“Van levensbelang !” een multidisciplinaire studiedag rond euthanasie

Op 11 november jl. woonden een tachtigtal mensen een studiedag bij over euthanasie in centrum Oosterweel (Antwerpen). Vijf sprekers belichtten het thema vanuit verschillende hoeken.

Apostolische initiatieven

De studiedag stond onder het motto “Van levensbelang !”. De ondertitel luidde “een multidisciplinaire studiedag rond euthanasie”. Vijf sprekers uit verschillende vakgebieden werden aangetrokken, met het oog op complementariteit en om aldus een meer genuanceerde kijk te krijgen op de omgang met broosheid en de vraag naar euthanasie.

Prof. Dr. Chris Gastmans (KULeuven), ethicus, legde de antropologische basis in zijn lezing “Zorg en menselijke waardigheid”, met de zorg rondom het levenseinde van personen met dementie, als casus. Prof. Dr. med. Bart Van den Eynden (Universiteit Antwerpen), zelf arts palliatieve zorg (Palliatief centrum St.-Camillus Wilrijk), schetste het palliatief zorgmodel, dat patiënten multidisciplinair bijstaat in hun leven naar het einde. Fernand Keuleneer, advocaat aan de Brusselse balie en lid van de Federale Controle- en Evaluatiecommissie euthanasie, overliep de inhoud van de zes jaar oude “euthanasiewet”, haar juridische voor- en nadelen, de vragen en nieuwe voorstellen die zij oproept.

Kris Vleugels, oprichter en voorzitter van C'axent, getuigde hoe hij en z'n actiegroep, waarvan ieder burger deel kan uitmaken, in de samenleving en op de politiek invloed proberen uit te oefenen, om méér menswaardige en christelijke waarden ingang te doen vinden. Herman Wouters tenslotte, sinds meer dan dertig jaar werkzaam bij zwaar verstandelijk gehandicapte personen (Stichting Marguerite-Marie Delacroix Tienen), liet aan de hand van pakkende beelden en uit eigen ervaring verstaan, dat ook deze mensen -net zoals iedere gezonde persoon- “relatief gelukkig” en in relatie met anderen leven.         

Al deze bijdragen combineerden een hoog wetenschappelijk niveau met de doorleefdheid van de ervaringsdeskundige. Zij werden bij de deelnemers, ruim tachtig in aantal, erg gesmaakt. Artsen, verpleegkundigen, ouders en heel wat studenten volgden vol aandacht en namen actief deel aan de afsluitende vragenronde, waarin iedere spreker werd geïnterpelleerd.

De dag werd mede een succes dank zij een hele ploeg van “werkers achter de schermen”, die zorgden voor een hartelijk onthaal in gezellige inrichting, een vlotte techniek, en voor de zo gewaardeerde koffie- en lunchpauzes, waar duchtig werd bijgepraat.