Lichtstraal

Iedere heilige is als een lichtstraal die uit het woord van God stroomt. De Heilige Schrift als inspiratiebron voor de heiligen.

Op 11 november 2010 werd de Postsynodale Apostolische Exhortatie Verbum Domini van Paus Benedictus XVI gepresenteerd, waarin hij een samenvatting geeft van de twaalfde gewone Bisschoppensynode die in oktober 2008 gehouden werd over "Het Woord van God in het leven en de zending van de Kerk".

In deze recente apostolische exhortatie Verbum Domini wijdt Paus Benedictus XVI een hoofdstuk aan de rol van de heiligen in de interpretatie van de heilige Schrift. Hierbij noemt hij de bijdragen van een reeks heiligen, waaronder de heilige Jozefmaria.

Het is absoluut niet toevallig dat de grote spirituele stromingen in de geschiedenis van de Kerk voortgekomen zijn uit een expliciete verwijzing naar de Heilige Schrift.

Ik denk bijvoorbeeld aan de heilige Antonius die ontroerd werd door het horen van de volgende woorden van Christus: “Wil je volmaakt zijn, ga dan naar huis, verkoop wat je bezit en geef het aan de armen; daarmee zul je een schat in de hemel bezitten. En kom dan terug om Mij te volgen". (Mt 19,21). Niet minder treffend is de vraag gesteld door de heilige Basilius in de Moralia: “Wat is kenmerkend voor het ware geloof? Totale en onvoorwaardelijke zekerheid dat de woorden geïnspireerd door God waar zijn... Wat is kenmerkend voor de ware gelovige? Dat zij hun leven met dezelfde totale zekerheid onderwerpen aan de betekenis van de woorden van de Heilige Schrift, zonder iets weg te durven laten of toe te voegen".

De heilige Benedictus verwijst in zijn Rule, naar de Heilige Schrift als “de meest perfecte norm voor het leven van de mens”.

Over de heilige Franciscus van Assisi leren we van Thomas van Celano; “toen hij hoorde dat de leerlingen van Christus geen goud, geen zilver en geld mochten bezitten, geen tas mochten dragen, geen brood, geen staf voor de reis, geen sandalen noch twee tunieken... terwijl ze de Heilige Geest bejubelden, schreeuwde hij meteen: ‘Dit is wat ik wil, dit is waar ik om vraag, met heel mijn hart verlang ik ernaar om dit te doen!’”. De heilige Clara van Assisi deelde de religieuze ervaring van de heilige Franciscus volledig: “De manier van leven van de orde van de Arme Zusters - schrijft ze - is deze: "het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus naleven”. Zo ook, de heilige Dominicus “hij toonde zich overal een man van het Evangelie te zijn, in woord en in daad”, en wilde dat zijn broeders eveneens “mannen van het Evangelie” zouden zijn. Carmelites de heilige Teresa van Ávila, die in haar geschriften steeds Bijbelse beeltenissen gebruikt om haar mystieke religieuze ervaringen te verklaren, zegt dat Jezus zelf haar openbaarde dat “al het kwaad in de wereld is afgeleid van het feit dat we de waarheden van de Heilige Schrift niet goed kennen”. De heilige Thérèse van het Kind Jezus ontdekte dat liefde haar persoonlijke roeping was door het Evangelie vlijtig te bestuderen, vooral de hoofdstukken 12 en 13 van de Eerste brief aan de Corinthiërs; dezelfde heilige beschrijft de aantrekkingskracht van het Evangelie: “Zo gauw ik een blik werp op het Evangelie, adem ik meteen de geur van het leven van Jezus en dan weet ik waar ik moet zijn”.

Iedere heilige is als een lichtstraal die uit het woord van God stroomt: we kunnen denken aan de heilige Ignatius van Loyola in zijn zoektocht naar de waarheid en met zijn inzicht in de geest; de heilige Johannes Bosco in zijn passie voor de educatie van jongeren; de heilige Johannes Maria Vianney met zijn bewustzijn van de grootsheid van het priesterschap als een gave en een taak; de heilige Pius van Pietrelcina in zijn dienstbaarheid als een instrument van goddelijke barmhartigheid; de heilige Jozefmaria Escrivá in de verkondiging van de algemene roeping tot heiligheid; de zalige Teresa van Calcutta, de missionaris van God's barmhartigheid voor de armsten van de armen, en dan de martelaren van het nationaalsocialisme en communisme, vertegenwoordigd door de heilige Teresa Benedicta van het Kruis (Edith Stein), een Carmelites, en door de zalige Aloysius Stepinac, kardinaal van Zagreb.

De prelaat van het Opus Dei becommentarieert in zijn brief van december 2010: Deze woorden zijn voor ons – vanzelfsprekend – reden tot veel vreugde. Tegelijkertijd doen ze een beroep op ons verantwoordelijkheidsbesef. We kunnen zien hoe we meer profijt hebben van het onderricht van onze Vader (de heilige Jozefmaria) en hoe zijn boodschap nog verder te verspreiden is, waardoor wij onze liefde voor God en voor de Kerk meer kunnen uiten.

Het is goed opnieuw de woorden van de heilige Jozefmaria in herinnering te brengen, die hij in de dertiger jaren van de vorige eeuw schreef. Je hebt de plicht heilig te worden. - Ja, jij ook! - Denk je soms dat dit uitsluitend een taak is voor priesters en kloosterlingen? Tegen allen, zonder uitzondering, zei de Heer: “Weest volmaakt, zoals mijn Hemelse Vader volmaakt is (Mt. 5,48)”. (De Weg, nr. 291). Zij laten zien hoe het woord van God door de verkondiging van de heiligen licht brengt op alle wegen op aarde, die hiermee goddelijke worden.

Postsynodale Apostolische Exhortatie Verbum Domini van de Heilige Vader Benedictus XVI tot de bisschoppen, geestelijken, gewijde personen en leken trouw aan het woord van God in het leven en de zending van de Kerk.