Paulus, een man van passies

Zondag 25 januari 2009, feestdag van Paulus' bekering, slotdag van de gebedsweek voor de eenheid van de christenen en ongeveer halfweg in het Paulusjaar... de ideale dag om een conferentie over Paulus te organiseren. Dat zullen de bewoners van Centrum Middelheim hebben gedacht. En ze bedachten een thema en een titel, Paulus waard : Paulus, een man van passies, in de ban van Jezus Christus.

Gastspreker was E.H. Jacques Leirens, aalmoezenier van Centrum Middelheim, waarvan de godsdienstige activiteiten aan de Prelatuur van het Opus Dei zijn toevertrouwd. Het doel van zijn betoog was aan te tonen hoe inspirerend Paulus kan zijn – en ook ís – voor onze tijden. Met woorden ontleend aan paus Benedictus XVI, stelde hij zijn toehoorders voor, zich niet alleen af te vragen: “Wie was Paulus?”, maar vooral: “Wie is Paulus? Wat heeft hij míj te zeggen?” (Homilie bij de inwijding van het Paulusjaar, 28 juni 2008).

 

De spreker nam het publiek eerst mee op de avontuurlijke en incidentrijke levensweg van Paulus. Het werd een levendige documentaire, gevoed met veelvuldige details uit de Handelingen van de Apostelen en de brieven van Paulus, maar ook uit andere historische en archeologische bronnen. Paulus' levenservaringen, met name zijn onweerstaanbare ontmoeting met Jezus Christus, vormden het aanknopingspunt voor het tweede deel van de uiteenzetting : de leerstellige inzichten die Paulus uit al zijn levenservaringen gepuurd heeft. 

Het werd meteen duidelijk dat Paulus' leer helemaal christocentrisch is. De toehoorders hebben het gewaardeerd dat ze een staaltje van de Paulinische christologie samen met de spreker onder de loep mochten nemen : de christushymne van de brief aan de Filippenzen (Fil. 2,6-11). Uitgaand van het leerstellig deel van de uiteenzetting werd in het laatste deel duidelijk gemaakt dat veel punten van Paulus' leer nog steeds brandend actueel zijn, met name zijn visie op de Kerk als “Lichaam van Christus” (vgl. 1 Kor. 12,27; Ef. 4,12; Ef. 5,30; Kol. 1,24).

In dit laatste praktisch deel heeft E.H. Leirens eerst en vooral benadrukt dat leven en leer van Paulus laten zien dat we alleen christenen zijn, als we Christus persoonlijk proberen te ontmoeten. Vervolgens heeft hij de praktische gevolgen toegelicht van het feit dat het mysterie van de Kerk onlosmakelijk met het mysterie van Christus verbonden is; dit is wat Paulus ons voorhoudt en zelfs aan den lijve ervaren heeft toen hij hoorde: “Saul, Saul, waarom vervolgt ge Mij?” (Hand. 9,4). Toen drong tot hem door dat Jezus Christus zich met zijn Kerk vereenzelvigde. Paulus bekeerde zich dus tegelijk tot Christus en tot de Kerk. Met deze en andere overwegingen besloot de gastspreker dat het in de Kerk uiteindelijk om een relatie van gemeenschap (communio) gaat, met zowel een verticale dimensie (tussen Jezus Christus en ieder van ons) als een horizontale dimensie (tussen ons onderling), alsook dat de Kerk zowel hiërarchisch als charismatisch is.

Na de voordracht werd gezellig nagepraat rond een dessertbuffet. Ieder had hiertoe zijn gebakje bijgedragen. Jan Frateur, directeur van Centrum Middelheim, was tevreden met de belangstelling en met de vriendschappelijke sfeer. Het publiek was zeer gevarieerd en de opkomst overschreed het aantal inschrijvingen. Maar geen nood, het dessertbuffet telde evenveel verbruikers als leveranciers. Voor herhaling vatbaar, denken ze daar.