1989 werd hij lid van de Pauselijke Theologische Academie. Hij was in de tachtiger jaren een van de professoren die de pauselijke universiteit van het Heilig Kruis (Rome) oprichtten. Daar was hij professor in de Fundamentele theologie.

Onder zijn publicaties op theologisch vlak zijn opvallend de boeken op het gebied van christologie: The mystery of Jesus Christ: a Christology and Soteriology textbook enHijos de Dios en Cristo. Introducción a una teología de la participación sobrenatural. Andere publicaties behandelen theologische en filosofische thema’s als Amar con obras: a Dios y a los hombre en Naturaleza, gracia y gloria, met een voorwoord van kardinaal Ratzinger. In 2013 is een interview in boekvorm gepubliceerd met Rafael Serrano met de titel Sobre Dios, la Iglesia y el mundo (Over God, de Kerk en de wereld). Onder zijn werken zijn twee filosofische studies: Het marxisme: theorie en praktijk van een revolutie; Voltaire: traktaat over de tolerantie. Bovendien is hij medeauteur van talrijke monografieën en heeft hij veel theologische en filosofische artikelen geschreven.

Sinds 1994 is hij algemeen vicaris van het Opus Dei en in 2014 is hij tot auxiliair-vicaris van de prelatuur benoemd. Gedurende de laatste 22 jaar heeft hij de vorige prelaat, mgr. Javier Echevarría, vergezeld op diens pastorale bezoeken aan meer dan 70 landen. Hij woonde bij de heilige Jozefmaria Escrivá, de stichter van het Opus Dei, in de zestiger jaren toen hij theologie studeerde. Hij heeft van jongs af graag getennist en doet dat nog steeds.

De nieuwe prelaat zal de komende dagen aan de deelnemers van de congressen de namen van zijn vicarissen voorleggen, evenals de namen van de overige nieuwe leden van de beide algemene raden die hem gedurende de eerstvolgende acht jaar zullen bijstaan. Het Opus Dei is intussen in 67 landen werkzaam. Van de 92.600 gelovigen van de prelatuur is 98% leek; er zijn meer vrouwen (57%) dan mannen (43%). 70% van de leden is getrouwd, de rest beleeft het apostolisch celibaat, waarvan 2% priester zijn. Bovendien behoren ongeveer 1900 diocesane priesters tot het Priesterlijk Genootschap van het Heilig Kruis, dat aan het Opus Dei verbonden is. Onder de medewerkers van het Opus Dei bevinden zich mensen van alle christelijke kerkgenootschappen en overige godsdiensten, evenals niet-gelovigen, die de doeleinden van de prelatuur willen steunen.

In een eerste reactie toont de Nederlandse regionaal-vicaris Christian van der Ploeg, die zelf aan het verkiezingscongres deelgenomen heeft, verheugd: "Ik ben blij dat hij over veel bestuurservaring beschikt. Hij straalt rust en wijsheid uit. Hij heeft verschillende malen onze vorige prelaat vergezeld bij zijn bezoeken aan ons land en kent ons goed".

Gelukwensen van kardinaal Schönborn

Kardinaal Christoph Schönborn wenst de pas gekozen prelaat “Gods zegen voor zijn nieuwe taak”.

De aartsbisschop van Wenen en voorzitter van de Oostenrijkse bisschoppenconferentie toont zich verheugd over diens verkiezing: “Ik ken Fernando Ocáriz persoonlijk door onze samenwerking in de Congregatie voor de geloofsleer en de Catechismus. Hij iseen helder en genuanceerd denker die graagin dialoog met anderen treedt.

Tegelijk is hij een zielenherder, die de eenheid met de paus en het leergezag bevordert, terwijl zijn hart bij het pastoraat ligt. Ik waardeer hem om zijn bedachtzame, vriendelijke en evenwichtige natuur”, meldt kardinaal Schönborn de persdienst van het Opus Dei in Oostenrijk.

Foto's van Mgr. Fernando Ocáriz.